Utolsó kommentek:

Albu 2017.02.08. 21:16:38

Kiegészítés a posztmodern tükörfordítás védelme ellen:

„Mihály vajda – mert ez a románul Mihai Viteazulnak mondott fejedelem magyar neve, amint a kortárs krónikás Szamosközy István és mások is írják” Forrás: Asztalos Lajos, Kolozsvár legnagyobb helytörténésze napjainkban. Forrás: archivum2.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/print,PrintScreen.vm/id/19060/mainarticle/false

Bejegyzés: Nagy románok sorozat: Vitéz Mihály (I. rész)

Albu 2017.02.08. 21:15:36

„Mihály vajda – mert ez a románul Mihai Viteazulnak mondott fejedelem magyar neve, amint a kortárs krónikás Szamosközy István és mások is írják” Forrás: Asztalos Lajos, Kolozsvár legnagyobb helytörténésze napjainkban. Forrás: archivum2.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/print,PrintScreen.vm/id/19060/mainarticle/false

Bejegyzés: Nagy románok sorozat: Vitéz Mihály (II. rész)

mavo · http://polmavo.blog.hu 2017.01.03. 15:39:54

@TurbBorb:

"És Hunfalvy meg Budenz mennyire ismerte a magyar nyelvet? Mintha nemigen tudtak volna magyarul, mégis utánuk kullog a magyar nyelvészet."

a tudományos akadémia könyvtárosa és segédkönyvtárosa (egyben magántanár a pesti egyetemen, a későbbi eltén) ne tudott volna jól magyarul? érdekes feltevés. :)

a sumimogyik hazudnak ebben is. meg kell szokni.

Bejegyzés: Az sumér áfium ellen való orvosság

Benkő István 2016.12.22. 19:14:01

A CIKK BASKI IMRE ÍRÁSÁVAL KAPCSOLATOS RÉSZÉHEZ:

RÉSZLET,

a teljes szöveg itt található:

julianusbaratai.blog.hu/2016/12/16/benko..._a_kazak-magyarokrol

"...Az 1999-ben Almatiban megjelent kazak értelmező szótár a magyar népnévről

A magyar népnévre vonatkozó szöveg ebben a szótárban a következő:

MADYAR Venger nép régi elnevezése, mazsar

MAZSAR Madijar (Venger) Aranyhorda idejében való elnevezésének egyik változata. A mazsar nemzetség legnagyobb hőse, Kojan vitéz is itt van. (Salkiiz zsürau) (1. Kép)

1. Kép: A kazak értelmező szótár MADYAR, MAZSAR szócikke, [Kazak: 1999. 447. o.]

Kazahsztánban tehát ma a modern nyelvben a magyarokra vonatkozólag mind az oroszoktól átvett „Venger” szót mind a „Madijar” (Madiar) szót használják, a korábban, az Aranyhorda idején elterjedt Mazsar szóval együtt.

Az Orosz Föderáció, elsősorban Tatárföld és Baskíria területén található településnevek (több, mint 20) az etnikai név Mozsar változatát is megőrizték (Például: Mozsary, Mozarovka, Mozsarovo, Mozsarovszkaja, Mozsarki, stb.) A mozsar népnév XV. századi orosz dokumentumokban is előfordul. [Vásáry: 2008. 41-43. lj.] Üzbegisztánban a magyar néptöredék önelnevezése madzsar, de a nemzetség tagjai megjegyzik, hogy etnikai nevük korábban a „magyar” volt. [Aczél: 1968. nov. 7., 9.] Ezt a tényt korábbi térkép-adatok is jelzik (Karta SZSZR, 1953).

A Kazahsztánban élő kazak-magyar (argün, illetve kipcsak-magyar) nemzetség, törzs elhunyt tagjainak sírkövein a Madiar vagy Madijar szót használják az etnikai származás megjelölésére: (pl.: ruü Madiar: Magyar törzs, nemzetség, vagy Madiar taipaszü: magyar törzs.) A sírkövekre vésett szó kiejtése „magyar”, vagyis ugyanaz, mint nálunk itt, a Kárpát-medencében, méghozzá a török nyelvekben és oroszban nem használt mély „a” hanggal.

2. Kép: Sírkő a szagai magyar temetőben. A felirat a következő szöveget tartalmazza: „ruü Madijar”. Forrás: Bíró András Zsolt.

