Utolsó kommentek:

tamás46 2020.01.26. 15:29:48

Egyebekben mindenkinek köszönöm a hozzászólását, mert ezzel is bővíteni tudtam, vagy helyesbítettem 30 év kutatómunkámat , amit szakmailag (drágakő,régész,ötvös,ékszerész)is végeztem.

Bejegyzés: A Magyar Szent Korona meghamisítása

tamás46 2020.01.26. 14:58:56

Egyebekben mindenkinek köszönöm a hozzászólását, mert ezzel is bővíteni tudtam, vagy helyesbítettem 30 év kutatómunkámat , amit szakmailag (drágakő,régész,ötvös,ékszerész)is végeztem.

Bejegyzés: A Magyar Szent Korona meghamisítása

tamás46 2020.01.26. 14:54:07

Bár ki és bár mennyire is erősködik, hogy a Szent Korona vizsgálatánál mi történt-sajnos- a 83-asról (az előzőkől sem) nincs elérhető j.könyv. Ez pedig nem utal arra, hogy a jelenlevő ötvös,aranyműves szakmailag meg tudta volna vizsgálni(6 óra állt a 6 tagú csapat rendelekzésére) , és semmiylen műszert nem vihettek be. Valójában csak szemrevételezéssel vizsgáltak, és állítottak olyasmit, amit sokkal később publikáltak. Így pl. még soha nem tudták megállapítani a minőségét,mindössze annyit, hogy nem egyszínű aranyból készült. Ez pedig azért lenne fontos, mert minden műhelynek saját ötvözési eljárása volt. A fizikai méretezésén eddig még senki nem gondolkodott, hiszen olyan nagy, ami még egy abnormálisan nagy fejre is nagy. Azután az ovalitása,mert, hogy nem szabályos kör ,sőt igen nagy az eltérés a két átméró között. De leheten vizsgálni a láncokon függő drágaköveket. Ugyanis Európában akkor ez a fajta drágakö ismeretlen volt. Sajnos még néhány dolgot fel tudnék sorolni, amivel nem is foglalkozott senki, mert sokkal tetszetősebb volt-nyilvánvalóan-azon vitatkozni, hogy Dukasz Mihály, vagy Konstantinus császár képe hogyan került rá Szűz Mária(?) helyett. De végül még egyet, hogy visszamenjek(ab ovo) az eredethez. Nem létezik II. Szilveszter pápa adománylevele, vagy más dokumentuma-egyenlőre -a kutatható vatikáni levéltárában, ami bizonyítaná azt, amit Hartvik püspök leírt a pápa álmáról.Vagyis egy olyan koronázási ékszerről foylik a vita, amit a hagyomány őriz csak Szent Koronaként, ahogy azt 1514-ben jogi értelmezésben Werbőczy István leírta(Tripartium)

Bejegyzés: A Magyar Szent Korona meghamisítása

Deak Tamas · http://valtozomult.blog.hu 2019.11.11. 09:10:06

Szinte bizonyosan nem kitalálás, hiszen IV. Mehmed hasonló stílusú levéllel kedveskedett Lipótnak és Sobieski Jánosnak, előbbi gyáván megfutott, utóbbi kíváncsibb természetű ember lévén inkább elpcsta a levélküldőket ...

Bejegyzés: A zaporozsjei kozákok levelet írnak a török szultánnak

kotyesz 2019.11.04. 15:55:27

@Kacsinecz K.: @FunkTazmagora: Nyilvánvaló tehát, hogy Árpád népe a kazár birodalom kötelékében élve ismerte a zsidó fogalmát, sőt saját soraikban is kellett lenniük zsidó vallást követőknek. 1150 nyarán Szerbiában, amikor II. Géza király háborúzott Mánuel bizánci császárral, a magyar seregben olyan alán csapatok is voltak, akiknek egy része még mindig a nem is tiszta mózesi törvényeket használta. Tehát karaita zsidó valláson voltak. Ennek ellenére a magyar nyelv zsidó szava nem ebből a 896 előtti, kazárokkal-kavarokkal való együttélés világából származik, hanem a iudaeus, tehát júdeai férfi jelentésű latin szóból. Ebből a korai szlávok ajkán a dalmát tengerparton alakult ki a szláv zsid, többes számban zsidov, ‘zsidók’ jelentésű szó, és azt vette át a magyar. Hallgassuk csak meg, mit mond ennek az átvételnek az idejéről Bárczi Géza: igen régi, esetleg honfoglalás előtti átvétel a horvátból vagy szlovénból. Tehát a Balkán nyugati feléről. Az esetleg azért van ott, mert a törvényre emelt tudós elmélet szerint 896 előtt nem lehettek volna magyarok a Dunántúlon, a Szerémségben vagy a Bácska déli részén, hogy a latin (és nem kazár!) eredetű zsidó szót balkáni szlávoktól átvehessék.

