Utolsó kommentek:

Benkő István 2017.04.03. 17:45:19

Ókori és középkori szerzők a szkíta-hun-magyar azonosításról:
Herodotosz I. Könyvéből:
104. ... A scythak azonban nem törtek be ezen a részen, hanem egy föllebbi, sokkal hosszabb, úton kanyarodva, jobbukon lévén Kaukáz hegye. Itt a Medok megütközven a scythákkal és meggyőzetvén a csatában, megfosztattak uralmuktól. A scythák pedig egész Ázsiát foglalták el.
[...]
106. A scythák mintegy huszonnyolcz évig uralkodtak Ázsiában ..."
/TÉLFY JÁNOS: GÖRÖG FORRÁSOK A SCYTHÁK TÖRTÉNETÉHEZ, Pest, 1863/
2.2. Iosephus Flavius (isz. 37 – 100 körül) az alánok 35. évi hadjáratáról
„...az alán nép a Tanais-folyó és a Maiótis-tó közt lakó skytha törzs. Ez a nép ebben az időben elhatározta, hogy rablóhadjáratot indít Médiába és még azon túl is; ebben az ügy­ben tárgyaltak a hyrkaniaiak királyával, mert ez az ura annak a szorosnak, melyen Nagy Sándor király vaskaput csináltatott, hogy el lehessen zárni. Miután a hyrkaniaiak királya megengedte nekik az átvonulást, nagyszámú csapattal megrohanták a gyanútlan médeket, és teljesen kifosztották a népes országot..."
/FLAVIUS Bel. Jud. =Josephus Flavius:Azsidó háború. Fordította:RévayJózsef.Bp.1964. /

2.3. Szent Jeromos 77. levele, 399., a hunok 395. évi hadjáratáról a Római Birodalom keleti tartományai ellen
„Az a hír érkezett, hogy a hunok hordái törtek előre a Maeotistól özönlöttek a jeges Tanais és a durva Massageták között, ahol Nagy Sándor kapuja zárta a vad népeket a Kaukázus mögé és gyorslábú lovaikon nyargalnak ide-oda, megtöltve a világot pánikkal és vérontással. ... Ezekről a hunokról mondja Hérodotosz, hogy Dáriusz méd király idején 20 évig rabságban tartották és az egyiptomiaktól és etiópoktól éves adót szedtek. ...”
hagibal.blogspot.hu/2013/04/hun-invazio-kozel-keleten-395-ben.html, letöltve: 2017-01-12/
Herodotosz skythák-ról beszél, akiket Szt. Jeromos a hunokkal azonosít.

2.4. Priszkosz Rhétor, 474 körül
„Mikor megkérdeztük, milyen úton jutna el Attila Perzsiába, Romulus azt felelte, hogy a médek országa nincs nagy távolságra Szkítiától, és a hunok számára nem ismeretlen az út. ...Ezek a hunok amint a rómaiaknak mondták, átkeltek egy sivatagos területen, majd egy folyón (Romulus úgy gondolta, hogy a Maeotison), 15 nap alatt átkeltek néhány hegységen és bevonultak Médiába. Miután végigdúlták és pusztították a vidéket, szembetalálkoztak a perzsa hadsereggel, megtöltötték fejük felett az eget nyilakkal, meghátráltak a hirtelen jött veszedelem elől és visszavonultak a hegyeken túlra.”
A szöveg kifejezetten nem említi a Kaukázust vagy Nagy Sándor kapuját, de a leírás alapján megállapítható, hogy a Kaukázuson keresztül vezető útról és a hunok 396. évi, Perzsia elleni hadjáratáról van szó.
/Horváth Gábor: Hun invázió a közel-keleten 395-ben, hun-invazio-kozel-keleten-395-ben.html, letöltve: 2017-01-12/
2.5. Szevillai Szent Izidor (556 – 636)
„…A magyarokat azelőtt hunoknak hívták, és utána – királyuk neve után – avaroknak, és ezelőtt ezek a távoli Maeotis és a jeges Tanais (Don) a masszagéták vad népe között éltek. Aztán a fürge lovaikon kitörtek a Kaukázus sziklái közül, ahol Nagy Sándor Kapui visszatartották a vad népeket. A keletet húsz évig tartották rabságban, az egyiptomiaktól és etiópoktól pedig évi adót szedtek...”/A latin Patrologia 82-ik kötet kilencedik könyv második fejezet 66. cikk.

