Az ember viszonya a saját nevéhez időben ugyan változó lehet, de minden pillanatban pontosan kifejezi tudatát, függetlenül attól, hogy emócióval vagy értelemmel közelíti a témát.

A gyermek először megtanulja, hogy „vagyunk mi, AZ ilyen-olyanék” (apa, anya, nagyi stb), majd megtanulja leírni, s majd csak mikor eszmél, elméje nyílik, akkor fordul meg benne, hogy „na jó, de mért pont ez ?”  (S ha netán ’érthetetlen’ nevet adott a sors, akkor pedig: „mit jelent?”). Így magyarázatokat keres egy névre, mely övé, meghatározza (őt), de nem jellemzi. Mert egy személy (család) neve nem azonos sem a család történetével, sem a család eredet-tudatával. Családi legendák élnek generációkon át, meg belehallások. A nevek azonban beszédesek, sok mindennek utána lehet járni. Akár véletlennek is nevezhetném, hogy pont ez a nevünk, az okát bemutatni célozza e dolgozat. 

 

A név egy marker, azonosító (bár nem éppen tökéletes), s mint majd látni fogjuk, a családnév maga is azért jelent meg a személynév mellett, hogy pontosabban leírja a viselőjét. Van aki büszke rá, s fennen hordja, van aki nem elégedett, s keresgél ’vállalhatóbb’ ősök iránt, ha talál, felveszi az ősök nevét, kapaszkodik árnyalatnyi írásbeli különbségekbe egy kettőzött –tt–, vagy egy odaillesztett –h– formájában (nem tudván, vagy eltakarván, hogy lényegében nincs különbség, tartalmában semmiképp, s a név eredete, sőt talán maga a család is felmenőiben közös lehet. Aztán rögzül egy írásmód, akár tévesen, s keletkeznek az ’egyedi’ nevek). Végül van a közömbös, akinek azért szintúgy eszébe jutott már a viccbeli kérdés, hogy „mért pont én?”, de aki szerint „neve ha van, csak áruvédjegy, mint akármely mosóporé”.

Egy családnév eredetének, időbeni változása(i)nak feltárása, végleges alaki rögzülése körülményeinek kutatása intellektuális kaland, időutazás. Sokszor megdöbbentő felismeréseket eredményezhet.

Lássuk a száraz tényeket. Nyelvészeti szempontból az egyes osztályozások (a poszt alján linkek e tárgyú tanulmányokhoz), ha látszatra el is térnek, lényegében azonosak.

Típusai:

1.     Személynévből lett családnevek. (Albert, Ambrus, Ádám, Benedek, Demeter, Domonkos, stb. …… Zsigmond) Ezek a legrégebb óta előforduló nevek, elterjedése leggyakoribb Göcsej, Kelet-Erdély-Moldova területén. Az sem mindegy milyen keresztnév jelenik meg vezetéknévként, ez felekezetenként is erősen eltérő. (részletesebben a 2. történeti résznél)

2.     Kicsinyítő képzővel személynevekből kialakult családnevek. (előző egyik típusa): Beke, Bencze, Bodó, Cseke, Mikes, stb. ..... Váncsa.). A magyar nyelvre legjellemzőbb kicsinyítők: -a, -ca/-ce, -d,  -i, -is, -k, -ny/-n, -r, -s/-cs, -ó, -őc –us, amelyek akár csonkolás után,  akár közvetlenül a tőhöz kapcsolódnak. Van aki ide köti az apaneveknek azt a formáját, amikor a személynévhez az –i birtokjelként jelentkezik, az –é helyett. Van aki az apaneveket a később tárgyalt összetett nevekkel együtt önállóan sorolja, az környező népek nyelveiben honosabb apanév-képzőkkel, melyek a magyar családnév-kincs részei lettek (-ics, -ity, -ovics, stb)

3.      Foglalkozásnevek

3.1.   -s (nomen possessoris) képzővel kiegészített foglalkozásnevek, mint családnevek. Igen elterjedt névadási forma az egész magyar nyelvterületen. Béres, Dobos,  Fazekas,  Kocsis, Mészáros, Sipos, stb.)

3.2.   -ó/-ő (participium praesens) képzővel kialakított foglalkozásnevekből létrejött családnevek. (Bakó, Csapó, Faragó, Sütő, Szabó, Szántó stb.)

3.3.   Más képzővel kialakult foglalkozásnevek, mint családnévként. (Juhász, Lovász, Kádár, Molnár, Kovács, Szűcs stb.)

4.     Ragadványnevek (létezik megközelítés, mely az előző, foglalkozásneveket is ragadványnévként tekinti, sőt olyan is, amely az ún. apaneveket, ill. majd a 2. történeti részben látjuk, a kettős neveknél az ún. anyaneveket is)

A ragadványnevek alapja a viszonyítás. Az adott ’névalkotó’ közösség az egyes tagjait a többihez, vagy az átlagoshoz viszonyítva határozza meg, így nyernek értelmet akár a testi adottságokra, akár a társadalmi helyzetre vonatkozó megkülönböztetések. Lássuk:

4.1.   Tulajdonságjelölő közszóból képzővel vagy képző nélkül kialakult családnevek. Elterjedt, igen régi névadási forma. (Balog, Fekete, Kis, Nagy, Szőke, Veres stb.)

4.2.   Köznevek családnévként. Nagyon régi névréteg, szép számban fordulnak elő tájszavak is családnévként. (Arany, Bokor, Fodor, Rigó, Virág, stb.)

4.3.   Tisztségekre utaló családnevek (vagy jogállási nevek). Jellemző a szociális szervezettségre, a falu rendjére, hogy milyen nevekkel találkozunk. (Bíró, Deák, Gazda, Hajdú, Kántor, Katona, Pap stb.)

4.4.   Származásra utaló nevek. (Czigány, Horváth, Németh, Oláh, Orosz, Rácz, Szász, Székely, Török)

4.5.   Szavajárásra utaló nevek: (Megadja stb.)

4.6.   mindent ami máshová be nem soroltatott, bizonytalan eredetű ragadványnévnek neveznek (így elegánsabb, mint a „nem tudom”. De tényleg nem tudni. A másik módja a bizonytalanság feloldásának, amikor régi személynévi eredetűnek tartanak ’bizonytalan eredetű’ neveket.)

5.     Összetett családnevek: Győrffi, Pálffy, Dessewfy (az írásmód e szempontból lényegtelen), de ilyen a Petőfi is.

6.     (Eredetre) vagy elszármazásra utaló, -i képzős családnevek. Közismert névtípus, amelynek jelentősége településtörténeti, szerkezeti vizsgálatoknál jelentős. (Csongrádi, Debreceni, Nógrádi, Szalai, Veszprémi, Szigeti, Tamási, Teleki.) Szokták mondani lakosnévnek is, annyi az eltérés, hogy a lakosnév értelmezése szűkebben véve egy konkrét lakóközösségre, településre, tágabban egy földrajzi területre, (lényegében bármilyen toponimára) értve használják, ide véve az olyan neveket, mint Tiszai, Kőrösi, Mátrai. Szintúgy ide soroltatnak a településen belüli lakóhelyre utaló lakosnevek (Szépvölgyi, Hegyi, Tabán(y)i stb.) Fontos ismérv, hogy ezek nem helyben képződnek, hanem egy új közösségbe betelepülőt nevez el a befogadó közösség a ’ki fia vagy? honnan gyüttél?” örökérvényű kíváncsiság alapján. Vannak képzőtlen lakosnevek is, pusztán a származás helyére utalóan mindenféle képző nélkül, de az ilyen típusú nevek a XIV. sz. után már nem jellemzik a magyar névanyagot, keletkezésük ez előtti időkre tehető (Árpád-kor).