A Bácska déli részét nem véletlenül említem. Az 1929-ben kiadott Zsidó Lexikon szerint a 9. század második felében, amikor dunai bolgárok tartották megszállva az egész Tisza-völgyet, a régi Magyarország déli részeiben zsidó vallásúak is éltek. Vallásuk gyakorlása ügyében I. Borisz bolgár cár egyenesen a pápához fordult állásfoglalásért. Nem nagyon lepődhetünk tehát meg azokon a régészeti leleteken, amelyek a hetvenes évek elején a régi magyar Bácska déli részén, a Duna bal partján Dunacséb község téglavetőjében kerültek elő. Késő avar koriak temetőjét tárták itt fel. A temetéseket végzők valamilyen okból gyakran a közelben talált római kori tetőfedő cserepeket is tettek a sírokba. Hetvenkét esetben jellegzetes zsidó menórák, hét-, ritkán kilencágú gyertyatartók figuráját karcolták be ezekbe a téglákba. Semmi kétség, zsidó vallású késő avar kori embereket is szép számmal temettek ebbe a késő avar kori temetőbe. Ráadásul a ma legtudományosabb eljárásnak számító radiokarbon keltezés szerint vannak benne olyan sírok is, amelyeket jóval Árpád honfoglalása után, 960 körül ástak. Ideálisabb hely aligha volt tehát Dunacsébnél arra, hogy késő avar kori magyarok balkáni szlávok jelenlétében megismerkedjenek a zsidó vallással és a zsidó szóval. 896 után pedig átadják a szót az Árpáddal érkező honfoglalóknak is. Akik erre csakhamar elfelejtik a zsidókat jelentő régi, kazár szavukat. Ami talán úgy hangzott, hogy csufud. Történt mindez két, igen régi alapítású püspökségünk, a bácsi és a kalocsai közvetlen közelében.

Bejegyzés: Vendégposzt: A szláv népvándorlás és Samo birodalma

kotyesz 2019.11.04. 15:43:17

@Kacsinecz K.: Hát igen azok a hős morvák! Itt egy epizód a árpád vezérünk idejéből: Szinte egész Európa arra törekedett, hogy hódítás vagy védekezés céljából Árpád törzseivel lépjen szövetségre. A szerződő német és szláv felek viszont kétszínűek voltak, össze-vissza hazudoztak. Leveleikben egymást vádolták és feketítették be IX. János pápánál. Arnulf császár a katonáskodásra kész magyarokat pénzért bérelte fel Itália ellen: A császár ugyanis féltékeny volt az egész Itáliára igényt tartó Berengár királyra, és a maga gesztenyéjét a magyarokkal akarta kikapartatni a tűzből. Theotmár salzburgi érsek 900 körül egy levelet írt a pápának, és elismerte benne, a németek pénzt fizettek Árpád népének azért, hogy Itáliába menjenek. Bevallotta azonban azt is, hogy becsapták Árpádékat: csak semmit sem érő pénzt adtunk nekik és csupán lenből való ruháinkat, hogy valamelyest megszelídítsük vadságukat, és hogy üldözésüktől nyugton maradhassunk. Valóban, a honfoglalás kor sírjaiban gyakorta talált ezüstpénzek jelentős részében az ezüsttartalom nagyon alacsony: a szerződtetett lovasokat olcsó pénzen fizették ki. Honfoglalóink lassan rájöttek, hány pénzt is ér a német meg a morva.

A morvák, folytatódik Theotmár levele, szívük gonoszsága szerint mindezeket a szemünkre vetették. Ők azonban ugyanazt a bűnt, amit hamisan ránk fogtak, sok éven át elkövették, és a magyarokat a mi keresztényeinkre rászabadították. Majd maguk a szlávok is megjelentek Pannoniában, egyeseket fogságba hurcoltak, másokat megöltek, ismét másokat a börtönök mélyén éhséggel és szomjúsággal pusztítottak el, számtalan embert számkivetésbe küldtek. Az Isten egyházait felgyújtották, és minden épületet úgy elpusztítottak, hogy egész Pannóniában egyetlen templom sem található.

Tehát nem az Olaszhonból 900-ban visszatérő Árpád-vitézek hoztak pusztítást a Dunántúlra, hanem elvégezték azt már évekkel korábban a morvák. Ők égették fel azokat a keresztény templomokat, amelyek a frank uralom alatt épültek. Sőt azokat is, amelyek Pécsett, Szombathelyen és Sopronban a római kor vége, a 4. század óta állottak.

