Ilja Repin már adott egy poszttémát, a Rettegett Ivánról, ill. fiáról, annak apja általi haláláról szólót. Mostani képe a Zaporozsjei kozákok levelet írnak a török szultánnak (Запорожцы пишут письмо турецкому султану) című szintúgy egy konkrét történelmi eseményt ábrázol, kevésbé jelentőset, kevésbé történelemformálót, de talán ugyanolyan érdekeset. Mert nem annyira a konkrét pillanat, hanem a történelmi környezete, a kozákok világa az érdekes. Ez a levélírás is végülis egy harcias cselekedet, egyfajta fegyvercsörtetés.
A téma másik vonulata a kozákok militáns világának ábrázolása mellett az, hogy ez a kép vicces (akart lenni). Utóélete pedig legalább olyan szórakoztató, mint tartalma. Amolyan nyári kikapcsolódás.

800px-Repin_Cossacks.jpg
Zaporozsci, avagy a zaporozsjei kozákok levelet írnak a szultánnak (ez az eredeti kép - a megkülönböztetés a későbbiekben fontos lesz

 

A kép témája egy feltételezhetően 1676-os esemény (hogy miért feltételezhetően, arról a levelek közreadása után linkelt nyelvészeti elemzés/tanulmány ad pontos képet). Az, hogy egyáltalán megtörtént-e, na ez jó kérdés. De most ott tartunk, hogy heten ülik körbe az asztalt, akik közül egy levelet ír, úgy is néz ki, mint egy 'írástudó', a többiek diktálnak. A hét mellett további kettő oda/ráhajol és még vagy egy tucat kozák folyik bele valamennyire a fogalmazásba. Van, akin eluralkodik a hatás, s van, aki újabb szövegváltozaton meditál, vagy csak figyeli, jól van-e ez így. Mert nem mindegy. Ez a levél egy üzenet. Arra, hogy mit csináljon a török szultán. (magyarul, hova menjen). Miért is?

Előzmény

A történet ott kezdődik, hogy régi szokás szerint a török szultán levelet szokott írni azoknak a gyauroknak, akik ellen készült, hogy adják meg magukat, meg ilyenek. Önként. Bevett szokás volt ez a diplomáciában, így más is szokott írni, láttuk ezt 1238-ban Vlagyimir ostroma elött is, de itt az európai hadszíntéren is 'üzengettek egymásnak' a fejenagyok. Így tett háborúra készülődvén 1676-ban IV. Mehmed is, az örök vesztes, aki 7 éves korától 1649-1687 között ült a dívánon a szultáni trónon, nagyravágyó nagyvezírekkel támogatva (1656-tól, lényegében felnőtté serdülésétől Köprölüék, majd Kara Musztafa).
Egyfelől az 1672-1676-os lengyel-török háború utolsó éve volt ez, másfelől az 1676-1681-es orosz-török háború első éve, immár Kara Musztafa nagyvezírségével kezdődőleg (vele találkozunk majd Bécs falai alatt), Köprölü Ahmed ugyanis nemrég halálozott el.

Aki a kozákok történetének valamiféle dióhéjban történő tálalását várja, annak előre szólok, hogy túl nagy ez a téma ahhoz, hogy belekezdjünk akár e két néppel, a lengyelekkel és az oroszokkal folytatott török háborúk, akár a nagy európai török háborúk ezen időszakának hadi helyzetét tárgyalni, vagy akár a kozákok eredetét feszegetni e szűkre szabott történelmi pillanatot megjelenítő posztban. Tény, a kozákok addigra már jelentős katonai tapasztalatra tettek szert a törökkel szembeni hadviselés terén is, utoljára éppen az említett 1672-1676-os lengyel-török háború csúcspontjának számító lengyel győzelemmel zárult ún. második chocimi csatában (ma: Hotin) 1673 novemberében. A győztesek oldalán.