2.6. Rubruk (1255):
„…Baskíria tartományából jöttek a hunok, akiket később magyaroknak neveztek, s ezért hívják Nagy-Magyarországnak. Isidorus azt mondja róluk, hogy fürge lovaikkal áttörtek a falakon, melyeket Sándor állított a Kaukázus szirtjein a vad törzsek megfékezésére, úgyhogy Egyiptomig az egész területről nekik adóztak. Franciaországig is feldúltak minden országot, tehát nagyobb hatalomra tettek szert, mint manapság a tatárok….”
/A tatárjárás emlékezete. Szerk. Katona T. Bp. 1981. 95-100. Fordította: Györffy Gy./
2.7. Fejér György (1840)
„…Isidorus, Zosimus Comes, Paulus Orosius, Blondus, Carolus Sidonius és mások szerint az a nép, amelyet régebben hunoknak és újabban magyaroknak neveznek, kezdetben ismeretlen nép volt, nevük sem volt, ismeretlenek voltak, akiket egykor (Nagy Sándor) – úgymond – a hegyek mögé zárt, utolérhetetlen vidéken tanyáztak, hirtelen felbőszülve dühödten törtek elő, (…) a gótokat és az alánokat saját lakóhelyükről elűzték, mígnem a lakóitól megfosztott Pannóniát elfoglalták…”
/ Aborigines et incunabula Magyarorum, ac gentium cognatarum populi Pontici, Pontus. Budae, 1840. 22. (Ism. Athenaeum 1842.)/

Bejegyzés: A Habsburgok, és a magyar őstörténet

Ádám Nemes 2017.03.02. 14:56:56

@Kacsinecz K.: Még annyit az előző íráshoz, hogy gyűjtöm a vendekkel kapcsolatos információkat, ha esetleg van valamilyen kutatás magyar nyelvű írás vagy névlista Szlovákiában szívesen olvasnám.

Bejegyzés: A szlovákok eredete

Ádám Nemes 2017.03.02. 14:35:47

@Kacsinecz K.: Örülök, hogy találkoztam a neveddel az én valódi nevem is ilyen végződésű, ami azt jelenti, hogy egy népcsoporthoz tartozunk, függetlenül az identitásunktól. A szláv név gyűjtőfogalom sok kisebb-nagyobb népet sorolnak ide. A nevünk alapján mindketten a vend népcsoporthoz tartozunk, a legősibbekhez ,akik ezen a területen megjelentek.Ez azért érdekes mert a szlovákok is rátelepültek a vendekre.Amiből az következik , hogy a terület se nem a szlovákoké, se nem a cseheké, se nem a magyaroké, se nem a morváké, hanem ősiség alapján a vendeké lenne.A vendek azonban békés, nem kirekesztő nép, együtt tud élni más népekkel is.

Bejegyzés: A szlovákok eredete

Le Orme 2 2017.03.01. 01:53:48

@pzg83: "Szlovak nemzetisegu magyar allampolgar vagyok, jol ismerem mind a magyar, mind a szlovak tortenelemkonyveket, ismerem a hatalmas eltereseket, ellentmondasokat es mindket fel elfogultsagat. Mivel itt elek, mindigis nagyon zavart, hogy Magyarorszagon a magyar nep tortenelmet ugy tanitjak, mintha a kiralysagban nem elt volna mas nemzet."
Tájékozatlan vagy, mert tanítják végig, hogy sok nem magyar élt. Sőt, túlzottan is ezt tanítják, inkább a magyarokat rekesztik ki saját történetünkből, legalábbis az akadémiai-iskolai történetírás.