Bejegyzés: Vendégposzt: A szláv népvándorlás és Samo birodalma

kotyesz 2019.11.04. 13:48:51

@ireg85: A keleti országrészt 803-804 után uraló dunai bolgárok Árpád honfoglalásának idejére elszlávosodtak, és a 860-as évektől már keresztények voltak. Az elfoglalt területet a Bölgrad-nak nevezett Gyulafehérvárról irányították, melynek főnöke a hajdani bolgár kagáni-káni család, a gyulák tagja, mondjuk Gyula kapitány volt. A bolgárok csak kis létszámú saját népet – parancsnokokat – küldtek ide, az avaroktól elfoglalt területeikre. Egyik alvezérük Árpád érkezésekor Salán/Szalán volt, Titeltől felfelé a Bácska ura. Egy másik Glad/Galád, a Bánát főnöke a Marostól Orsováig. Ő volt a 100 évvel későbbi Ajtony fejedelemnek, Marosvár hercegének az őse. Részesültek a hatalomban a rokon késő avar kori vezetők is. Azok, akik túlélték a század eleji háborúkat, és székely-magyar katonáikkal, Csaba királyfi népével délre, majd keletre menekültek. Ők a 810-es években Krum és Omurtag bolgár kánok hadaihoz csatlakoztak, segíteni őket a frankok és Bizánc elleni háborúkban. A Dunántúlon maradt késő avar földbirtokosok pedig egészen Árpád érkezéséig szorgalmasan adóztak a frankok császárának. A bolgárok uralma alatt az Alföld déli részén morvák is éltek. Róluk a bizánci források megírták, hogy lakhelyeik egy másik Fehérvár, Nándorfehérvár közelében voltak. Szláv (bolgár uralom alá került morva) vezér volt az a Ménmarót is, aki oly erősen és sokáig ellenállott Árpád vitézeinek. Ő a Marostól a Szamosig uralkodott, és leányát Zoltához adta feleségül. Aki tehát minden Árpád-házi királyunk ősanyja volt.

Hogy jönnek ide azonban a blakok?

Anonymus ezt a rejtélyes erdélyi népet kivétel nélkül, öt alkalommal is blaknak nevezi. Kézai is határozottan blakokról ír, amikor a rovásírás betűinek átvételét említi. A vlachokról – Ulahis – akkor ír, amikor a Dunántúlról van szó: miután pedig Attilafiai Krimhild csatájában a szkíta néppel együtt csaknem mind elpusztultak, Pannonia tíz évig király nélkül maradt, csak a szláv, görög, német, morva és oláh jövevények maradtak ott, akik Attila életében közönséges szolgálattal tartoztak neki. Szlávok, görögök, németek, morvák! Az Attila népének tartott kései avarok idejében valóban mind éltek a Dunántúlon. Oláhok azonban nem! A dunántúlivlachok – Ulahis – ősrégi kelták réges-rég nyelvüket vesztett leszármazottai voltak, és nem oláhok. A zavar elkerülésére célszerű őket a nyugati vlachoknak nevezni.

Rásonyi László, egy haláláig mellőzött kiváló kutató eredményei alapján ma már tudjuk, hogy Anonymus és Kézai blakjai nem azonosak a román/oláh vlachokkal! Sem a balkániakkal, sem a dunántúliakkal! A dunántúli vlachok a volcus nevű, már említett kelta nép maradványai. A hajdani nyugat-római birodalom északkeleti (balkáni) végvidékein a 4. század után minden romanizált idegen népet, sőt lassan-lassan magukat a latinokat és olaszokat is így nevezték. (Nyelvünk olasz szava is a volcusok nevéből származik, de eredetileg a Balkánon élő késői latinságot jelentette.) Akár kelták voltak egykoron, akár germánok, illírek, pannónok utódai, vagy éppen a mai románok elődei. A dunántúli volcusok (volcae tektosages) az eraviscus kelta néppel együtt megélték a római uralom évszázadait, és a baranyai háromszögben, meg a Drávától délre Valkó megyében átvészelték a népvándorlás viharait is. De akkor már valachoknak-vlachoknak hívták őket is. Róluk írt történeti pontossággal Kézai, amikor a frank–avar háborúkról van nála szó. Az avarok oldalán tehát nemcsak szkíták, azaz alánok, hanem kelták késői utódai, valachok is részt vettek a harcokban. Maga a Valkó név is eredetileg valach-ot, vlach-ot jelentett.