az 1672-1676-es lengyel-török háború fő mozzanatai

 

Az irányváltásra, vagyis arra, hogy a továbbiakban az igazhitű muszlimok a lengyelek helyett az oroszokkal gyűrkőztek tovább Ukrajnáért, annak egy részéért, épp a második chocimi csatában aratott Sobieski győzelemtől induló és a Lwównál (Lesienice) majd Trembowlanál, Wojniłowonál és Żurawnonál aratott nyíltmezei ütközetekben elért sikerekkel kisért várvisszafoglalások miatt kellett sor kerüljön. A lengyel-török háborúk eme szakaszát lezáró, 1676. október 17-én aláírt Żurawnoi békével a törökök elveszítettek minden addigi hídfőállást a lengyelek uralta ukrán területek szegletében (Kamenyec-Podolszk) A lengyelek ezekkel a sikerekkel megüzenték, hogy onnan ne kerüljenek. Maradt a kozákok lakta Zaporozsje vidéke.

Az Ukrajnáért folytatott lengyel-orosz vetélkedés akkori állapotát, annak a lengyelektől való "rugalmas elszakadását" az AETAS 2003/3-4 számában közreadott Gebei Sándor- tanulmány szemléletesen mutatja be:

A 17. század háborúi következtében a kozákok száma ugrásszerűen megnőtt, következésképpen a meghatározó társadalmi rendszer, a nemes-jobbágy viszony az alapjaiban rendült meg Ukrajnában. 1648-tól kezdve a lengyel-litván nemesség saját létében fenyegetetten már belső ellenséggel is harcolni kényszerült, az elkozákosodott Ukrajna fegyvert fogott királya és nemessége ellen. Miután a Zaporozsjei Had a királlyal kötött 1649., 1651., 1653. évi megállapodásainak a ratifikálását az országgyűlés, a szejm mindannyiszor elutasította, Bogdan Hmelnyickij hetman a perejaszlavli általános rada döntése alapján a kozákság által birtokolt területeket, Ukrajnát Oroszország cárjának a védelme alá helyezte (pod viszokije ruki). A belső ellenségből külső ellenséggé vált Zaporozsjei Had Oroszország oldalán 1667-ig viaskodott a Rzeczpospolita ellen, amikor is Oroszország a Nemesi Köztársasággal megosztozott Ukrajnán: a Dnyeper bal partja Kijevvel együtt a cár országához, a Dnyeper jobb partja a király országához került. Ezt az osztozkodást tartotta fenn az 1686. évi lengyel-orosz vecsnij mir (örökérvényű béke) is. Hangsúlyoznunk kell, hogy a lengyelek mind az 1667., mind az 1686. évi megállapodásokat kényszer alatt kötött megállapodásnak tekintették, s amikor csak lehetőségük nyílott a fenti államszerződések vitatására, sohasem mulasztották el Ukrajna hovatartozásának kérdését szóba hozni. Az egyezmények kölcsönös ratifikációja egyáltalán nem akadályozta meg a lengyeleket abban, hogy a szejmikeken (vajdasági, tartományi gyűléseken) vagy éppen a szejmen ne szónokoljanak az elvesztett keleti területek visszaszerzésének módjairól. Az ilyen, hivatalos fórumokon elhangzott beszédekhez, hozzászólásokhoz a "jogi" alap látszatát a régi, Ukrajnához kapcsolódó címek, rangok, beosztások további használata biztosította (például Kijev Oroszországhoz való csatolása után a kijevi vajda, a kijevi sztaroszta cím - mintha semmi sem történt volna - a lengyel hierarchiában változatlanul szerepelt). Ez a lengyel nemesi magatartás a Rzeczpospolitát sújtó politikai változásokról nem volt hajlandó tudomást venni, újabb és újabb jogtörténeti köntösbe öltöztetetten szakadatlanul ismételgették az elveszített keleti vajdaságokra, sztarosztaságokra formált igényüket. Amennyiben a hivatalos közeg már nem volt alkalmas a kényes téma felvetésére, úgy a nemesi társadalom magánszférája (főúri szalonok társasági élete) tartotta ébren az államot ért sérelmeket.