A legrégebbi olyan sírkő, melyen a magyar etnikai nevet tükröző személynév látható 1311-ből származik és a csisztopoli temetőben található.

3. Kép: A majar nevet tartalmazó sírkő 1311-ből a csisztopoli temetőben. Forrás: Róna Tas András, a szöveg: Ebubekir Ferenczi. (Megjegyzés: A mellékelt térképen látható Bolsije Tiganiban van a keleti magyarok legnagyobb feltárt IX–XII. századi temetője. Vö.: J. A. Halikova-A. H. Halikov: Altungarn in der Kama Im ural. Régészeti Füzetek, Ser. II,m No. 21, 1981).

A csisztopoli arab betűs szövegben a magyar név olvasata: majar. Mivel az arab írásban nincsenek magánhangzók, valójában csak a mássalhangzók vannak leírva: mjr. Ennek cirilll betűs átirata az előzőekben említett mazsar népnév.

Ligeti Lajos szerint a mongolkori "maˇjar (mazsar) szó egy eredeti "magyar" alakra megy vissza. Feltételezése szerint a magyar>majar szó kun közvetítéssel került mongol közegbe: [Ligeti: 1964. 388-389.]

Magyarázatra szorul az értelmező szótár zárójeles szövege.

Salkíiz zsürau (1465–1560) a nogaj regős irodalom jeles képviselője volt. Az idézett versrészlet az El Soban című hőskölteményéből származik.

A történetben El Soban nogaj vezér egy csata előtt felsorolja csapatának tagjait. Miután szót ejt arról, hogy csapatában harcol a hős magyar vitéz, a Kojan batür, az ellenség a csata elől elmenekül.

Az orosz néprajzi feljegyzésekben fennmaradt a Nogaj kánság népeinek (törzseinek, nemzetségeinek) listája és az egyes törzsek – köztük a Nogaj Hordában a XVI–XVII. Században dokumentált magyar törzs tamgája (etnikai jelképe) is. (4. Kép)

4. Kép: A nogaj nemzetségek etnikai jele (tamgája) Forrás: Семенов: 1895

Felmerül a kérdés, hogy ha ma mind keleten, mind hazánkban azonos módon ejtjük ki a magyar nevet, akkor annak írása korábban miért tért el mai kiejtésüktől? A magyar név írásképe a Anonymusnál Hetumoger, Dentumoger, Kézainál Magor, Mogoria. (A keleti magyarok mongolkori nevének írásképét fentebb ismertettük). Az íráskép és a kiejtés eltérését az okozza, hogy sem a latin, sem az arab, sem a cirill írás nem ismerte a „gy” betűt, ezen kívül sem a latin, sem a cirill nyelv nem ismeri a magyar (mély) „a” betűt (hangot), helyette „á”-t ejtenek ki. Az írás nyelvhez, a szavak kiejtéshez igazításának igényét a reformáció idején magyarra fordított biblia (XVI. század), később pedig Magyarországon a hivatalos nyelv felváltása latinról magyarra (1820) és a XIX. Század eleji nyelvújító mozgalom vetette fel, majd valósította meg.. Hasonló folyamatok a cirill betűs írás során is lezajlottak, így alakult ki a kiejtést jobban követő íráskép..."

Bejegyzés: Az sumér áfium ellen való orvosság

Benkő István 2016.12.22. 17:09:44

@FunkTazmagora: "Történetileg és filológiailag teljesen képzetlen Benkő..."

Bálint Csanád, az MTA Régészettudományi Inétzetének elnök-igazgatója Magyar néptöredék Kazakisztánban? Századok 143. (2009) 6, 1484–1490. o.),Fodor István régész Meghökkentő „őstörténet„ és művelői. In: Honti L. (szerk.) A nyelvrokonságról. Budapest, 2010, 98, 10. jegyzet.). Az előbbi szerző Benkő Mihályt „ismeretlen képzettségű”-nek, az utóbbi „történetileg teljesen képzetlen”-nek minősíti. Ezeknek a megállapításoknak a célja nyilvánvalóan Benkő Mihály szakmai hitelességének megkérdőjelezése, hiszen mindketten személyesen ismerik őt és tudniuk kell, hogy a legmagasabb szintű történettudományi képzettséggel rendelkezik (az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem szakán szerzett diplomájának száma: 140/1970.).