Valkó váráról van szó, castrum Vlcou (ma Vukovár) az Alsó-Drávánál a Duna jobb partján. A név régi formájában csak egy 1150 körüli oklevélben és Anonymusnál maradt fenn. Egy római korai mocsárnév őrizte meg a hajdani kelta nyelvű lakosság – a volcae tektosages – emlékét: Volcae paludes. Mint azt egy művelt, roppant tájékozott és nyelveket tudó történetíró, Dio Cassius (Kr. u. 163-235) görög nyelven feljegyezte: Ulkaiois elesi. Ennek a vidéknek „sok évszázadot átélő nevét a magyarok – [és közöttük Anonymus már igen korán] – még csaknem hibátlanul vették át, és … egészen a törökkor végéig, sőt a 18. század elejéig megőrizték”, állapította meg Bóna István. Számomra ez a csaknem hibátlanul jelentős mértékben erősíti a sokat bírált Anonymus hitelét és megbízhatóságát.

Anonymus tehát vlachokról-blachokról, valachokról, románokról, hasonlókról egyetlen szót sem írt. Viszont a legrégibb magyar forrásként pontosan megőrizte annak a hajdani kelta törzsnek a latinizálódott nevét, amelyből a valachicus > valach > vlach is kialakult. Roppant egyszerű az egész, csupán nem kell állandóan ócsárolni Anonymust, hanem alkalmanként el kell fogadni azt, amit írt.

A vlach, magyar oláh ‘vlach, valach, román’ tehát sem Anonymusnál, sem másnál nem lehet azonos a blak-kal.

Bejegyzés: A románok eredete V.

Usulkjt001 2019.09.30. 11:15:44

A hátsó három kép egyformán színvonaltalan mind művészileg, mind technikailag, tehát egyszerre hamisították rá a koronára. Teljesen mindegy, hogy esetleg eredetileg is hasonló kép lehetett. Hogy minek cserélték volna a másik két képet ugyanolyanra vagy hasonlóra? Jó kérdés, csak semmi köze a csere és a csere időpontjának tényéhez.

Fejthette Schwarcz ahogy akarta, de Geobitzas soha nem volt Géza egyetlen bizánci írásban sem. Mellesleg a feliratokat fejtette meg de említést se tesz semmiféle Geobitzsasról. A Dukász képről sem. Vagyis ezen cikk állításával ellentétben semmiféle megdöntése nem volt a Bécsi, Kalapos jóska korabeli hamisításnak.

Pálffy ostoba hazudozásaival inkább nem is foglalkoznék...

Még egy adalék a Korona hamisításhoz. Mégpedig a koronázási palást. A paláston egyértelmű hamisítások történetek. Például a Sebaldus feliratot próbálták áthímezni Stephanusra, de csak Sephanus lett belőle, az eredeti szöveg jól látható megmaradásával. Az állítólagos Szent István két kezének hímzése közt akkor különbség van megint csak, mint egy kiváló hímző és a WC-s néni műve között...
Az állítólagos Gizella pedig szakállas. Sebaldus tipikusan német földön népszerű szent volt!

Viszont alig pár évtizeddel később felbukkant a vörös színű német-római koronázási palást, amit állítólag már I. Ottó is használt.... az meg viszont szkíta állatküzdelmi jelenetet tartalmaz! Erről a palástról meg nincs 18. század előtti leírás egyetlen nyugati krónikában sem!

Valójában egyszerűen kicserélték a két palástot és a német palástot áthímezték meglehetősen színvonaltalan módon, ahogyan a Szent Koronát is próbálták hamisítani.

Tehát semmiféle hamisítási teória nem dőlt meg.

Bejegyzés: A Magyar Szent Korona meghamisítása

Usulkjt001 2019.09.30. 10:26:59

Még egy aprócska megjegyzés:
"Koronánk egy görög műremek" - a hátsó három férckép művészi színvonaláról már beszéltem.

Azonban van egy aprócska probléma: a többi kép szenzációs művészi megoldásainak, elsősorban a karok hajlításának megoldására, nyomokban se lelhetők fel Bizáncban. Még a legmagasabb csúcsán sem volt képes soha, a Bizánci ötvösművészet erre a színvonalra! Ami azt illeti sehol, nyoma nincs ilyen színvonalnak, ahonnan a Szent Koronát származtatni szeretnék.

Bejegyzés: A Magyar Szent Korona meghamisítása

Usulkjt001 2019.09.30. 10:14:51

Elég érdekes egy katyvasz ez a cikk, amelynek a végkövetkeztetése az, hogy nincs utólagos hamisítás a koronán. Valójában egyértelműen bebizonyosodott, hogy bizony hamisítva lett a korona.