Bejegyzés: A szlovákok eredete

Albu 2017.02.08. 21:16:38

Kiegészítés a posztmodern tükörfordítás védelme ellen:

„Mihály vajda – mert ez a románul Mihai Viteazulnak mondott fejedelem magyar neve, amint a kortárs krónikás Szamosközy István és mások is írják” Forrás: Asztalos Lajos, Kolozsvár legnagyobb helytörténésze napjainkban. Forrás: archivum2.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/print,PrintScreen.vm/id/19060/mainarticle/false

Bejegyzés: Nagy románok sorozat: Vitéz Mihály (I. rész)

Albu 2017.02.08. 21:15:36

„Mihály vajda – mert ez a románul Mihai Viteazulnak mondott fejedelem magyar neve, amint a kortárs krónikás Szamosközy István és mások is írják” Forrás: Asztalos Lajos, Kolozsvár legnagyobb helytörténésze napjainkban. Forrás: archivum2.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/print,PrintScreen.vm/id/19060/mainarticle/false

Bejegyzés: Nagy románok sorozat: Vitéz Mihály (II. rész)

mavo · http://polmavo.blog.hu 2017.01.03. 15:39:54

@TurbBorb:

"És Hunfalvy meg Budenz mennyire ismerte a magyar nyelvet? Mintha nemigen tudtak volna magyarul, mégis utánuk kullog a magyar nyelvészet."

a tudományos akadémia könyvtárosa és segédkönyvtárosa (egyben magántanár a pesti egyetemen, a későbbi eltén) ne tudott volna jól magyarul? érdekes feltevés. :)

a sumimogyik hazudnak ebben is. meg kell szokni.

Bejegyzés: Az sumér áfium ellen való orvosság

Benkő István 2016.12.22. 19:14:01

A CIKK BASKI IMRE ÍRÁSÁVAL KAPCSOLATOS RÉSZÉHEZ:

RÉSZLET,

a teljes szöveg itt található:

julianusbaratai.blog.hu/2016/12/16/benko..._a_kazak-magyarokrol

"...Az 1999-ben Almatiban megjelent kazak értelmező szótár a magyar népnévről

A magyar népnévre vonatkozó szöveg ebben a szótárban a következő:

MADYAR Venger nép régi elnevezése, mazsar

MAZSAR Madijar (Venger) Aranyhorda idejében való elnevezésének egyik változata. A mazsar nemzetség legnagyobb hőse, Kojan vitéz is itt van. (Salkiiz zsürau) (1. Kép)

1. Kép: A kazak értelmező szótár MADYAR, MAZSAR szócikke, [Kazak: 1999. 447. o.]

Kazahsztánban tehát ma a modern nyelvben a magyarokra vonatkozólag mind az oroszoktól átvett „Venger” szót mind a „Madijar” (Madiar) szót használják, a korábban, az Aranyhorda idején elterjedt Mazsar szóval együtt.

Az Orosz Föderáció, elsősorban Tatárföld és Baskíria területén található településnevek (több, mint 20) az etnikai név Mozsar változatát is megőrizték (Például: Mozsary, Mozarovka, Mozsarovo, Mozsarovszkaja, Mozsarki, stb.) A mozsar népnév XV. századi orosz dokumentumokban is előfordul. [Vásáry: 2008. 41-43. lj.] Üzbegisztánban a magyar néptöredék önelnevezése madzsar, de a nemzetség tagjai megjegyzik, hogy etnikai nevük korábban a „magyar” volt. [Aczél: 1968. nov. 7., 9.] Ezt a tényt korábbi térkép-adatok is jelzik (Karta SZSZR, 1953).

A Kazahsztánban élő kazak-magyar (argün, illetve kipcsak-magyar) nemzetség, törzs elhunyt tagjainak sírkövein a Madiar vagy Madijar szót használják az etnikai származás megjelölésére: (pl.: ruü Madiar: Magyar törzs, nemzetség, vagy Madiar taipaszü: magyar törzs.) A sírkövekre vésett szó kiejtése „magyar”, vagyis ugyanaz, mint nálunk itt, a Kárpát-medencében, méghozzá a török nyelvekben és oroszban nem használt mély „a” hanggal.