7.     Idegen eredetű és alakú nevek. Témánk szempontjából ez az egyik legizgalmasabb csoport. Ugyanakkor csak annyiban különbözik a magyar családnevektől, hogy ’külföldiül’ vannak. Viszont a magyar családnevekhez hasonlóan tipizálhatóak (mért lennének mások, legfeljebb más arányban vannak jelen):

·        személynévből, annak kicsinyítő képzős változatából lett családnév (az apanév a szlávok közt gyakori, az összetett nevek is). Ide tartoznak a korai, már a honfoglalás idejéből és az azt követő évszázadokból származó (kun, besenyő, török, jász, stb.) nevek, s ide a kora újkor demográfiai hatásának ’eredményeként’ megjelent nevek is. Tipikus kicsinyítők vannak az egyes nyelvekben, így a németben, -ch/-chen, -er, -l, -z, stb. a szlávban –a, -ec, -ica, -ik, -ko stb. Családnévképzők a wiki által összegyűjtve

·       foglalkozásnevek (Bodnár, Fischer, Gibicsár, Huttler, Keller, Koncsár, Müller, Schneider, Tőzsér stb.)

·        származásra utaló nevek (Polák, de ide tartozik a többféle nyelvi hatásra kialakult számazást jelölő nevek, melynek tipikus példája a Nemecsek, amely elnémetesedett cseh-morva eredetű név, de hasonló a Csehák, Moravcsik is)

·       egyéb ragadványnevek, (elterjedt, közismert idegen eredetű ragadványnevekre néhány példa: Kiszely=savanyú /szlovák/, Szikora=cinege /szlovák/, stb.)

·        stb.

Ez utóbbinál álljunk is meg, mert ez szokta a legnagyobb kérdés elé állítani a saját maga múltját kutató személyt. A felismerés után a reakció híven követi a kiváltott érzéseket. A követendő/elvárható magatartás a beismerés, hogy ’bizony idegen’. És ez a szép, mert ez az igaz.

A ’legszebb’ példák egyike, amikor pl. a névanyag alapján feltételezhető a család német környezeti eredete – Krombach – (ill. az, hogy a jelenleg használt névben felismerhető alapok német nyelvterületről származnak), majd az, hogy mely szláv nyelvjárásban időztek annyi időt (pár generációt legalább), hogy újabb képző járuljon a névhez (mondjuk egy lakosnév-képző: -szky) s találjanak letelepedést Magyarországon (Krompavszky). Valószínűleg még a Monarchia végórái előtt. Mindez ’hímsoviniszta’ környezetben, hiszen ennyi vándorlás feltételezett legalább 200 éve alatt (durván 1700-1900) legalább 8 nemzedék őseit tudhatja magának a még mindig azonos névvel rendelkező család. Ebben a 8 generációban 128 ősszülő van – 2^(n-1), ahol n=8 – a vándorlás miatt az ősvesztést nagyjából kizárhatjuk, így úgy érkezik meg a család a Mába, hogy közben 1/128-ad, azaz 0,7813 % arányban ’jellemzi’ a nevet adó ős a Monarchia felbomlása idején élő, új határon belül maradt leszármazottat. (ez persze nem kifogás, csak utalás a bevezetőben említett ’véletlenség’ mibenlétére.)

A fenti példából nem lehet messzemenő következtetést levonni, azt, hogy esetleg német eredetű lenne a család (a családnevet adó ős németajkú környezetből származna), annyi állapítható meg, ha nyomon követhető az anyakönyvekben, egyéb összeírásokban a családnév ’története’, alaki változásai, hogy milyen környezetben milyen hatások alatt éltek. Azaz az eredet kevésbé, a történet (annak utóbbi évszázadai) inkább. Ennyiben értettem a bevezetőben, hogy egy család és nevének története nem feltétlen egyezik, viszont a név ’árnyékként’ követ minket.

A névkutatás összetett diszciplina (hú, most nagyot mondtam, de ha ellátogattok az Index ’Nevek, családnevek magyarul’ topikjára, s belelapoztok, sok ’okosságot’ láttok összegyűlni egy helyen). Nem elég a nyelvismeret felől közelíteni. A hangváltások felismeréséhez ismerni kell az egyes nyelvjárásokat, pl. a szlávban a mazuráló (azaz /cs/-t /c/-vel tévesztő), a dzekáló (/ty/ > /c/, /gy/ > /dz/ hangváltozást mutató) nyelvjárásokat. A horvát nyelv három alapvető nyelvjárását, a kérdő névmás változatai alapján megkülönböztetett što (sto), kaj (káj) és ča (csá) nyelvjárásokat. Na, mindezt nem ismerem én, de tudom, hol kell megnézni. Szintúgy remek segédeszközök a telefonkönyvek, mely nem csak számosságot, hanem területi elterjedést is jeleznek (a nagyvárosokat csak akkor nem kell kivenni, ha csak e körüli város körül elterjedt). Az is fontos információ, hogy ha valami nincs benne egy ilyen adatbázisban. Ismerni kell továbbá az adott nyelvre jellemző szókészletet (vannak köznevek, amiből semmilyen nép ajkán nem lett családnév, bármennyire is tetszetős lenne egy torzult alakból az adott szóra visszavezetett etimológiát igazolni) A szókészletnél figyelemmel kell lenni arra is, hogy egy közszó megjelenése ragadványnévként mely társadalmi réteg esetében mutatkozik, s mely fajta köznevek jellemeznek egy-egy vidéket. Azaz a névkészlet vizsgálata nem önmagában áll, hanem kiegészül számos más ’segédtudomány’ ismereteinek felhasználásával. De hagyjuk ezeket az ezzel foglalkozó nyelvészeknek, kutatóknak.

Elérhető dialektológiai témájú dolgozatok, összefoglalók a neten is szép számmal akadnak (ajánlat a cikket követően).

A magyar(os)ított nevek akár külön típus is lehetne, ha nem illeszkednének olyan jól a már jelzett típusokhoz. Alakjuk, jelentésük megegyezik, ill. hasonul a felsorolt egyes típusok egyedeihez. Szembetűnő az, hogy mivel nem organikus képződmények, művi ’alkotások’, érezni rajtuk némi ’idegenséget’. Felmerül a kutatóban az is, hogy ezek esetleg tudatosan ’sikerültek’ a nyelvi közegtől eltérőre, épp utalásként az eredetre. Ilyen pl. a Kőhalmi, Kőkúti de ide sorolhatóa nem magyarított, idegen alakban meghagyott tautológikus nevek, mint pl. a Baumdrechsler (=’fafaragó’) név is.

A belügyi nyilvántartó honlapján elérhető a 2007. január 1-én használatban lévő leginkább elterjedt 100 családnév listája. Eszerint 3.380.812, azaz a teljes lakosság 33,59 %-a osztozik meg az első 100 leginkább elterjedt családnéven. Ez jól mutatja azt is – hogy ezek a névtípusok egyszerre, különböző területeken, hasonló névképzéssel jöttek létre, maradtak fent. 

De nézzük át miként alakult a magyarországi családnevek az idő függvényében s milyen összetevőkön alapul(hat)nak a jelenlegi családnevekre.  (- folyt köv - 2. rész)

Ajánlom még:

- számtalan nyelvészeti dolgozat a családnevekről

- Mo-i horvátok története

A bejegyzés trackback címe:

https://toriblog.blog.hu/api/trackback/id/tr1371557

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

lécci 2009.06.05. 22:59:20

@mongolteheneszlany: Szia!
Mert nem jó helyen nézted :)
A legegyszerűbb, ha a szövegben ajánlott Index fórumba, a 'Nevek családnevek magyarul' c topikba beírsz (link a szövegben).
Ha nem tudsz várni, magad is kutatásba kezdhetsz, Két kérdés merül fel, 1. az eredet, 2. a jelentés.
Az eredet könnyebben kideríthető, megfelelő adatbázist kell keresni, valahogy úgy, ahogy az említett topik 5477 hsz-ében egy konkrét név esetében bemutatásra került. Ez egyfajta módszertan.
Jelentéshez etimológiát kell tudni hozzá adni, ehhez kell a posztban is említett nyelvismeret (analógiák keresését tudom e téren is javasolni)
Azt szoktam olvasni, ha nem lesz hamar válasz, kerítek, ígérem.
(most így nem tudom a választ, ezért nem írom ide, de majd kiugrasztjuk a nyulat a bokorból:)

ba.las 2009.06.30. 14:48:25

Olvastam a Kucsera név eredetéről ezen az oldalon (máshol nem is találtam használható infót ezzel kapcsolatban!!:) Ezek szerint szláv eredetű és göndör hajút jelent.Nekem-mielőtt ezt olvastam-volt egy olyan feltételezésem, hogy a német Kutscher szóból ered, ami kocsist (vagy inkább hintóst) jelent.Vagy nem lehet, hogy egy szláv környezetben élő göndör hajú német neve így alakult át?:D:D

lécci 2009.06.30. 23:56:48

@ba.las: Szia!
Van ez a sokat emlegetett Occam borotvája elv. hu.wikipedia.org/wiki/Occam_borotv%C3%A1ja , vagy lex parsimoniae. Ennek megfogalmazása arra mutat, hogy itt is, mint 'általában', valószínűleg az egyszerűbb magyarázat a helyes. Ha egy nyelvben van rá mind tartalmi (tulajdonságot jelölő szó, - itt ragadványnév), mind alaki egyezés, akkor azt feltételezni, hogy egy másik nyelvből nem teljes alaki egyezéssel ebbe a nyelvbe átkerülő szó itt 'kiigazítást nyerne, s inkább ez a módosult jelentés adná az etimológiát, miközben ott van a másik, az egyszerűbb magyarázat, háááát nem valószínű.