Először is elöl Szent Bertalan képét eltávolították. Az is egyértelműen kiderült, hogy a Dukász kép eredetileg pont akkora volt, hogy befért volna a Szent Bertalan kép helyére! Az is kiderült, hogy a Dukász, a geobitzas (ami soha nem volt Géza, ez is cáfolásra került) és a Constantin képen látható ruházat... nem is ruházat! Hanem egyszerű térkitöltő minta! Szemben az összes többi képpel a pártázaton! Tehát szó sincs egységességről, pláne szó sem lehet ugyanarról a műhelyről. Ezen kívül e három cserélt kép művészeti megoldásai, például a karhajlításra, kb olyan mértékben különböznek a többi képtől, mintha, az ország legjobb ötvöseinek művei közé beraknának 3 olyant, amit a WC-s néni csinált. Tehát aki azt meri mondani, hogy egy műhelyből valók, az pofátlanul hazudik.

A Szent Koronáról készült különféle metszetek és rajzok alapján az is egyértelművé vált, hogy például a Dukász fércképen található lyukak közül kettő teljesen másmilyen volt 1890-ben és teljesen más az utolsó koronázás előtt. tehát még akkor is próbálták furkálni és módosítgatni.

A hátsó ékkövek is teljesen más jellegűek, mint a többi. De azok legalább színvonalban illendőek a Szent Koronához. Más kérdés, hogy mit változtatott meg ezzel a Szent Korona működésében.

Ezt most csak így fejből, mivel a cikk ezeket a tényeket még csak nem is érintette.

Bejegyzés: A Magyar Szent Korona meghamisítása

Rugovicsvalagba 2019.09.24. 21:14:27

@tenegri : "A korábbi feltételezések szerint Kolumbusz hozhatta be Európába, de egy 2008-as szegedi lelet nyomán kiderült, hogy már a 15. század közepén is létezett Magyarországon. A genetikai kutatások szerint azonban a baktérium e törzse Dél-Amerikában alakult ki és csak onnan jöhetett Európába. A korábbi európai változata egy nem feltétlenül halálos, hosszú ideig túlélhető betegséget okozott és nem szexuális úton terjedt."

Bejegyzés: Nagy románok sorozat: Vlad "Dracula" Tepes

Rugovicsvalagba 2019.09.24. 21:14:27

@tenegri : "A korábbi feltételezések szerint Kolumbusz hozhatta be Európába, de egy 2008-as szegedi lelet nyomán kiderült, hogy már a 15. század közepén is létezett Magyarországon. A genetikai kutatások szerint azonban a baktérium e törzse Dél-Amerikában alakult ki és csak onnan jöhetett Európába. A korábbi európai változata egy nem feltétlenül halálos, hosszú ideig túlélhető betegséget okozott és nem szexuális úton terjedt."

Bejegyzés: Nagy románok sorozat: Vlad "Dracula" Tepes

Rugovicsvalagba 2019.09.24. 18:02:55

"akik aztán Tirgoviste mellett meglátták a két évvel ezelőtt állított karóerdőt levágott török fejekkel - és visszafordultak. "
Ennyire ijedősek lettek volna ? :-)

Bejegyzés: Nagy románok sorozat: Vlad "Dracula" Tepes

Nimeni Altul 2019.06.26. 19:24:22

@Blogger Géza: Overall, i would say there are things we agree upon, the tihngs we don't see eye to eye is population shifts, identity, ethnic makeup and changes. This is i believe because of old misconception that are now changing day by day. I did asked myself, what happened to all these ancient peoples? why does an area change a kingdom so fast? well, after i learned about the conquest of latin america, after i read about the celts, about the franks and the making of europe, i started to realise some things about language and ethnicty. language and culture can migrate, it can replace autochtonous religion, language culture, but replacing a group of people with another, especialy over a large territory, is far more difficult. we think of the celts as those funny people who dress in kilts or green and sing on bagpipes, but the original celts lived in the alpine mountains of austria, and genetic tests showed the people of wales for example are pretty much unchaged since the early settlers in britain. the celts even had representatives in the iberian peninsula and even turkey. turkish has representatives in asian, semitic, and even european populations. All this taught me, you have to be careful when dealing with questions of ethnicity, culture and language. you gave me some examples on how basque, albanian and other managed to survive, how this language couldn't change or it didn't had enough time, as if there are written dogmatic rules on how language works, but let me tell you, even if an expert in languages would be brought on, i'd still be skeptical, because these questiones seem to have no clear answer and even scholars debate amongst themselves, what do we, simple people know?

some things i forgot to include in my last replies: I do know we are called romanians because of the roman empire, and it's true, the mainstream romanian population isn't aware of it, but can you blame them when even in those times people saw themselves as romans?
i think what is bothering here, is that when romanians united in the 19th century and made a sudden shift towards modernization lots of information came in and lots of it was misinterprated. does nationalism stretches reality? yes it does, but romania is not the sole place where this phenomena happens, and even the occident starts to question its own history, such as, was richard the lionheart french?