A kozákok társadalma addigra már régen kialakult, szállásaik, táboraik, erődítményeik régen megépültek. A köztük lévő vagyoni különbségek ellenére a jogokat tekinte minden kozák lényegében egyenlő volt, legalábbis rendelkezett szavazati joggal az előljárók megálasztásában. Így érthető, ha a levél fogalmazásába - a kép tanúsága szerint is :) -ki-ki igencsak igyekezett beleszólni.

Lássuk magát a két levelet, Zicherman István szakavatott tolmácsolásában (a levél megtalálható Ráth-Végh István A könyv komédiája c. könyvében is):

A szultán levele:
IV. Mehmed tugrája

,,Én, a Szultán, a Tündöklő Porta ura, Muhammed fia, a Nap és a Hold fivére, Isten unokája és földi helytartója, a Makedón, Babilóniai, Jeruzsálemi királyságok, Nagy és Kis Egyiptom ura, a királyok felett király, uralkodó az uralkodók felett, példátlan lovag, senki által sem legyőzött harcos, az élet fájának birtokosa, Jázus Krisztus sírjának megingathatatlan őre, magának Istennek bizalmasa, a muzulmánok reménysége és vígasza, a keresztények megfélemlítője és nagy védelmezője, megparancsolom nektek, zaporozsjei kozákok, hogy önként adjátok meg magatokat nékem, mindenfajta ellenállás nélkül, és engem a ti támadásaitokkal sem merjetek nyugtalanítani.
Törökország Szultánja, IV. Muhammed."

A kozákok válaszlevele:

,,A zaporozsjei kozákok a török szultánnak!

Te - török sátán, az átkozott ördög testvére és rablótársa, magának Lucifernek titkára! Az ördögbe is, hát milyen lovag vagy te, ha csupasz seggel még egy sünt sem bírsz agyoncsapni? Az ördög kiszarja, a sereged meg felzabálja. Nem vagy te jó arra, hogy keresztény fiak éljenek alattad, a seregedtől nem félünk, földen és vizen megütközünk veled. Te babilóniai szakács, makedóniai kerékbetörő, jeruzsálemi serfőző, alekszandriai kecskebaszó, a Nagy és Kis Egyiptom disznópásztora, örmény disznó, tatár tegez, kamenyecki hóhér, podolszkiji gonosztevő, a világ és alvilág bohóca, magának a viperának unokája, és a faszunk görbülete. Te disznópofa, te kancasegg, te hentes kutyája, te kereszteletlen tökfej, hogy baszom azt anyádat. No, imgyen szóltak hozzád a zaporozsjeiek, te takony. Még a keresztények disznajait sem fogod te terelgetni. Most befejezzük, mivel a dátumot nem tudjuk, kalendáriumunk nincs, a Hold az égen (szójáték, mert hónapot is jelent a ,,meszjac"), az év az évkönyvben, a nap meg ugyanaz, mint nálatok. Ezért seggbe is csókolhatsz minket.

Aláírók: Iván Szirko ezredatamán és az egész zaporozsjei sereg." 

Az eredeti szöveg:

,,Запорожские казаки турецкому султану! Ти, султан, чорт турецкий, i проклятого чорта брат i товарищ, самого Люцеперя секретарь. Якiй ты в черта лыцарь, коли голою сракою ежака не вбъешь. Чорт высирае, а твое вiйско пожирае. Не будешь ты, сукiн ты сыну, сынiв христiянських пiд собой маты, твойого вiйска мы не боiмось, землею i водою будем биться з тобою, распройоб твою мать. Вавилоньский ты кухарь, Макидоньский колесник, Iерусалимський бравирник, Александрiйський козолуп, Великого и Малого Египта свинарь, Армянська злодиюка, Татарський сагайдак, Каменецкий кат, у всего свiту i пiдсвiту блазень, самого гаспида внук и нашего хуя крюк. Свиняча ты морда, кобыляча срака, рiзницька собака, нехрещений лоб, мать твою въеб. От так тобi запорожцi виcказали, плюгавче. Не будешь ти i свиней христiанских пасти. Теперь кончаемо, бо числа не знаемо i календаря не маемо, мiсяц у небi, год у книзя, а день такий у нас, якиi i у Вас, за це поцелуй в сраку нас!

Пiдписали: Кошевой атаман Иван Сирко Зо всiм кошем Запорожськiм."
 

Azért tettem ide eredeti nyelven is, mert a kiemelt részeknek amellett, hogy frappánsan rímelnek egy - mondjuk így - pajzán szövegként, nagyon szép ritmusa is van. A maga virágnyelvén szinte irodalmi igényű, ahogy reflektál a szultán saját címeit elősoroló portai levélre. Van tehát benne valami, meg nem is a pontos szöveg a lényeg. Jelen poszt írója ugyan nem annyira fogékony a korabeli 'vaskos tréfák' iránt (vagy csak nincs humorérzéke), így teljességgel megítélni nem tudja annak 'anyagát', csak amit maga is megért, de elfogadja, hogy a levél nyelvezete abban a kultúrális környezetben találó, kifejező, mitöbb, 'kellően szofisztikált'. Akit a nyelvészeti megközelítés érdekel, azoknak ajánlok egy 16 oldalas angol nyelvű értekezést a témában.
 

Következmény

Akkor, az évben semmi. Már a törökök részéről. A háború ugyanis az eredeti tervtől eltérően nem indult meg abban az évben, a szultánnak és hadvezérének a pestisjárvány miatt fellépő otthoni nehézségeik legyűrése az évben előbbrevalónak mutatkozott. Ugyanakkor a hadüzenet hírére, s mert ilyen tartalmú utasítást kapott Dorosenko, a "jobb-part hetmanja", aki Erdélyhez, a Havasalföldhöz, Moldáviához hasonló fejedelmi státus reményében 1669-ben átállt a törökök pártjára, s úgymond felajánlotta szolgálatait a Portának, az eredeti haditervnek megfelelően saját kozák csapataival lázadást próbált kelteni, az eredetileg megbeszélt cél, a Dnyeper közeli  Csihirin  (Чигирин) városának elfoglalására. A terv végrehajtásába annyi 'hiba' csúszott, hogy a török nem érkezett meg, így Dorosenko 12 ezres serege kevésnek bizonyult az orosz-kozák erők ellenében. Ez hetmanságának végét is jelentette, személyes szerencséje, hogy a hadüzenet évének elején 1676 januárjában meghalt Alekszej Mihajlovics cár (ő volt Mihail Romanov, az első Romanov cár utóda s egyben Nagy Péter apja is) fia, a frissen trónra kerülő III. Fjodor megbocsátott neki, 3 év fogság után kisebb feladatokat kapott, immár Oroszország belsejében.
Csak egy évvel később, 1677 júliusában törtek be a törökök Ukrajnába, de az évben visszavonulásra kényszerültek. Aztán a következő évben ismét (ismerős ez az 'évente jövünk', ill. 'lehet, hogy jövőre megint jövünk' gyakorlat a magyar végekről), ekkor már a nagyvezír Kara Musztafa vezette a seregeket., aki ekkor már nem csak hogy elfoglalta Csihirint, hanem szinte az egész Ukrajnát (a jobb partot) meghódoltatta. A kozákok és oroszok erős ellenállása miatt azonban ezek a pozíciók tartósan nem voltak tarthatók, s az otthoni nehézségeik, az évenkénti hadviselés költségeinek az államkincstárat nyomó terhei miatt, azért, hogy egyensúlyba kerüljenek, s legalább a janicsárokat fizetni tudják, lemondott addigi hódításairól, s az 1681. januári Bahcsiszeráji békével feladták nemcsak addigi hódításaikat, hanem Ukrajna meghódításának tervét is. (Később nem a Dnyeper vidéke, hanem a tengeri kijárat és a Krím birtoklásáért folytattak évszázados küzdelmet.) Kara Musztafa immár ismét Bécs ellen készült, 1683-ban el is indult végzetes útjára.
 