Kételyeid az oszlathatná el, ha anyakönyvi kutatással 'visszatekersz' a filmtárban a XVIII. sz. közepéig, s megvizsgálod, hogy Kucsera nevű őseid éltek-e szláv ill. azt megelőzően német ajkú környezetben.

ba.las 2009.07.01. 20:27:06

A Giczy név eredetéről nem találtam semmit.Erről lehet tudni valamit?

lécci 2009.07.01. 22:35:34

@ba.las: Lakosnév. Gic nevű településhez köthető, onnan származó személy. www.gic.hu/ Az alakja irreleváns, volt (talán van is) egy Ghyczy nevű nemesi család, több ismert taggal, amelynek család nevének első praedikátuma is ghiczi (a másik kettő assa- és ablanczkürthi).

beaty 2009.07.03. 09:07:58

Hali!
Én a "Lang" név eredetéről szeretnék többet megtudni ha lehetséges.:)Annyi bizonyos hogy német eredetű.
Előre is köszönöm!

lécci 2009.07.03. 10:25:25

@beaty: Hali!
Azért linkeltem a szövegben a az Index ’Nevek, családnevek magyarul’ topikját forum.index.hu/Article/showArticle?t=9056730 , mert nincs ma Mo-on hozzámérhető adatbázis a nyelvek jelentésének 'megfejtése' terén. Ez a blogbejegyzés nem mérhető hozzá, nem is célja hasonló etimologizálás.
'Hogy ne szúrjak ki Veled, meg a Lang könnyűnek is tűnt :), ezért beírtam a Lang szót egy tetszőleges német szótárba szotar.sztaki.hu/dict_search.php?L=GER%3AHUN%3AGerHunDict&O=HUN&flash=&E=1&sid=154b117e7ceda33dbcc4dce6f9508441&vk=&in_form=1&W=Lang&M=1&P=0&C=1&T=1 , s az azt mondja, hogy jelentése Hosszú.
Így a Lang tulajdonságjelölő ragadványnév.

Kiscseri 2009.07.28. 10:11:26

Hello!
Én a Lestar, Lestár, Léstár vezetéknévről szeretnék többet megtudni.Apósom már Léstár-ként van anyakönyvezve, mert elírták, viszont az ő édesapja még Lestár volt. Honnan ered ez a név?

lécci 2009.07.29. 00:30:43

@Kiscseri: Szia!
könnyű dolgom volt. Google: 'Lestár+jelentése' = 1. feladás:
hu.wikipedia.org/wiki/Lest%C3%A1r

Amúgy komolyan gondolom, hogy a Nevek, családnevek magyarul c. Index topikba forum.index.hu/Article/showArticle?t=9056730 érdemes minden, családneve jelentése iránt érdeklődőnek benyitni, és bátran feltenni kérdését.

manx express 2009.07.29. 15:28:37

@lécci: természetesen fogalmam sincs a Bíró vs. Biró problematika "megoldásáról", csak erről eszembe jut egyik ismerősöm neve. Atyai nagyapja még Medgyesként élte életét, akinek született egy fia. A gyermekáldást azonnal meg kellett ünnepelni, aminek az lett az eredménye, hogy a plébi hótrészegen elírta a gyermek nevét az anyakönyvben, így lett az én kedves ismerősöm apja után Meggyes. Azonban. Ismerősöm többször kutatott családja történetében, és azt találta, hogy nagyapja is hasonló körülmények között lett átnevezve (ha jól emlékszem Megyesről).

lécci 2009.07.30. 17:42:24

@manx express: Szia!
A "hótrészegség" nem feltétlen állt fent. Aki látott már ilyen egyházi anyakönyvet (1895 októbere előtt csak ez létezett, polgári nem), az tudja, hogy ezek elsődlegesen és kizárólag egyházügyi/egyházigazgatási szempont alapján készült feljegyzések, kizárólag annak rögzítése céljából, hogy az adott szentségek kiszolgáltatásra kerültek-e. (pl. a születési anyakönyvet egy korban sokhelyütt kereszteltek könyvének hívták)
Azaz nem a bejegyzés alanyáról szolgáltat adatot, hanem a vele kapcsolatos teendők ellátásáról. Eszerint is épül fel. 1 oszlop keltezés, vagy bejegyző neve (ez, ha nem első akkor második) s csak azután - a születésiben - a szöletett megkeresztelésének ideje, majd születésének ideje, vagy fordítva, de egymás mellett két oszlopban, majd a született gyermek keresztneve (csak a keresztnév), majd a szülök neve, majd a keresztszülők neve, stb.
Házasságiban is fontos oszlop, hogy ki tette a bejegyzést (csak egyházfi), s hogy megfelelően ki volt-e hirdetve (3x). A tanúk van, hogy előbb szerepel, mint a házasultak szüleinek nevei.
A halottiban is szintúgy, nem csak annyi, hogy meghalt, hanem kiszolgáltatták-e az utolsó kenetet, s hogy mikor volt a temetés napja.

Ami a téves bejegyzést illeti, ezek gyakran nem az esemény után közvetlenül történtek, hanem vagy este, vagy pár napon belül, s az egyes családnevek a közbeszédben használatos alakban írodtak le. Azaz az esketéskor egy Meggyesnek hívott személyről nem tudja az akkor épp ott szolgálatot teljesítő egyházfi, hogy vagy jó 20 évvel korábban Medgyesként szerepelt a születésiben. Ezek az idők, egész a XIX sz. végéig nem azok az idők voltak, hogy volt egy népességnyilvántartó, az kiadott egy anyakönyvi kivonatot, s ha abban másképp, más írott alakban szerepelt a fiúgyermek anyja neve, mint az anyának a születésijében a saját neve, akkor a fiú ezen eltérő írott alakú anyja neve lett a hivatalos, s ennek alapján akár személyit is újragyártatnak "téves bejegyzés" megjelöléssel (Mert most így van, ez történt velem is 17 évesen, mikor hadkötelezett lettem, anno)

Szóval a félreírások, írott alak megváltozásai nem okvetlen a bejegyzést tevőnek felróható okokból történtek meg.

k_m 2009.08.02. 10:55:32

Szia!
A Krempermayer név eredete érdekel. A családod áttelepítették Németországból, pár száz évvel ezelőtt. A magyarországi családnév kb. az 1800as évektől Nemes Nemzetes Emődi Krempermayer. 1930 környékén magyarosították Emődire. Sajnos se a kremper, se a meyer jelentését nem tudjuk. Együtt se találtam róluk semmit. Ha jól tudom, Mária Terézia korában telepitették át Észak-Magyarországra.

Szcske 2009.08.04. 10:17:06

Hello!


Én főként a Taligás név iránt érdeklődnék, állítólag Magyarországon a Csepel-szigeten gyakori és régóta jelen van, de az öreg rokonok azt állítják, hogy Erdélyből származik a család.

Esetleg még a Selmeczi név is érdekelne...


Ezzel kapcsolatban kérnék segítséget.
Előre is köszönöm!

lécci 2009.08.04. 11:08:06

@Szcske: Hello !