Overall, i would say that a large part of balcanic folklore, and i refer here mostly to romanians, bulgarians and serbians, does come from the daco-thracians. it's hard for me to see where do these balcanic peculiarities come from, be it lingusitic, music, clothing etc. So like i said, from this point of view, there is a continuity, not to mention i honestly do not believe at all these ancient people died off, they are the people who contributed the most to the genetic makeshift and the phenotype of balcanic people, so from this point of view also, there is a continuity. In regards to language, we do speak a latin language, and roman settlers were present not only in dacia, but present in the balkans for a very long time as well. some people think that daco-thracian was a language similar to greek, which was somewhat similar to latin, making the ''romanization'' process easier. now, whatever the truth, the conquered daco-thracians did have to speak latin, not only with the administration, but also with people who came in, most notably the slavs, they probably spoke latin to understand eachother, which facilitated the spread of latin, and i imagine places like the market, latin was probably the only language in use. the mix between these peoples gave birth to the new balcanic populations, those who spoke latin as mother tongue gave birth to vlachs, or proto-romanians, and those who spoke slavic gave birth to bulgarians and serbians. And i imagine also there had to be bilingual places, especialy south of danube. But when i think of the ethnogenesis of romanians, serbs and bulgarians, this is what i think of.
Does this ethnogenesis take place in transilvania? no. But like i said in my other replies, i sincerily doubt there was really no presence there, and i find it likely vlachs to be confused with bulgarians or other south slavs, since we had similar clothing, similar tools and weapons, same nobility (jupan, boyar, knyaz, voievode), and same religion and church language. we even had people in panonia, ukraine, poland, and czehia en.wikipedia.org/wiki/Moravian_Wallachia
i find it hard to believe these people could go into those territories from a land where their presence was supposedly barely significant. As far as moldova and wallachia goes, those had to have a romance speaking majority, the theory of the population booms we had is very stretched to be honest, if we were so virile and vigurous people, we should have taken over europe by now.
this is why i believe romanians existed in transilvania.

Bejegyzés: A románok eredete V.

Nimeni Altul 2019.06.26. 18:20:05

@Blogger Géza: one more thing about the vlachs, I am quite convinced vlachs are the result of the latinization of the daco-thracians. if you are to look for example at the traditional costumes of serbians, bulgarians and romanians, you will see they are very similar to dacian clothing for example as depicted on trajan's column and other statues:

(here i had links to images to compare traditonal clothing from serbia, bulgaria and romania to dacian ones, but i tried posting this reply multiple times and nothing happens, so i had to remove the links, but mainly it was about the hat, the white tunic cought with a belt in the middle, and sheepskin coat, and the 'opincă' or 'opanak' shoe)

there are more things that are presumed to come from daco-thracian, such as pastoral life, certain pre-christian traditions, distincitve bagpipes and pan flutes, sunwheel dances and rituals, and more, all of which can be found only in the balkans.
So, as far as I am concered, there is a continuity, but yes, you are correct, dacian is not the same as romanians, but they are our ancestors and the ancestors of most balcanic people, and further back in time they most likely shared the same roots as the greeks.

In regards to religion, orthodoxy, cyrillic and old church slavonic. the bulgarians formed twice an empire, and they become christians during the first one, thus spreading orthodox christianity and old church slavonic, just like the franks spread catholicism and latin in the west. It's that simple. the vlach population, be it north or south of danube, probably more so in the south, more than likely knew how to speak bulgarian. the nobility and the clergy especialy knew how to speak it, and on top of that they weren't even vlach, our early rulers were either bulgarian or cumanic.

You say, the fact that the map said cumania, or pecheneg, or second bulgarian empire, is very telling, by which i think you mean to say the vlach presence was insignificant in what was then wallachia and moldova, and so no romanians could be in transilvania.
Here's the thing, the map and the sources say plenty of thing, now you have the ostrogoths, now you have the avars, now you have the huns, now you have the pechenegs, now you have the bulghars, now you have the magyars, how is this all possible? well, simply because local autocthnous population did not matter, but the people in charge. so when the chronichlers recorded history, they didn't care who worked the lands, who fished in the ponds, who shepherd the sheep, they only cared who were the rulers of those lands what was their kingdom name. centuries later, people wrongfuly take the conclusion the entire kingdom must have had the same ethnicty as the rulers, but that's not true. the rus' gave birth to russian identity, but russians are not scandinavian. the franks gave birth to french identity, but the french are not germanic. the romans and the normans shaped english identity, but the english are not latin. spanish shaped and created mexican identity, but mexicans are not hispanic.