2. Kép: Sírkő a szagai magyar temetőben. A felirat a következő szöveget tartalmazza: „ruü Madijar”. Forrás: Bíró András Zsolt.

A legrégebbi olyan sírkő, melyen a magyar etnikai nevet tükröző személynév látható 1311-ből származik és a csisztopoli temetőben található.

3. Kép: A majar nevet tartalmazó sírkő 1311-ből a csisztopoli temetőben. Forrás: Róna Tas András, a szöveg: Ebubekir Ferenczi. (Megjegyzés: A mellékelt térképen látható Bolsije Tiganiban van a keleti magyarok legnagyobb feltárt IX–XII. századi temetője. Vö.: J. A. Halikova-A. H. Halikov: Altungarn in der Kama Im ural. Régészeti Füzetek, Ser. II,m No. 21, 1981).

A csisztopoli arab betűs szövegben a magyar név olvasata: majar. Mivel az arab írásban nincsenek magánhangzók, valójában csak a mássalhangzók vannak leírva: mjr. Ennek cirilll betűs átirata az előzőekben említett mazsar népnév.

Ligeti Lajos szerint a mongolkori "maˇjar (mazsar) szó egy eredeti "magyar" alakra megy vissza. Feltételezése szerint a magyar>majar szó kun közvetítéssel került mongol közegbe: [Ligeti: 1964. 388-389.]

Magyarázatra szorul az értelmező szótár zárójeles szövege.

Salkíiz zsürau (1465–1560) a nogaj regős irodalom jeles képviselője volt. Az idézett versrészlet az El Soban című hőskölteményéből származik.

A történetben El Soban nogaj vezér egy csata előtt felsorolja csapatának tagjait. Miután szót ejt arról, hogy csapatában harcol a hős magyar vitéz, a Kojan batür, az ellenség a csata elől elmenekül.

Az orosz néprajzi feljegyzésekben fennmaradt a Nogaj kánság népeinek (törzseinek, nemzetségeinek) listája és az egyes törzsek – köztük a Nogaj Hordában a XVI–XVII. Században dokumentált magyar törzs tamgája (etnikai jelképe) is. (4. Kép)

4. Kép: A nogaj nemzetségek etnikai jele (tamgája) Forrás: Семенов: 1895

Felmerül a kérdés, hogy ha ma mind keleten, mind hazánkban azonos módon ejtjük ki a magyar nevet, akkor annak írása korábban miért tért el mai kiejtésüktől? A magyar név írásképe a Anonymusnál Hetumoger, Dentumoger, Kézainál Magor, Mogoria. (A keleti magyarok mongolkori nevének írásképét fentebb ismertettük). Az íráskép és a kiejtés eltérését az okozza, hogy sem a latin, sem az arab, sem a cirill írás nem ismerte a „gy” betűt, ezen kívül sem a latin, sem a cirill nyelv nem ismeri a magyar (mély) „a” betűt (hangot), helyette „á”-t ejtenek ki. Az írás nyelvhez, a szavak kiejtéshez igazításának igényét a reformáció idején magyarra fordított biblia (XVI. század), később pedig Magyarországon a hivatalos nyelv felváltása latinról magyarra (1820) és a XIX. Század eleji nyelvújító mozgalom vetette fel, majd valósította meg.. Hasonló folyamatok a cirill betűs írás során is lezajlottak, így alakult ki a kiejtést jobban követő íráskép..."

Bejegyzés: Az sumér áfium ellen való orvosság

Benkő István 2016.12.22. 17:09:44

@FunkTazmagora: "Történetileg és filológiailag teljesen képzetlen Benkő..."

Bálint Csanád, az MTA Régészettudományi Inétzetének elnök-igazgatója Magyar néptöredék Kazakisztánban? Századok 143. (2009) 6, 1484–1490. o.),Fodor István régész Meghökkentő „őstörténet„ és művelői. In: Honti L. (szerk.) A nyelvrokonságról. Budapest, 2010, 98, 10. jegyzet.). Az előbbi szerző Benkő Mihályt „ismeretlen képzettségű”-nek, az utóbbi „történetileg teljesen képzetlen”-nek minősíti. Ezeknek a megállapításoknak a célja nyilvánvalóan Benkő Mihály szakmai hitelességének megkérdőjelezése, hiszen mindketten személyesen ismerik őt és tudniuk kell, hogy a legmagasabb szintű történettudományi képzettséggel rendelkezik (az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem szakán szerzett diplomájának száma: 140/1970.).