1. A Taligás az a taligából ered. A név elterjedettsége nem egy család elterjedettségéből adódik, hanem az azonos/hasonló névalkotási szokásokból ered. Attól, hogy pl. 1715-ben (www.arcanum.hu/mol) Komáromban összeiratott egy Thomas Taligás, még lehet a család erdélyi (az az összeírás nem is terjedt ki Erdélyre), egy teljesen másik családként. Egy adott családnév jelenkori előfordulásából nem is lehet családtörténetet rajzolni, mert az egyéni vagy közösségi migrációt nem lehet ebből kiolvasni (van persze, amikor egy név jelenkori előfordulása feltételez egy gócpontot, ami egy ős korábi élettere lehetett. Akár ha nézzük az online telefoni tudakozót a Taligás névvel - 43 találat, ez nem számoltam utána, de feltételezem 30-35 személy - rajzolhat egy hasonló alakzatot. Ehhez pl. 'tud' kapcsolódni az 1715-ös komáromi jelenlét, s egy folyómenti elszármazás, de ez csak feltételezés, nem igazolás. Legfeljebb a levéltári kutatás irányában orientál.)

A családnév eredete, nem azonos a család eredetével, s nem azonos a család hagyományozott család-történetével (mint utaltam rá a posztban).
Ráadásul a családi emlékezet 3-4 generációig emlékszik vissza, az élők nagyszüleiig, ez kevés, s ehhez jönnek a családi legendák, amik generációról generációra módosulni 'képesek':)
A család belső életének szervezettsége többnyire az anyai ágon alapszik, így a családtörténetek is gyakran erősebbek ezen a vonalon. Nincs más módja az 'igazság' kiderítésének, mint Családfakutatás. Egy 1895 előtti dátumot kellene a nagyszülők emlékezetéből előcsalni, s aztán irány a levéltár.

2. A Selmeczi az lakosnáv Selmec városából eredeztetve (nem Selmecen lett Selmeci, hanem elszármazva)

lécci 2009.08.04. 11:25:01

@k_m: Szia!

Az ajánlottam Index fórumban LvT már 'megfejtette'
forum.index.hu/Article/viewArticle?a=60705443&t=9056730
(mondtam, hogy mindenki oda forduljon, ugye...)

A betelepített németek 'megnemesedése' ugyanakkor nem tipikus, s az Észak-magyarországi telepítés sem. Erről vagy beszéljünk privátban, vagy a az Index Családfakutatás, vagy az említett Nevek, Családnevek magyarul c. topikjában. Köszönöm.

vkandi 2009.08.23. 13:17:33

@lécci: nagyon érdekes volt amiket írtál, például egyik ágon zabari Fodor családból származunk, és erről írtál, hogy miből keletkezett a Fodor név, viszont a másik ág a Sottfried család, azt tudom csak hogy dédnagyapánk Ausztriából jött (állítólag),de még ez sem biztos és Debreceni a család. Nem tudod véletlenül, hogy ez a név honnan ered? Szerintem senki nem foglalkozott a családunknál családfakutatással, én sem hiszem, hogy belevágok ebbe, de azért érdekelne még is honnan származhatunk. Ha tudsz valamit erről kérlek írd meg, köszönöm.

mongolteheneszlany 2009.09.19. 11:55:49

@lécci: szia.:)
hűű. én ehhez azt hiszem sötét vagyok.:D nem lehetne mégis, hogy te adsz róla néhány infót?:$

Krisz-a-kaller 2009.09.29. 12:16:21

Szia!
Ha lehet én a Puzsár vezetéknévről érdeklődnék.
Hajdúsági család vagyunk, szerintem ez valami székely eredetű név lehet, de lehet, hogy tévedek!
Köszönettel:
Krisz

lécci 2009.09.29. 13:47:40

@Krisz-a-kaller: Sztem nem biztos, az -ár képző nekem szláv környezetet 'súg'. Puzsár alakot magyar környezetben vett fel a név, az alapja 'Pus'. De, hogy mit jelent, nem tudom.

A www.arcanum.hu/mol keresőjében az 1715-ös összeírásban Moson vármegyében él egy Casparus Pusar (aki a poszt 2. részében leírt népmozgások miatt sztem horvát, ahogy a környezete is a faluban)

Egy 1930-as cenzusban a 93. soron Brooklynban élő háromtagú Pusar család származási helye - Russia.
www.zemel.org/Harry%20Pusar%201930%20Census.jpg
(érdemes azt is megnézned, hogy pl. a www.ellisisland.org keresőjében honnan érkeztek az Új-Világba Pusar/Puzsár névvel. Az Ellis Islandi Bevándorlási Hivatlaról szóló posztot olvastad már ?)

Azt komolyan gondolom, hogy az alábbi topikban kellene megkérdezned:
forum.index.hu/Article/showArticle?t=9056730
ott tudnak horvátul is meg ruténül is (ha kell)
(az Indapass átvisz oda is, nem kell új nevet válassz)

lécci 2009.09.29. 13:53:06

@Krisz-a-kaller:
még annyit: Ütsd be a www.arcanum.hu/mol keresőjébe, hogy Pus, s nézd meg hány találatot (6), milyen területi eloszlásban ad fel (1 Pozsony városa, 3 Sopron vm, 2 Veszprém vm) az 1715. évi összeírás.
(Amúgy szia, bocs.)
A Hajdúsági mit jelent? 1900-ban ott éltek Puzsár névvel az eleid?

rkrisz 2009.09.30. 14:35:40

Sziasztok!

Én már tavaly novemberben kérdeztem az index fórumosokat, hogy tudnak e vmit a nevemről, de sajnos azóta sem írtak semmit (igaz én is elfelejtettem pár nap után faggatni őket:) ).
Szóval megpróbálnám itt is.

A Riczu név vajh' honnan ered? :)

A választ előre is köszönöm!

L.évi 2009.10.26. 14:35:33

Szia!
Nagyon érdekes az olvasmány,de sajnos nem lettem okosabb a nevemmel kapcsolatban! Sajnos nem tudom kideríteni a nevem eredetét!
Szerinted honnan származhat a Liczencziás családnév?
A választ előre is köszönöm!

lécci 2009.10.27. 08:33:29

@L.évi: Szia!
A családnév jelentése egyértelmű, a licencia (lat. licentia) a latin licet 'enged, megenged' igéből származik, licencia alakban engedély jelentéssel. Ezzel az írásmóddal (2x cz) egy 1881-as Vasárnapi Újság számot ad fel a
google.(mindenképp 1922 elötti a rögzülés, az akkori helyesírási szabályzattal vezették be a c-t az addig használt cz-alakkal szemben hu.wikipedia.org/wiki/Cz_(digr%C3%A1f) )

Az első előfordulás, ill. a szó elterjedése/megjelenése időszakának feltérképezése céljából meg akartam nézni a Nyelvtudományi Intézet Történeti Korpuszát www.nytud.hu/hhc/ , ami licencia szóra 7 találatot jelez, de vszeg szerverhiba miatt nem mutatja meg, de liczenczia szóra keresve egyet sem).

Felmerült bennem, hogy esetleg névmagyarosítás, de nem találtam a "Helytartósági és miniszteri engedélylyel megváltoztatott nevek gyűjteménye 1800-1893." c. adattárban. kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi?konyvtar/kt04112203/index.html

konkrétan itt kellene lennie (ha lett volna): /kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi?konyvtar/kt04112203/0_0_2_pg_149.html

Mégsem gondolom egyértelműen, hogy itt, Mo-on fejlődött ki, önállóan (az írásmód mindenképp itt rögzült) inkább gondolom, hogy valamely újlatin nyelvből, annak névkincséből pl. a francia Licent (lásd Emile Licent), - de másból is - honosodással alakult. Azaz feltételezem, hogy a személy már ezzel a tartalmú névvel érkezett, s az írásmód - az 'érthetőség' érdekében - itt rögzült, valamikor a XVIII. sz. elején (ezért lenne jó a korpusz, ha a 7 találatot megmutatná. Szerver gond lehet, mert 2 géppel is néztem, nappal is, este is).