Bejegyzés: Még egyszer a sumér áfiumról

Albu 2016.10.11. 23:07:10

„A magyarországi horvátok lélekszáma nem volt túl magas, súlyuk sem volt valami nagy, ha csak a Magyar Királyság területét nézzük.”

Ácsi, három Száva--Dráva-közi vármegye került Horvátországhoz 1868-ban, ami a középkorban Magyarországhoz tartozott, nem Horvátországhoz vagy Szlavóniához, és Árpád-kori falvak is vannak itt!

Bejegyzés: Nemzetiségek Magyarországon II. rész

TurbBorb 2016.10.10. 15:27:55

@FunkTazmagora: Ha a finnugor elméletettel szeretnének tovább nyomulni az semmit sem old meg a nyelvrokonság és amatőr nyelvészkedők csitítására. Sajnos amíg nem veszik fel a kesztyűt, és nem születik egy hivatalos nyelvész kutatócsoport által folytatott kutatás az egyéb nyelvekkel (köztük a sumérral) való, szakemberek által elfogadható hasonlítás tudományos eredményeiről (ha egyáltalán van konszenzus arról, hogy hogy is értelmezzük a sumér szavakat az írás alapján), legyen az cáfolat vagy megerősítés, addig ezt a vitát csak diktatórikus eszközökkel való elhallgattatásnak lehet minősíteni. Nehezen elfogadható olyan nyelvészek bizonygatása, akik csak 1-2 nyelvet ismernek az egyik oldalról, és a többi oldalról édeskeveset. Kőrösihez vagy Szentkatolnaihoz hasonló nyelvzseniknek talán több jogosultságuk lenne a hasonlításokhoz, mert nagyobb rálátásuk van. Jóval több nyelvet kéne összehasonlítani a kép tisztázására. A mai korban számítógépes és igen! matematikai módszerekkel többre lehet menni a nyelvészeti kérdésekben mint eddig. Objektív eszközökkel végig lehet zongorázni, hogy melyik nyelv melyikből származhatott mennyi idővel ezelőtt, ha a megfelelő bemenetet adják a számításokhoz.

Bejegyzés: Az sumér áfium ellen való orvosság

TurbBorb 2016.10.10. 14:59:08

@wannee/mayaa/du/ yaru (törölt): És Hunfalvy meg Budenz mennyire ismerte a magyar nyelvet? Mintha nemigen tudtak volna magyarul, mégis utánuk kullog a magyar nyelvészet.
Szeretnek mindenkit leamatőrözni, de úgy látszik, ha valakinek mégis megvan a megfelelő képzettsége a véleménye megformálására az sem menti meg a lehülyézéstől, ha nem a hivatalos álláspontot képviseli. Kettős mérce!
Nem tűnik tudományosnak, hogy az 1800as évektől kezdve egyéb irányú nyelvészeti eredetkutatás finoman szólva nem támogatott.

Bejegyzés: Az sumér áfium ellen való orvosság

Mária Fejér Kálmánné 2016.10.08. 02:26:25

Nagyon szeretem a történelmet , örömmel olvasok, sokat tanulok belőlük , hálásan köszönöm Önöknek , hogy van ez a történelmi oldaluk!!!

Bejegyzés: Dalmácia története III. rész: A horvát királyság felemelkedése

Mária Fejér Kálmánné 2016.10.08. 00:50:13

Bár nem vagyok történész , de nagyon sokat tanultam , de tovább szeretném elosni a posztjaikat , mivel súlyos beteg vagyok igy kötöm le magam.Kérem , hogy legyenek szivesek számomra posztoni a Hadvezér portrék Don Juan de Austria 2.-részét adni!!!Üdvözlettel Mária Fejér Kálmánné!!!Előre is köszönöm!!

Bejegyzés: Hadvezérportrék: Don Juan de Austria (II. rész)

mintaszel 2016.09.05. 08:45:01

E cikket olvasván látám (egyidejűséget kifejező önhangzós múlt, midőn olvastam, akkor), hogy a szerző előszeretettel használ vala (szintén, de összetett múlttal, mely fölcserélhető az önhangzóssal, és a jelenbe is átnyúlhat) régies szófordulatokat, amelyek nagy tetszésemre találának (lehet egyidejű, de lehet jelenbe átnyúló, vagyis még mindig tartó múlt is, értsd: még mindig tetszik).