Az eredeti (válasz)levél nem mardt fent az utókornak, az 1870-as években egy jekatyerinoszlavi (egy időben Dnyepropetrovszk) amatőr etnográfus, bizonyos J.P.Novickij találta meg egy XVIII. századi másolatát, pontosabban a levél nem volt ismeretes, hogy létezik (kvázi nem is keresték, egyszerűen rábukkant ez a műkedvelő jóember, ha nem éppen ő írta). Ezt adta oda a fiatal Evarnickijnek (a forradalom után Javornickij), később kora egyik ismert történésze lett, aki baráti társaságban felolvasta, mintegy kuriózumot. Pechére, szerencsénkre ebben a társaságban ott volt Repin, a festő. Innen a témaválasztása is a festőnek. (Akkor aztán nagy visszhangja lett, a politika jól rá is feküdt a témára, hiszen az imént, 1878 márciusában aláírt San Stefánói békével most zárult le 36 évre az orosz-török háború aktuális szakasza, totális orosz sikerrel (Románia, Szerbia, Bulgária, Montenegro függetlenné lett, a Boszporusz megnyílt), mégha a Berlini Kongresszus némi retusálást végzett is a térképeken, az a végeredményt csak a nagyhatalmak tekintetében módosította.

Az 1880-ban megkezdett munkával párhuzamosan több közéleti szereplő képmását festette akkoriban a társasági életben járatos művész. Modelljei közül többet a képen is megjelenített.

Nézzük hát ki kicsoda a képen? (középről kiindulva, jobbról balra, az óra

 

mutató járásával szemben haladva)

 1. az írnok: Evarnickij, történész
   
 2. Tarasz Bulba (az asztaltól jobbra, piros köpenyes, fehér atamán sapkás, nagy testű, azt már ne is írjam, hogy nevető személy): A Szentpétervári Konzervatórium professzora, Alekszandr Rubec (Александр Иванович Рубец)
   
 3. jobb keze felől takarásban magas, vékony alkat: a számos művészt adó Sztravinszkij család egyik tagja, a Mariinszkij Színház szólistája (basszista, tényleg, azok mind ilyen vékony magasak?), Fjodor Sztravinszkij  (Федор Игнатьевич Стравинский). 1882 júniusától, azaz akkoriban már valószínűleg egy bizonyos Igor Sztravinszkij apukája.
   
 4. előtte, Tarasz Bulba mellett a tatár (feltűnő, a korban szokatlan fehér fogsorral): egy tatár növendéke a szentpétervári művészeti akadémiának
   
 5. kissé előrehajolva az írnokra, kék süvegben maga Szirko atamán, az aláíró : Dragomirov tábornok  Hihetetlen népszerű volt az ukránok körében
 6. az atamán mögött a félszemű fogatlan vigyori : a kissé elötte fekete kucsmában ábrázolt mecénás, Vlagyimor Tarnovszkij kocsisa
 7. a kinyújtott kezű vigyori mellett a bekötött fejű, álló alak: Repin ogyesszai művésztársa, Nyikolaj Kuznyecov (Николай Дмитриевич Кузнецов) A művészeti akadémián professzorként a csatajelenetek festését tanította.
 8. elöttük a fiatal, körbenyírt fejű, még csak nem is pelyhedző állú legény (értsd: egyedüli bajusztalan a képen): Repin egyik művész társa, Martinovics (Порфирий Демьянович Мартынович)
   
 9. jobb keze felől a barna kabátos fekete kucsmás szikár ülő alak : Ismert kijevi műgyűjtő, mecénása, Vaszilij Tarnovszkij (В.В.Тарновский), földbirtokos
   
 10. a bekötött fejű mellett álló alak fehér peremes zöld sapkában : A híres zeneszerző Mihail Glinka unokaöccse, aki akkoriban Szentpéterváron társasági körökben járatos udvari apródként élt.
   