the reason why i believe vlachs did form a majority in wallachia and moldova, and true, maybe at that time not a majority, but definetly a presence, putting besides any confusions that could have been made between bulgars or other slavs, is because i find it hard to people populations shifts in such large areas can happen like that. now you have the cumans, and then boom, vlachs. the cumans were a ruling warrior elite, just like the franks, the normans, who eventualy got absorbed by the people they ruled over. Another thing, it's hard for me to understand, even nowadays eastern romance speakers can be found all over the balkanms, and even from hungary to northern and eastern ukraine, how can some shepherds in the macedonian mountains lead to that? if the romance populations kept coming from the south, why are they still so representitive to this day in countries like greece and serbia? were we that numerous south of danube? If we were to be conquerors, like you, i would've understand how the language spread, but these were mere illiterate shepherds so insignificant, historical sources barely talk about, i'm surprised romanian didn't disapear altogether like dalmatian.

all those groups you mentioned did not disapear, their culture disparead, their language is dead, but they are still around, surely, maybe mixed more or less with other people, but pretty much unchanged. i gave you the mexican example, those people are mixed with europeans, and they were killed, died in famine and disease, but you can clearly see they are still around.

Bejegyzés: A románok eredete V.

Nimeni Altul 2019.06.26. 18:15:31

@Blogger Géza: hmmm, don't know why, but i can't post my second reply, maybe because i included link?

Bejegyzés: A románok eredete V.

Nimeni Altul 2019.06.26. 15:53:50

@Blogger Géza: On your comments regarding gesta hungarorum, I was already aware that this is not a hisotrical chronology. In romania, the gesta hungarorum is never thought or even discussed in schools, people stumble upon it either during bar talks, or navigating the obscure corner of the internet, or some dusty library.There is indeed a gap in romanian history in regards to late classical antiquity and early dark ages, which I believe is due to these petty disputes that seem to never end, so mainstream sources are rather scarce in information, but that doesn't mean there are no mentions, no sources at all, and most importantly, if you reach for sources of information other than school and your parents, you are bound to find something. The reason i brought up gesta hungarorum, is because it often is quoted as a source in regards to the origin of magyars by magyars themselves, but when it comes to that part that romanians often quote as source of romanian presence in transylvania, then the same people say that part is a fairy tale, or a joke. All i can say about this document is why is it reliable when it comes to magyars presence in transilvania but not romanians? And by that I want to say that there is a magyar bias and a predispotion to say we only arrived in transilvania durin the middle ages.
Otherwise i followed you when you said blachs are not the same as vlachs, but i am not convinced.
On part III regarding anonymous you said:
''The (Hungarian) archeology found exactly these non-Hungarian groups in the Carpathian basin. And no other group. This is important.''
slavs represent a linguistic group of which bulgarians also belong, not an ethnic group. bulgarians and serbians of today for example, are as slavic (as in eastern european as people often believe) as romanians are latins (as in mediteranean, as people often think). The fact is however, that romanians, serbians and bulgarians have much much more in common between themselves than they have with people from their own language group respectivaly. Just compare traditional clothing, music, pastoral life, tools, you will see most are the same. Vlachs in those times most likely had bulgarian as a second language, so what makes you think the soures you quoted simply don't confuse vlachs with bulgarians and other slavs? not to mention, the mix between southern slavs and vlachs gave birth to most of the nations in the balcans today.
Yes, I agree, the gesta hungarorum is not a compeling source in regards to daco-roman continuity, but after all you said about it, what makes a compeling historical at all?

On the daco-roman relations, you lost me. I don't belive for a second the romans could exterminate an entire group of people so numerous as the daco-thracians. The only instance i personaly know of, is the punic wars, where the romans won against carthage and according to sources they cultivated the land so no trace can be left of that city, but i think this display of hatred was possible because carthage was a city like rome, destroying it was like stabbing someone through the heart. not even the supposed killings of one million gauls and the enslavement of another million could exterminate the gauls, how come it happened to the dacians? yes, dacians were concsripted in the roman army and sent away, enslaved, many were killed, but it's hard to believe all these could lead to anihiliation as you put it. I very often find this point of view coming from magyars, but i think the true reason why this argument is so popular amongst magyars, is because it suits you politicaly, as it gives you a justification to say, 'there were barely any people when we arrived here so transilvania is rightfuly ours'.

Yes, the romanains, or vlachs if you want, did not call themselves dacians. they called themselves 'rumân', and they saw themselves as romans, just like the greeks, who also called themselves romans, however they didn't even speak latin. They saw themselves as such because they were part of the byzantin empire, also known as eastern roman empire, also known as romania by the people inhabiting the empire in those times. That's why they didn't call themselves dacians. were they of pure dacian stock? no. the dacians died in that, they, as a distinctive tribe, with distinctive language and religion, disappeared. you argued that they disapeared completly, but i don't think this is possible, their bloodline is surely present in all balcanic people, this is why serbians, bulgarians and romanains are so close to eachother even by blood, and to a lesser extent, to albanians, macedonians and greeks, altohugh those last three are closer amongst themselves than they are to romanians, unlike what you said.
''Even the earliest Romanian chronicles (by Grigore Ureche) explained that Romanians came from the Latinized parts of Balkan (“Rum” as he called this area).'' not quite correct, rum refers to rome, not latinized parts of the balkans.