Hadd legyek a magam eszközeivel segítségére a szerzőnek a helyreállított igeidők elsajátításában.

harcikurt.wordpress.com/2016/06/12/utmutato-a-teljes-magyar-igeidokeszlethez/

harcikurt.wordpress.com/2016/07/18/a-helyreallitott-igeidok-egyszeru-es-ertheto-osszefoglalasa-es-ragozasa/

Készül már harmadik cikk is.

Ha van valami megjegyzés, észrevétel, kritika, a cikkek alá. Köszi.

Bejegyzés: Waterloo és Rothschildék 2. rész

Szabo Ilona 2016.08.28. 16:57:12

@Szabo Ilona 2016.08.28. 02:36:32
Gondolatébresztő vita a kommentek sokasága.Az egy tőről fakadő Pongrácz, Szent-Iványi , Baán , Szmrecsányi család igen kései leszármazottainak egyikeként(első szépanyám Szmrecsányi Amália Alső-és Felsőruttkay nedeczey Ruttkay György felesége)
nagy figyelemmel olvastam a blogot, s főként a hozzászólásokban sokoldalúan megközelített, korrekt, egymás véleményét tisztelő hangbenben felsorolt
érveiteket, s forrásmegjelöléseket.Ereinkben nemcsak a Kárpát medence valaha élt nációinak, hanem szinte egész Európa népeinek vére folyik, s ahogy Desichado irja: "Máig ne m tisztázott, Hunyadi származása. De őszintén szólva, nekem mindegy. A legfontosabb, kétségtelen. Mégpedig az, hogy az egyik legnagyobb nemzeti hősünk, akinek minden igazi magyar tiszteli és szereti a nevét. Mátyást szintúgy. És ez a lényeg!" Üdvözlettel: ma már Mezei, Szabó, Kovács, etc... utódokként és legelsősorban MAGYARKÉNT!!
Válasz erre
menedzser23 (törölt):

Bejegyzés: Mátyás király I.: Hunyadi Mátyás családja, és gyermekkora

Szabo Ilona 2016.08.28. 16:56:08

Szabo Ilona 2016.08.28. 02:36:32
Gondolatébresztő vita a kommentek sokasága.Az egy tőről fakadő Pongrácz, Szent-Iványi , Baán , Szmrecsányi család igen kései leszármazottainak egyikeként(első szépanyám Szmrecsányi Amália Alső-és Felsőruttkay nedeczey Ruttkay György felesége)
nagy figyelemmel olvastam a blogot, s főként a hozzászólásokban sokoldalúan megközelített, korrekt, egymás véleményét tisztelő hangbenben felsorolt
érveiteket, s forrásmegjelöléseket.Ereinkben nemcsak a Kárpát medence valaha élt nációinak, hanem szinte egész Európa népeinek vére folyik, s ahogy Desichado irja: "Máig ne m tisztázott, Hunyadi származása. De őszintén szólva, nekem mindegy. A legfontosabb, kétségtelen. Mégpedig az, hogy az egyik legnagyobb nemzeti hősünk, akinek minden igazi magyar tiszteli és szereti a nevét. Mátyást szintúgy. És ez a lényeg!" Üdvözlettel: ma már Mezei, Szabó, Kovács, etc... utódokként és legelsősorban MAGYARKÉNT!!
Válasz erre
@menedzser23 (törölt):

Bejegyzés: Mátyás király I.: Hunyadi Mátyás családja, és gyermekkora

Szabo Ilona 2016.08.28. 02:36:32

Gondolatébresztő vita a kommentek sokasága.Az egy tőről fakadő Pongrácz, Szent-Iványi , Baán , Szmrecsányi család igen kései leszármazottainak egyikeként(első szépanyám Szmrecsányi Amália Alső-és Felsőruttkay nedeczey Ruttkay György felesége)
nagy figyelemmel olvastam a blogot, s főként a hozzászólásokban sokoldalúan megközelített, korrekt, egymás véleményét tisztelő hangbenben felsorolt
érveiteket, s forrásmegjelöléseket.Ereinkben nemcsak a Kárpát medence valaha élt nációinak, hanem szinte egész Európa népeinek vére folyik, s ahogy Desichado irja: "Máig ne m tisztázott, Hunyadi származása. De őszintén szólva, nekem mindegy. A legfontosabb, kétségtelen. Mégpedig az, hogy az egyik legnagyobb nemzeti hősünk, akinek minden igazi magyar tiszteli és szereti a nevét. Mátyást szintúgy. És ez a lényeg!" Üdvözlettel: ma már Mezei, Szabó, Kovács, etc... utódokként és legelsősorban MAGYARKÉNT!!