Már sokadjára esek abba a hibába, hogy mégis válaszolok. Ez azért aggályos, mert jóval kisebb e tárgyban az ismeretem, mint az említett topikban mutatkozik a nyelvészeti ismerettel rendelkezők részéről.
Innen szigorú leszek magamhoz is, és mindenkit ('könyörtelenül') átírányítok az Index Fórum Nevek, családnevek magyarul topikjára forum.index.hu/Article/showArticle?t=9056730 (aki indapassal regisztrált és itt hozzá tud szólni, az ott is)

zotya9011 2009.11.20. 21:54:46

Szia!
Tetszik az nevek elemezése kíváncsi lenék hogy az én család nevem honnan származik mert nem túl elterjedt Szerintem! Tonka
:D
Választ előre is köszönöm

lécci 2009.11.21. 00:57:39

@zotya9011: Az "imént" írtam: "mindenkit ('könyörtelenül') átírányítok az Index Fórum Nevek, családnevek magyarul topikjára " -
forum.index.hu/Article/showArticle?t=9056730

lécci 2009.11.21. 01:00:07

@lécci: ott egyébként a #3332 hsz-ben már van is rá válasz.

bea italy 2009.12.04. 23:02:57

Az èn csalàd nevem Buczi.Kèrdeztem az index forumosokat de mèg eddig semmi.Amit megtudtam keresve a csalàdfàmat hogy az 1891-es m.o-i iparosok ès kereskedoink1891-es cimjegyzèke alapjàn csak 5-en voltak ezzel a csalàd nèvvel.Bihar megye Pocsaj 1 szemèly,Kolozsvàr 1,Nagyvàrad 1,Nagy Kàrolyba2 ,tehàt mindenfèlekèppen nagyon kozel èltek erdèlyiteruleteken..A nagypapàm apja ès tàn mèg az o nagyapja is Pocsaji(egy kis bihari Falu)szuletèsu volt,mindenesetre mi ugy tudjuk a nagypapa legidosebb testvèrètol mert o tàn kereste vmikor a nèv szàrmazàsàt,hogy olasz eredetu mi ugy nottunk fel mindig ezt mesèltèk a nagy szuleim is kivàncsi lennèk hogy igaz-e,most hogy olaszba èlek talàn visszatèrtem a gyokereimhez?Vki Lècci tudna segiteni?Koszike

bea italy 2009.12.10. 18:17:12

@lécci: Ezer koszonet èdes Lècci ha Szardinia -szigetèn jàrsz ugordj behozzàm.Puszi.

feri1943 2010.01.06. 20:49:34

szia anyukám kérésére szeretném megtudni a sülyi név eredetét de volt még cseri név is a családban közsönöm

lécci 2010.01.06. 21:45:56

@feri1943: Szia!
Egy ilyen kérésnek lehet ellenállni? :)
Mindkettő úgynevezett lakosnév egy Süly ill. egy Cser nevezetű lakott helyről (ami lehet település, de időlegesen lakott puszta is akár)

A Vályi András féle 1796-os Magyar Országnak Leírása www.arcanum.hu/fszek/ több Süly (Tápiósüly, ill. Sülysáp, de Tiszasüly, aztán Dunaszerdahely mellett is egy, sőt pusztaként Kőtelek mellett is) nevűt, s egy Cser nevű ilyen 'helyet' említ (Sopron vm.)

Családtörténeti kutatással nagy valószínűséggel ki lehet deríteni, hogy melyik Süly.
Ha a család nem járt be nagy területet az egyes generációkban, akkor jó eséllyel a Süly a Cser-hez viszonylag közeli (Pozsony vm-i) Süly lesz.

feri1943 2010.01.07. 18:22:40

köszönöm anyukám nevében a választ apukám családjában lummer és svábenszki volt de valamikor kocsis lett Hatvanban laktak ide kartal meletti varsány tanyáról költöztek pest megye lehet tudni hogy kerültek ide ilyen névvel tisztelettel KF

lécci 2010.01.08. 21:43:12

@feri1943: A Svábenszki hasonlít a posztban szereplő Krombach+szky példájára. Német (pontosan sváb) származás, mely után a család szláv környezetben élt, is itt erős szláv, feltételezhetően szlovák kultúrális hatások érték, + az anyai ágakon érkező genetikai állomány, ami a szláv közegben élve akár szláv családokkal való házaságokat is jelenthet (családkutatás!)
Az biztos, hogy Sváb-nak (Sváben) nem sváb környezetben hívták, hanem onnan kikerülve, az érkezőkre vonatkozóan a posztban szereplő módon (4.4. származásra utaló nevek). Ez szintúgy német ajkú terület volt a Svaben alak miatt.

A másik nevet illetően a posztban és a kommentekben is többször említett nyelvészeti topikot tudom ajánlani. Tényleg. (nem kell külön regisztrálni, az Indapass átvisz oda is) Általában a németes hangzású neveknél, azok feltételezett közszói eredete miatt javaslom előbb egy német szótárat bevonni a kutatásba szotar.sztaki.hu/nemet-magyar , de ebben nincs se Lum, se Lummer)
+ Kartal helytörténetébe is érdemes belelapozni.

Dotáné 2010.01.13. 21:41:23

Sziasztok! Sajnos a nevem eredetét nem sikerült megtalálnom.Aki tud kérem segítsen.
MONDAI
Köszönöm

lécci 2010.02.18. 19:55:30

Most jelent meg az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet és a Magyar Nyelvtudományi Társaság által kiadott (szerk: Farkas Tamás), s on-line is elérhető Régi magyar családnevek névvégmutató szótára XIV-XVII.sz.
mnytud.arts.unideb.hu/nevarchivum/konyvtar/szemelynev/adattarak/rmcsnnvmszt1417-nagy.pdf

Nem csak egy jegyzék, hanem hiánypótló mű, a végén pedig a motiváció szerinti jegyzékben rendszerezve az azon időszaki (14-17.sz) összes előfordult névadás (betelepítések előtt vagyunk!)

vili528 2010.03.12. 15:27:31

Szia!
A Petrik névrol szeretnék kicsit tobbet tudni, eddig két lehetöséget találtam, az egyik a Péter szláv megfelelöje, -ik szlovák kicsinyitöképzövel, a másik egy kis telepulés a mai Szlovákiában, magyar neve Petrik, szlovákul Petrikovce!Szerinted melyik lehetöség a valöszinübb?
Ha esetleg tudnál még mondani vmit a Kira, és a Schusser családnevekröl, mert ezekröl nem találtam semmit!
Elöre is köszönöm!

lécci 2010.03.13. 09:06:13

@vili528: Szia!
A Petriknél az első, amit találtál, az a megoldás. A másik két kérdéseddel, tényleg a fórumba irányítalak (ezzel a nickkel ott is tudsz kérdezni, az Indapass átvisz).
Elsősorban azért, mert azt tartom a legjobbnak ebben a 'műfajban', s koncentrált adatbázist - ezzel a két névvel bővülve - itt érdemes építeni.

vili528 2010.03.13. 11:10:14

Ok! Nagyon köszönöm!

J@ki 2010.03.18. 21:47:26

A saját vezetéknevem (Jakab) nem annyira izgalmas, erdélyi származású a család apai ágon, onnan hoztuk.

Ellenben anyai ágon sokkal érdekesebb a történet. Édesanyám Mátra északi részéről származik, sok arrafelé a Szókup, félig-meddig rokonok, itt én itt szlovák eredetre tippelek, de ez megint kevésbé érdekes, mint anyukám családneve, bizonyos Osztafin.

Nagyapám testvérének állítása szerint TÖRÖK(!) eredet rejlik a név mögött jelesül "osztmánnak (ottomán) a fia".
Magában a családban, ameddig visszalátok, palóc, német, szlovák is keveredik, van itt minden, mint a jó lecsóban...

pjulcsi 2010.06.03. 20:17:25

Sziasztok Tudja valaki hogy a Guba családnév milyen eredetű?

lécci 2010.06.05. 10:37:21

@pjulcsi: Szia!
A cikkben említett topik 421. hozzászólása válaszol rá:
forum.index.hu/Article/viewArticle?a=27210281&t=9056730
(mondtam a cikkben, hogy ott kell megnézni :) )

ZS.E 2010.06.14. 19:07:50

Segítséget kerek a családnevünk miatt
ZSÖMBÖRGI
mert nem tudom hogy hol keressem, honnan ered!
Előre is köszönök mindent!