Bejegyzés: A románok eredete V.

kotyesz 2019.06.24. 04:44:28

Mennyire türkök a bolgárok? teljesen! ugye a bulgároknál jön be , hogy a gepidák és az avarok által a balkánra telepített szlávok miután rátelepedtek az őslakosokra , maguk is őslakók lettek megtartva a szláv nyelvet, végül a bulgárok nyelvváltása is nekik köszönhető! Miért nem történt ez meg a magyarokkal? mert az avarok tömeges szláv betelepülést nem engedtek, a medencébe és árpád türkjeinek érkezéséig összefüggően lakott a terület! hogyan beszéltek az avarok (OBOR-ok) talán ők is a türköt használták, de úgy néz ki árpád türkjei kabarjai sem voltak finnugorok! akkor hogyan jutott ide a magyar nyelv? szinte alig maradt választás! vagy mindig is (töriszempontból) itt volt , ugye a nomádok nem hajtottak végre népirtásokat, vagy ahogy a szlávokat az avarok a kárpát-medence köré telepítették, úgy a magyar köznépet a medencébe hozták magukkal (ismerős a jász-kun, kun-vlach együttmüködés?)! Kutatások szerint Samo mint félvér-herceg (talán szvatopluk is) apja ellen forduljon az avar temetőkben feltárt eltemetett szláv nőktől származhatnak!
Samo egy epizód , (nem bizánc ostroma után volt ez de-de(626)? a segéd népek fellázadtak de az avarok legyőzték később és kb. 820.-ig uralták a medencét)

Bejegyzés: Vendégposzt: A szláv népvándorlás és Samo birodalma

kotyesz 2019.06.24. 02:26:16

A magyarság összeolvadt a türk kabar stb. népekkel , (lásd a bolgár szláv népet) ,ez a magyar köznép aki sürün lakta az alföldet pusztult el a 150 éves török hódoltságban annyira, hogy nem volt képes a visszahódított országrészeket belakni, így volt lehetőség a tömeges délszláv stb. betelepülésnek. Hálásak lehetnek , hogy nem fordult szembe velük az ország , sőt még a teljes beilleszkedést sem várta el tőlük, igy lettek román, német ,szerb, szlovák vidékek az ország területén! (a felvidéki nyelvi eltérések a cseh (nyugati) szlovén, tót, horvát stb déli menekültek nyelvi öröksége!

Bejegyzés: A szlovákok eredete

kotyesz 2019.06.24. 02:14:14

"A Honfoglalás, és a magyarok letelepedése a Kárpát-medencében széttördelte a helyi szláv törzsek viszonyait, a szláv népesség nagy része beolvadt a magyarul beszélők közé. Nem mindenhol azonban, főleg azokon a helyeken, ahol a magyarok nem telepedtek meg, ilyen lehetett a Pozsony-Nyitra-Losonc-Kassa vonal környéke " -------------------- Írja cikkírónk , az utóbbi években viszont találtam új kérdéseket és válaszokat , ami meglepő ha 1400 évvel ezelőtti eseményekről van szó! pl. a kárpát-medencei szláv jelenlét , avarjaink belakták a területet a szlávokat NEM engedték idetelepedni, mégis sűrűn lakott volt , mostanában teszik fel a kérdést ,hová lettek az avarok, ha üres volt a medence? napjainkban egyre több bizonyíték van az avar túlélésre, és arra hogy a tények ismeretében jogosan feltételezhető , hogy az avarok köznépét örökölte az árpádi bevonuló nép akikkel semmiféle összecsapásról nincs tudomásunk. Nyugat-felvidéki szláv jelenlét a frank fennhatóság alatt megjelent de korántsem tömeges és az egész medencére kiterjedő, tehát hibás feltevés , hogy árpád türk és kabar hadinépe szlovákokra települt és őket kényszerítette magyarul beszélni! Szórványban persze akár szarmaták, jászok, gepidák, bárki élhetett itt de nagy tömegben avarok onogurok (ungrik) éltek a medencében, a frank és bolgár terjeszkedés is tény! Ruszin (ukrán) betelepítés történetével sem rég találkoztam miszerint , kun kenézek 300 falut vlach (oláh) népeikkel lakattak be (tatárjáráskor elpusztult), de ők a katolizálás helyett északkelet felé elhagyták az országot, nos ide engedték be a ruszinokat.

Bejegyzés: A szlovákok eredete