Bejegyzés: Mátyás király I.: Hunyadi Mátyás családja, és gyermekkora

ekszvájzed 2016.07.01. 20:12:04

@Gazz:

Nyugodt lehetsz, 1805-ben Ausztriát a franciák már egyszer teljesen megverték, bevették Bécset, azután se történt "semmi" csak elvette a császár a Mária Lujzát, valamint az Ausztriát is a német államokhoz kötő NRCS-t szüntette meg "egy tollvonással" Berlinben, 1806-ban :) Akkor még a magyar tartomány nem érdekelte.

1809-ben pedig ...

A Wikipédiából:

A schönbrunni béke vagy más néven bécsi béke (1809. október 14.) a Schönbrunnban aláírt békeszerződés. A békét azután írták alá, hogy Ausztria elsietett Napóleon-ellenes háborúja, az ötödik koalíciós háború, a várt porosz segítség elmaradása miatt a wagrami csatavesztéssel elbukott.

Ausztria mintegy 83 000 km2-nyi területet vesztett el mintegy 3,5 millió lakossal. A szerződés értelmében Franciaország megkapta Fiume, Isztria, Trieszt, Horvátország egy részét, Karintia és Krajna területét; a Napóleont támogató Orosz Birodalom pedig Kelet-Galícia tarnopoli vidékét; a napóleoni csatlós Varsói Hercegség megkapta Nyugat-Galíciát Krakkóval és Lublinnal; Bajorországnak jutott Salzburg, Berchtesgaden, az Inn kerület (Innkreis) és Hausruck kerület fele. Ausztria császár kényszerűen abba is beleegyezett, hogy nagy összegű jóvátételt fizet, hadseregének létszámát 150 000 főre csökkenti, továbbá, hogy megszakítja diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatait az Egyesült Királysággal.

A békekötés után egy ideig szoros volt a kapcsolat Franciaország és a Habsburg Birodalom között."

Mivel a magyar nemesség "nem-felvilágosult" krémje, legfelsőbb, Bécshez hű rétege nem igyekezett a győztes franciákkal barátkozni, s a haladó rendszereket átvenni tőlük, s mint az látható volt a schönbrunni kiáltvány fogadtatásában, a függetlenséget sem óhajtották, így aztán N. rájuk hagyta a dolgot, mert nyugton maradtak. Jó volt nekik a tartományiság.

Aztán jött a hatodik koalíciós háború, majd 1812-1814 között Napóleont visszaszorították Franciaországba, (orosz vereség, lipcsei csata, a német területek felszabadulása, stb) lemondatták, a többi, mint a bécsi kongresszus, a száz nap, a Szent Szövetség, meg Waterloo gondolom már ismeretes.

A szerző igazán előviríthatná a III. részt. Bocsi, ha csak én nem vettem észre, hogy már kinn van, esetleg. És remélem, nem mondtam semmi hülyeséget :)

Bejegyzés: Az 1809-es magyarországi hadjárat 2. A győri csata

lécci 2016.06.21. 14:19:07

Körülbelül hasonló várakozás előzhette meg az Egyesült Királyságban a napóleoni háborúk (ill. minden egyes hadjárat) végét, mint ami most van a Brexit (azaz az EU-ból való kilépésük) ügydöntő népszavazása előtt. S a várakozások is hasonlóak, mint amiről Soros ír éppen.
index.hu/kulfold/2016/06/21/soros_gyorgy_jol_raijesztett_a_britekre/
és amit írt
www.theguardian.com/commentisfree/2016/jun/20/brexit-crash-pound-living-standards-george-soros

Bejegyzés: Waterloo és Rothschildék 2. rész

Desischado 2016.05.04. 00:47:26

Máig ne m tisztázott, Hunyadi származása. De őszintén szólva, nekem mindegy. A legfontosabb, kétségtelen. Mégpedig az, hogy az egyik legnagyobb nemzeti hősünk, akinek minden igazi magyar tiszteli és szereti a nevét. Mátyást szintúgy. És ez a lényeg!

Bejegyzés: Mátyás király I.: Hunyadi Mátyás családja, és gyermekkora