Doggy1001 2010.06.15. 11:41:42

Üdv mindenkinek!A Rácz névről szeretnék megtudni minél többet.Ha tud valaki,akárki,akkor kérem segítsen.Előre is köszönöm!

veresdia91 2010.07.26. 16:42:40

Szia én 3 név eredetére és jelentésére lennék kiváncsi,biztos rossz helyen keresgéltem,de eddig nem sok mindent találtam!
Veres,Barcsik és Petró a 3 családnév ami érdekelne!
Előre is köszönöm!

Ibolya59 2010.07.27. 15:09:09

Csipak, Barsi csaladnevek eredete utan nyomozok. Az osszetett csaladnev mint Szabo Hangya talan Szegedrol ered, az elodeimet Ludas, Bacs-Bodrog Megye kornyekere sikerult az 1830-as evekig visszavezetni.Az Utahi LDS adatok szerint az elso 3 gyermek Szabo vezetekneven van nyilvantartva.1960 utan szuletett 4 mar Szabo Hangya. Sok Szabo elt Ludason abban az idoben. Balint Sandor:A szogedi nemzet irasai szerint a ludasi Szabo Hangya es Csipak vezeteknev szegedi alvarosi eredetu. Talan valaki tudna utba igazitani az emlitett vezeteknevekkel kapcsolatban.

lécci 2010.07.29. 01:20:58

@Ibolya59: Kedves Ibolya!

A Barsi egyértelmű, lakosnév (Bars vm). A Csipak név az 1715. évi összeírásban Garampáld (Hont vm) községben előfordul (hangzása is szlovák), így a szegedi előfordulásnak mindenképp északi előzménye van (kell legyen).

Mivel Ludas lényegében puszta (Szabadka 12 pusztájának egyike) s Szabadka is az ún. katonafalvak közé tartozott Bács-Bodrogban (így nem adóztak, 1715. évi összeírásuk sem tartalmaz neveket)
mail3.folio.net/images/teka14/n78_14_063.jpg
és
mail3.folio.net/images/teka14/n78_14_064.jpg
a nevezett Szabó ill. Hangya családok megjelenésére csak következtetni lehet (én a Mária Terézia általi nagy-létszámű katonaletelepítések egyikére gondolok uralkodásának utolsó éveiben, vagy talán inkább József idejében - amennyit én ezekről olvastam.) (ezzel cseng egybe az is, hogy ott az 1830-as évekig tudja visszavezetni a családfát)

Ludas anyakönyvei a MOL szerint duna.natarch.hu/cgi-bin/fondx/aker 1848-tól kezdődnek
(előtte vszeg Szabadkára, vagy valamely más közeli egyházkerületbe anyakönyveztek)

Leírása alapján a Szabó Hangya kételemű név kialakulását kései (XX.sz-i)fejleménynek gondolom
(a poszt 2. részét olvasta?)

lécci 2010.07.29. 01:26:28

@veresdia91:
Megint csak a cikkben említett topikot tudom ajánlani.
A Barcsik vszeg a Bertalanból (annak latin Bartholomeus alakjából) csonkolással, majd kicsinyitő, azaz gyermek-képzővel képzett név-alkotás, a Petró pedig hasonlóképpen a Péterból vezethető le.

(de, hogy ne okoskodjak itt, javaslom ott megkérdezni. Tényleg.)

A Verest meg sem hallottam (hogy ez kérdés volna) :))

@Doggy1001: ez utóbbi a Ráczra is vonatkozik.

lécci 2010.07.30. 00:32:37

@lécci: Még egy észrevétel: Borovszky azt írja, hogy 1832-ben kapott Ludas templomot, s 1860-tól önálló plébánosa is volt. 1859-ig Szabadka filiája volt. Ez zt kellene megnézni a korai, azaz a templom felszentelésekor kezdődő anyakönyvekben, hogy a bejegyző személy honnan jár át (hol volt, melyik egyházkerületben Szabadkán a beosztása), mert vszeg 1832 előtt oda anyakönyveztek, oda tartozott a gyülekezet, feltételezhetően Ludas irányába eső templom)

(a török szabadkai távozása után a ludasiak betelepültek Szabadkára, így lett puszta. Amúgy Ludas újbóli betelepítését már 1764-ben elrendelte M.T Szabadkának, s később Orczy báró birtokot vett Ludason, az új betelepülők vszeg Orczy birtokról települtek át)

babucii 2010.09.28. 20:28:42

Üdv!:) Sajnos hiába keresek nem találtam a családnevem eredetét több fórumon is kerestem már :( Nagyon örülnék ha tudnál segiteni nagyon kiváncsi vagyok a Furák név eredetére :) előre is köszönök bármilyen infót ezzel kapcsolatban:)

lécci 2010.09.29. 17:23:48

@babucii: Szia!
Zovábbra is csak azt tudom mondani, hogy a posztban megadott Index Fórumba írd be, legnagyobb esélya ma ott van Magyarországon, hogy megfelelő szakmai színvonalú választ kapjál :)

Annyit én is tudok, hogy az -ák nagyító képző (míg az -ik kicsinyítő) a kelet szlovák nyelvhasaználatban. A nagyítás néha rosszallást jelent, mert felnagyít egy tulajdonságot (mint pl. melák) De azt, hogy mit jelent a Fur~ (s végül is ez a lényeg), nem tudom.

lécci 2010.09.29. 17:25:38

@lécci: Persze nem kell a meláktól megijedni, hasonló nevek a mai mmagyar névkincsben a Benák, Hudák.

Zergevirag 2010.09.29. 22:24:45

Szia!
Jeruska név után érdeklődöm. Próbálkozásaim e név után ami Szilézia felé mutat, mi a véleményed erről?

Zergevirag 2010.10.02. 07:56:55

Köszönöm a válasz. Nagyon érdekes volt,és tetszett. Régebben sokféleképpen értelmezték, fordították, de erre senkisem gondolt.
Mégegyszer kösz.

babucii 2010.10.09. 14:58:37

@lécci: :) érdekes köszönöm a segitséged :) üdv

Zergevirag 2010.11.09. 06:19:35

Üdv.

Újra szeretnék kérdezni.
Az egyik a Rapai név a a mésik peig a Szegi lenne.
Várom válaszod.
Előre is köszönöm

zotya105 2010.11.10. 21:21:53

A férjem vezetékneve: Lizák ennek a névnek az eredetét illetve jelentését szeretném meg tudni.
Üdvözlettel: Lizák Anikó

Zergevirag 2010.12.03. 10:54:14

bocsi, de pár napja írtam, hogy valamimiatt még nem paktm/kaptunk választ a kérdésünkre, most meglepődve látom, hogy eltünt. Szeretném megtundi mi történt. Nagyon jó dolognak tartom,hogy megtudhatom milyen a nevem eredete.
Üdv.

lécci 2010.12.03. 17:36:47

@Zergevirag: Szervusz!
Nem tünt az el :)
Ott van kettővel az iménti bejegyzésed előtt.(nov.9)
Korábban, a szept. 29-i kérdésedre megmutattam azt a választ, amit az ebben a posztban ajánlott, jelenleg Magyarországon e témában leginkább látogatott 'kibeszélőhely' tartalmazott (az Index Fórumok Nevek családnevek magyarul topikja
forum.index.hu/Article/showArticle?t=9056730 )
Most is azt szeretném, ha a kérdésed ott tennéd fel, épp azért, hogy egy helyen gyűljenek össze a hasonló kérdések és válaszok (hívják ezt az elcsépelt tudásbázis kifejezéssel is)
Mind a Rapai, mind a Szegi könnyű feladvány lesz ott, meglátod. Ha nem jön válasz mástól 3 napon belül, beírom én. :)
Ismétlem, nem kívánok itt semmilyen kis külön fórumot nyitni a témában. Ez a poszt azt a fórumot ajánlja, egyszerűen, mert az a legjobb, és azt kell 'fejleszteni'.

lécci 2010.12.03. 17:38:51

@lécci: Aki a blog oldalak kommentjeit indapassal látogatja, azaz aki egyáltalán be tud ide írni, az technikailag oda is 'be tud', nem kell külön regisztrálni.