Bejegyzés: Még egyszer a sumér áfiumról

Albu 2016.10.11. 23:07:10

„A magyarországi horvátok lélekszáma nem volt túl magas, súlyuk sem volt valami nagy, ha csak a Magyar Királyság területét nézzük.”

Ácsi, három Száva--Dráva-közi vármegye került Horvátországhoz 1868-ban, ami a középkorban Magyarországhoz tartozott, nem Horvátországhoz vagy Szlavóniához, és Árpád-kori falvak is vannak itt!

Bejegyzés: Nemzetiségek Magyarországon II. rész

TurbBorb 2016.10.10. 15:27:55

@FunkTazmagora: Ha a finnugor elméletettel szeretnének tovább nyomulni az semmit sem old meg a nyelvrokonság és amatőr nyelvészkedők csitítására. Sajnos amíg nem veszik fel a kesztyűt, és nem születik egy hivatalos nyelvész kutatócsoport által folytatott kutatás az egyéb nyelvekkel (köztük a sumérral) való, szakemberek által elfogadható hasonlítás tudományos eredményeiről (ha egyáltalán van konszenzus arról, hogy hogy is értelmezzük a sumér szavakat az írás alapján), legyen az cáfolat vagy megerősítés, addig ezt a vitát csak diktatórikus eszközökkel való elhallgattatásnak lehet minősíteni. Nehezen elfogadható olyan nyelvészek bizonygatása, akik csak 1-2 nyelvet ismernek az egyik oldalról, és a többi oldalról édeskeveset. Kőrösihez vagy Szentkatolnaihoz hasonló nyelvzseniknek talán több jogosultságuk lenne a hasonlításokhoz, mert nagyobb rálátásuk van. Jóval több nyelvet kéne összehasonlítani a kép tisztázására. A mai korban számítógépes és igen! matematikai módszerekkel többre lehet menni a nyelvészeti kérdésekben mint eddig. Objektív eszközökkel végig lehet zongorázni, hogy melyik nyelv melyikből származhatott mennyi idővel ezelőtt, ha a megfelelő bemenetet adják a számításokhoz.

Bejegyzés: Az sumér áfium ellen való orvosság

TurbBorb 2016.10.10. 14:59:08

@wannee/mayaa/du/ yaru (törölt): És Hunfalvy meg Budenz mennyire ismerte a magyar nyelvet? Mintha nemigen tudtak volna magyarul, mégis utánuk kullog a magyar nyelvészet.
Szeretnek mindenkit leamatőrözni, de úgy látszik, ha valakinek mégis megvan a megfelelő képzettsége a véleménye megformálására az sem menti meg a lehülyézéstől, ha nem a hivatalos álláspontot képviseli. Kettős mérce!
Nem tűnik tudományosnak, hogy az 1800as évektől kezdve egyéb irányú nyelvészeti eredetkutatás finoman szólva nem támogatott.

Bejegyzés: Az sumér áfium ellen való orvosság

Mária Fejér Kálmánné 2016.10.08. 02:26:25

Nagyon szeretem a történelmet , örömmel olvasok, sokat tanulok belőlük , hálásan köszönöm Önöknek , hogy van ez a történelmi oldaluk!!!

Bejegyzés: Dalmácia története III. rész: A horvát királyság felemelkedése

Mária Fejér Kálmánné 2016.10.08. 00:50:13

Bár nem vagyok történész , de nagyon sokat tanultam , de tovább szeretném elosni a posztjaikat , mivel súlyos beteg vagyok igy kötöm le magam.Kérem , hogy legyenek szivesek számomra posztoni a Hadvezér portrék Don Juan de Austria 2.-részét adni!!!Üdvözlettel Mária Fejér Kálmánné!!!Előre is köszönöm!!