Zergevirag 2010.12.13. 18:54:13

@lécci: köszönöm a segítséged. Az egyik név már majdnem jó lett. A Rapaival vannak még "gondok". Tán az is meg lesz hamarosan.
Üdv-

parappapapa 2010.12.18. 23:18:51

Sziasztok! A nevem Melich János, 48 éves vagyok és mindjárt rá is térek a kérdésem lényegére! Milyen eredetű és honnan származik eredetileg az én család nevem. Ha nem Nagy-Magyarország területéről származik, akkor honnan települtek be és milyen régóta használják már. A másik kérdésem, miként és meddig tudnám visszakeresni a családfámat.
Köszönettel és üdvözlettel János

lécci 2010.12.19. 01:45:40

@parappapapa: Szia!
Na hallod, ezzel a névvel! Tényleg nem rokonod?
mek.niif.hu/00300/00355/html/ABC09732/10335.htm

A neved jelentése amúgy a fent említett topik 7118. hozzászólásában benne van.
forum.index.hu/Article/viewArticle?a=93082840&t=9056730

Családfádat pedig ez www.mol.gov.hu/bal_menusor/hasznalat/oktatas/mindenkinek/csaladfakutatas.html alapján kezd el kutatni (van benne egy módszertani útmutató is)

parappapapa 2010.12.19. 09:23:55

@lécci: Szia és köszönöm a segítségedet. Én is keresgélek és meg lepő dolgokra találtam. Világszerte is találtam Melich személynevet viselő embereket, ezért nem tudom mire vélni ezt a nagy szóródást. A Facebook és az Iwiw oldalakon is vannak bőven ismerőseim ezzel a névvel. A Szarvasi Dr. Melich Jánossal nem valószínű a rokoni kapcsolatom, de ezt nem lehet 100%-ig kimondani. Tovább szeretnék menni ebben az ügyben és szeretném valahonnan meg tudni mi a jelentése ennek a névnek.
Köszönöm a segítségedet és maradok baráti üdvözlettel János.

lécci 2010.12.19. 17:17:18

@parappapapa: Nem nagy szóródásról van szó, mert nem egy Melchiortól származnak a Melich néven ma élő egyének. Ahogy nem egy Szabótól, s nem egy Kovácstól, meg Nagytól az e neveken élők.
Mint ilyen az 1. pontban tárgyalt, személynévből lett családnevek egyikével van dolgunk, igen elterjedt volt ez a névadás, semmi különös nincs benne.
Ilyen értelemben a név nyomvonalán a családtörténet kutatásod hoz még majd számodra nehéz helyzeteket. De ez a műfaj erről szól.
Sok türelmet és időt hozzá. :)

Zergevirag 2011.01.19. 20:39:50

Szia!
Újra itt, szeretném ha a Rapai névre sikerülne választ adnod, ill. kapnom.
Sajnos a Fórumon nem sikerült.

Köszönöm

lécci 2011.01.21. 21:07:04

@Zergevirag: Amit ott "összetanakodtanak", annál többet én sem tudok :)
Küldtem egy üzenetet e témában.

golyzi 2011.02.28. 11:45:11

Alexandru Vona román emigráns író. A beszélgetés őnéletrajzi visszapillantásából kiderül: "Vona" kifordított utalónév a szefárd-zsidó család valamelyik ősének nevére (Navon),

golyzi 2011.02.28. 11:47:50

@Biróné Vona Júlia: Alexandru Vona román emigráns író. A beszélgetés őnéletrajzi visszapillantásából kiderül: "Vona" kifordított utalónév a szefárd-zsidó család valamelyik ősének nevére (Navon),

lécci 2011.02.28. 22:02:49

@golyzi: Szervusz. Az, hogy Alexandru Vona a maga szefárd hagyományaiból kifordított utalónévként magyarázza családnevét az egy jelenség.
Az pedig, hogy az 1715-ös adóösszeírásban Mátraballán adózóként, jobbágytelken 'ülve' összeíratik Mathias Vona és Michael Vona egy másik jelenség. Ahogy szintúgy felületi információ az (bár utóbbihoz köze van), hogy 1755-ben "Tiszafüred környékének református tömbjének megtörésére" az egri káptalan által Heves vármegyéből Nagyiván pusztára telepített hospesek közt volt Stephanus Vona.
Ne ítéljünk felszíni jelenségekből.
Lehet, hogy román etimológiája van, de, hogy a magyarországi Vonák nem szefárdok, s nem fordigattak semmit, az hundertprocent.

Zolcsi67 2011.03.02. 03:36:13

@veresdia91: Most keveredtem csak erre az oldalra, az egyik kérdésedre (mint érintett) talán tudok egy választ. Anyai ágon ugyanis én is Petró vagyok, tárnoki szlovák (azaz tót - a család mindig ezt mondja, nem szlovákot) ősökkel.
A Petró a Péter szlávos becézése, tehát belepasszol a keresztnévből lett vezetéknév vonulatba.

ErdEri 2011.03.30. 06:07:04

Szeretném megkérdezni, hogy tudja-e honnan eredhet, mit jelenthet a FAKAN vezetéknév!
Köszönöm!

lécci 2011.04.20. 00:48:52

@ErdEri: Az online tudakozóba beütve a nevet az látszik, hogy a ma élő 41 egyéni előfizető viszonylag szűk területen "szóródik", nagyjából a Tiszakécske- Kecskemét-Nagykőrös-Cegléd-Újszász-Nagykáta határolta körzetben, s viszonylag kevés elemszámú ún. előfordulása van. Ebből azt gondolom, hogy újkori nyelvi fejlemény a szóalak ilyen formára történt alakulása, s rögzülése. Idegen névalak magyar nyelvi környezetben végbement módosulása (de ezzel sok újat nem mondtam).

Mivel etimológiát adni nem tudok, javaslom az említett Fórum nyelvészeti topikját.
forum.index.hu/Article/showArticle?t=9056730

Don Ferujoe 2011.04.23. 14:08:43

Én Szentpéteri Ferenc vagyok! A vezeték nevemről mit lehet tudni és hol keressek utána? Minél többet szeretnék megtudni a családról de nem tudom merre "induljak"!
Előre is köszönöm!!!!

lécci 2011.04.25. 22:55:07

@Don Ferujoe: A Szentpéteri, mint 'olyan', valamely ~szentpéter toponímából képzett lakosnév, ami - tekintve, hogy Őriszentpétertől Sajószentpéterig több ilyen van, nem könnyíti meg a kutatás irányát. Viszont a XX. századot megelőzően kevésbé voltak gyakoriak az egy család életében megvalósult többszöri migráció, ezért javaslom arra elindulni, amerre a család a XX. sz. elején élt
A Kutatás módszertana pedig: www.mol.gov.hu/bal_menusor/hasznalat/oktatas/mindenkinek/csaladfakutatas.html

Zolcsi67 2011.04.27. 00:36:23

@ErdEri: Törökösen hangzik...

mákati 2011.07.19. 09:41:16

Szia
Segítségedet szeretném kérni, hátha tudod, hogy a Mák vezetéknév milyen eredetű lehet, mi a jelentése, mit lehet róla tudni. Esetleg a Szikora névről lehetne többet tudni? Itt olvastam, hogy szlovák eredetű. Tudomásom szerint a dédnagyanyám vezetékneve volt, aki Gárdony környékéről származott el Abádszalókra, akkor Gárdony környékén kell keresgélni? Köszönöm a segítséget

én58 2011.08.18. 20:34:28

Hello!
Egyik barátom vezetékneve Kancsár, állítólag régi íratokban őseit még Koncsárnak hívták. Azt írod, ez valamilyen foglalkozást jelentett idegen nyelven. Elárulnád, hogy milyen nyelven, milyen foglalkozást?
Előre is köszönöm: GJ, Baja

tenegri 2011.08.19. 12:59:31

@én58: Fazekas a jelentése szláv nyelvekben. A Koncsár, Kancsár formához legközelebb a keleti szláv alakok állnak (orosz és ukrán гончар, belorusz ганчар; nem találtam hirtelen adatot róla, de valószínűleg a ruszin alak is ilyesmi), a többi szláv nyelv többnyire még őriz egy "r" hangot is benne (pl. szlovák hrnčiar, cseh hrnčíř, lengyel garncarz, bolgár грънчар, szerb грнчар - lásd ehhez a magyar gerencsér szót), a szlovénban és a horvátban pedig szókezdő l van.

én58 2011.08.20. 15:06:40

@tenegri : Nagyon szépen köszönöm!

Blaga Barna 2011.11.27. 11:45:34

szep napot!egy kis segitsegre lenne szuksegem,hiszen nem igazan talalok semmi hasznalhato anyagot a csaladnevem kideritese erdekeben!a nev:Blaga(ekezettel az a-n)Csikszerada es videken elek.Az egyetlen dolog amit tudni az a Lucian Blaga nev-rokonsaga,de en belul erzem,semmi kozom ehez a roman koltohoz,koszonom a segitseged:)minden jot

lécci 2011.11.27. 19:59:00

@Blaga Barna: Szervusz!
Annyit tudtam tenni érdekedben, hogy rákérdeztem a nevezett topikban (8821 hsz).
Erre a linkre kattintva nyomon követheted a választ (ami majd jön):
forum.index.hu/Article/showArticle?t=9056730

xmas 2012.10.23. 11:39:23

Szia! Nagy segítséget akarok tőled kérni! Sokáig kutattam a családneveim után, de egyik családtagom sem tud semmit róluk, hogy te tudnál-e benne segíteni, hogy milyen származásúak a következő nevek: Czine, Ambrus, Szellák. Ma látogattam a dédmamámat 99éves és egyszer csak tisztán elkezdet németül beszélni, csak leesett az álam és kiderült, hogy sváb származású, de szerintem a Szellák az nem német név, vagy magyarosítva van? Nagyon sokat segítenél ! Válaszod előre is köszönöm.

lécci 2012.10.24. 17:10:59

@xmas: Szia! Látod, milyen gyors választ kaptál a megfelelő helyen. :)

Arch Stanton 2013.01.04. 00:32:32

Az én családnevem Benczik. Ennek keletkezéséről vagy mibenlétéről mit lehet tudni??

mountisa 2013.03.14. 16:41:07

Szeretném megkérdezni,hogy valaki tud-e nekem abban segíteni, a GARAD vezetéknév honnan ered?

Tímea 76 2013.06.11. 08:41:30

Sziasztok!
Én csak most olvastam ezt a rendkívül érdekes, izgalmas cikket. Két névről szeretnék érdeklődni (eredet, jelentés szempontjából):
1. Szentgyörgyi (a párom családneve),
valamint
2. Mercsek (apai ágról ez a családnevem)

Köszönöm és üdv! Hasonló jó cikkeket kívánva!

Mercsek Tímea

gibicsár józsef 2014.12.12. 17:05:09

Szia szeretném megtudni a Gibicsár név jelentését előre is köszönöm

lécci 2014.12.14. 08:41:57

@gibicsár józsef: Szervusz, ha az a G.J vagy, aki a RadixFórumon is a témában pár éve 'jelen van', akkor nem tudok újat mondani Neked. Csak arra tudok utalni, amit ott www.radixforum.com/vezeteknevek/gibicsar/ írtam 10 éve, hogy - Gibicsár nevűtől származó információm alapján - horvát név és vadász a jelentése. Igaz ott még vagy vadász, vagy fazekas jelentést írtam, de most belegondolva a fazekas esetében a gelencserrél keverhettem.

Maneszka · http://maneszka.blog.hu 2015.01.25. 02:15:11

Szia.C:
Szeretném megtudni ,hogy a Csorsza vezetéknév honnan származhat ,mi lehet a jelentése? Eddig annyit sikerült kikutatnom ,hogy van egy ilyen nevű patak valahol.
Előre is köszönöm ,ha sikerül kideríteni valamit :)

Barbara Hénap 2015.03.02. 23:57:42

Milyen eredetű a Hènap?

Abagábor 2016.01.01. 16:53:33

Lécci megírni a véleményed, hogy szerinted a felmenőim között előforduló Pletnits név milyen eredetű. A szórványos adatok szerint a 18. századtól Vas megyében fordul elő, de van egy családi legenda miszerint valaha Verebélyi volt ennek a családnak a neve, de aztán az egyik Verebélyinek valami okból menekülnie kellett, és Horvátországba ment, ahol felvette ezt a nevet. Szerinted utána lehet valamiképpen ásni ennek a történetnek?
Előre is kösszönöm. Ha lehet, lécci ide válaszolj: reok.gyorgy.aba@gmail.com

lécci 2016.01.23. 19:39:06

@Abagábor: válaszoltam :)

Katalin Édua Jakab 2016.02.12. 18:11:04

Jó estét kívánok!A családnevünk Lyublyanovics/Lyublyánovics.Ma már rajtunk kívül Mo-n senki nem viseli.Tudomásunk szerint horvát, esetleg török(?) eredetű, de vannak szlovének is ilyen névvel.A Balkánon sem gyakori név.A szláv nyelvi alap szeretet/szerelem szótőre utalhat, de tévedhetek is.Nem tudom melyik névalkotási kategóriába tartozik, de nem tűnik "természetesnek"mint pl. foglalkozás,település, esetleg ragadványnév.Akkor mi lehet?Másik kérdés:A XIX.sz. anyakönyvekben általában Lj-vel írták, a XX.sz-ban az új szabályok szerint Ly-nal.Lehet-e kérvényezni az eredeti Lj-s változatot ahogy a szlovén főváros nevét manapság is írjuk.Megköszönöm a válaszát!

lécci 2016.02.14. 20:44:41

@Katalin Édua Jakab: Kedves Katalin ! Jól gondolja, mikor (dél)szláv etimológiát feltételez (ezt támasztja alá a jelenleg e névvel élők területi eloszlása is). Az -ovics képző is egyértelmű. Azt viszont már, hogy a szeretni igéből képzett személy (kedvelt,szeretett illető, vki, akit szeretnek) nevéből továbbképzett apanévről van-e szó, avagy a Ljubljana toponímából származtatott személy nevéből képződött-e az apanév - nyelvészeti ismeretek hiányában - nem tudom megmondani. Ha ugyanis ez utóbbi, akkor annak szláv etimológiája nem egyértelműen igazolt. Ami nekem gondot okoz (noch da zu 'jelez'), hogy az apanév mindig személynévből képződik, a Ljubljan pedig - érzelmezésemben - már egy származtatott név, akár eredetre, elszármazásra utaló név, akár más. Ezért olvasatomban nem kizárt, hogy felvett avagy a lakóhely megváltozása - migráció - miatt több lépésben (ergo mesterségesen) módosult névről van szó, mindenesetre a kutatás iránya ennek a feloldása kell legyen (annak, hogy a Ljubljan nem személynév, mégis ehhez a szóalakhoz kapcsolódik az apanévképző).

A nevet természetesen meg lehet változtatni a kívánt írott alakra, így:
igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/anyakonyvi-es-nevvaltoztatasi-ugyek

Attila Halasi 2018.12.05. 07:09:55

Halasi név eredete. 1857. Ig tudtam követni Abonyban. Tovább visszamenőleg nem. Hol lehet megnézni .

Hidnor 2019.02.10. 10:16:25

Aki külföldi eredetű vagy idegen hangzású névvel rendelkezik tudnám ajánlani a néveredet kutatás szolgáltatást.
www.multkutatas.hu/neveredet-kutatas/

esszithais 2019.04.28. 03:12:36

@xmas: Talalkoztam egy Czine Mihaly nevu egyetemi tanarral, Szabolcs-Szatmar-Bereg kornyekerol. Az en szuleim onnan szarmaznak. Azota is azt gondolom, vagy tevesen avagy valamily megjegyzesebol, hogy talan a tirpak nevu nepcsoporttol szarmazik. Ezeket vagy egy Kallay grof vagy mas modon behoztak a megyebe (Ung volt a megye harmdik resze akkoriban) mert torokok vesztesege utan el volt neptelenedve a videk. Ha tirpak akkor be lett telepitve, nehany evszazaddal elott.Biztos meg lehet talalni a nevet: Kanadaban is jart eloadason, bar az reg volt.
süti beállítások módosítása