Bejegyzés: Hadvezérportrék: Don Juan de Austria (II. rész)

mintaszel 2016.09.05. 08:45:01

E cikket olvasván látám (egyidejűséget kifejező önhangzós múlt, midőn olvastam, akkor), hogy a szerző előszeretettel használ vala (szintén, de összetett múlttal, mely fölcserélhető az önhangzóssal, és a jelenbe is átnyúlhat) régies szófordulatokat, amelyek nagy tetszésemre találának (lehet egyidejű, de lehet jelenbe átnyúló, vagyis még mindig tartó múlt is, értsd: még mindig tetszik).

Hadd legyek a magam eszközeivel segítségére a szerzőnek a helyreállított igeidők elsajátításában.

harcikurt.wordpress.com/2016/06/12/utmutato-a-teljes-magyar-igeidokeszlethez/

harcikurt.wordpress.com/2016/07/18/a-helyreallitott-igeidok-egyszeru-es-ertheto-osszefoglalasa-es-ragozasa/

Készül már harmadik cikk is.

Ha van valami megjegyzés, észrevétel, kritika, a cikkek alá. Köszi.

Bejegyzés: Waterloo és Rothschildék 2. rész

Szabo Ilona 2016.08.28. 16:57:12

@Szabo Ilona 2016.08.28. 02:36:32
Gondolatébresztő vita a kommentek sokasága.Az egy tőről fakadő Pongrácz, Szent-Iványi , Baán , Szmrecsányi család igen kései leszármazottainak egyikeként(első szépanyám Szmrecsányi Amália Alső-és Felsőruttkay nedeczey Ruttkay György felesége)
nagy figyelemmel olvastam a blogot, s főként a hozzászólásokban sokoldalúan megközelített, korrekt, egymás véleményét tisztelő hangbenben felsorolt
érveiteket, s forrásmegjelöléseket.Ereinkben nemcsak a Kárpát medence valaha élt nációinak, hanem szinte egész Európa népeinek vére folyik, s ahogy Desichado irja: "Máig ne m tisztázott, Hunyadi származása. De őszintén szólva, nekem mindegy. A legfontosabb, kétségtelen. Mégpedig az, hogy az egyik legnagyobb nemzeti hősünk, akinek minden igazi magyar tiszteli és szereti a nevét. Mátyást szintúgy. És ez a lényeg!" Üdvözlettel: ma már Mezei, Szabó, Kovács, etc... utódokként és legelsősorban MAGYARKÉNT!!
Válasz erre
menedzser23 (törölt):

Bejegyzés: Mátyás király I.: Hunyadi Mátyás családja, és gyermekkora

Szabo Ilona 2016.08.28. 16:56:08

Szabo Ilona 2016.08.28. 02:36:32
Gondolatébresztő vita a kommentek sokasága.Az egy tőről fakadő Pongrácz, Szent-Iványi , Baán , Szmrecsányi család igen kései leszármazottainak egyikeként(első szépanyám Szmrecsányi Amália Alső-és Felsőruttkay nedeczey Ruttkay György felesége)
nagy figyelemmel olvastam a blogot, s főként a hozzászólásokban sokoldalúan megközelített, korrekt, egymás véleményét tisztelő hangbenben felsorolt
érveiteket, s forrásmegjelöléseket.Ereinkben nemcsak a Kárpát medence valaha élt nációinak, hanem szinte egész Európa népeinek vére folyik, s ahogy Desichado irja: "Máig ne m tisztázott, Hunyadi származása. De őszintén szólva, nekem mindegy. A legfontosabb, kétségtelen. Mégpedig az, hogy az egyik legnagyobb nemzeti hősünk, akinek minden igazi magyar tiszteli és szereti a nevét. Mátyást szintúgy. És ez a lényeg!" Üdvözlettel: ma már Mezei, Szabó, Kovács, etc... utódokként és legelsősorban MAGYARKÉNT!!
Válasz erre
@menedzser23 (törölt):

Bejegyzés: Mátyás király I.: Hunyadi Mátyás családja, és gyermekkora