 11. a bal oldalt a sújtásos mentében, jobb kezét, öklét a mellette ülő, előrehajoló félmeztelen kozákon tartó kozák eredetileg lengyel születésű, ugyanott, az akadémián festészetet tanító személy, eredetileg Jan Franzevich, Szentpéterváron már Cionglinszkij (Иван Францевич Ционглинский)
   
 12. akinek a hátán nyugtatja kezét, az előrehajoló félmeztelen ülő alak: Repin és Evarnickij barátja, népiskolai tanító, Belonovszkij. (Константин Дмитриевич Белоновский.) Hóna alatt egy pakli kártya. Az, hogy ez a festmény egy életkép, jól mutatja az ő esete, ti. azért van félmeztelen, mert a kozákok kártyázás közben előszeretettel vetkőztek félmeztelenre, hogy ne érje őket kisértés a kártyalapok elrejtésére. Mert sosem lehet azt tudni.
   
 13. a hátradőlő fehérkabátos, akinek csak a kopasz feje s rajta az ún. heringecske hajfonat látható: Őfelsége főudvarmestre, szinte valamennyi orosz érdemrend lovagi fokozatának tulajdonosa, Jekatyerinoszlav díszpolgára, stb., szóval ő Georgij Petrovics Alekszejev (Георгий Петрович Алексеев.)


Maga a mű 1880-1891 között készült, mérete 203 x 358 cm. A 11 év alatt míg festette számos más képét is befejezte, ilyen a fent említett, Rettegett Ivánt formázó képe is. Elkészültekor a cár igen jelentős összegért (35 ezer rubel) szinte azonnal megvásárolta. Ez volt akkoriban a legmagasabb összeg, amit orosz festő képéért kifizettek. A cári vétel következményeként Szentpéterváron látható az Állami Orosz Múzeumban (ez nem az Ermitázs, hanem attól kissé keletre a Mihajlovszkij-palota, mely Mihail Pavlovics nagyhercegnek, I. Sándor öccsének volt a rezidenciája.) Közben, mielőtt befejezte volna, Tretyakov megrendelésére 1889-től készített egy másikat, ugyanabban a 'beállásban'. Ezzel 1896-ra lett kész, s 1932 Moszkvától távol, kozák földön, a harkovi Művészeti Múzeumban található. A helyi kozák leszármazottak szerint a harkovin több a meleg szín (vörös egyes árnyalatai), a szentpétervárin pedig a fehér és a szürke. Meg még van kettő, az egyik Moszkvában (a Tretyakovban, ti. az 1887-ben Evarnickijnek átadott első kész vázlatot az Tretyakovnak eladta, ezt ismerhette a cár, ezért várt és adott sokat a kész képért), a másik Minszkben.

A nevetés, kacagás sokféleképpen jelentkezik a vászon - mindez azért, mert eredtelileg tanulmánynak indult eme tárgykörben. (nagyban is kirakom, hogy a részleteket jobban szemügyre vehessük.) Mivel már úgyis 'annyi' változata létezett, na meg a kép maga is alkalmas arra, hogy 'átdolgozzák' (várom a kivágottfejű-bekukucskálós paraván változatot), másokat is megihletett. Búcsúzóul tekintsünk át néhány 'valamilyen szempontból' érdekeset:

1. Ilyen Androszov átértelmezése

"Запорожцы пишут извинения турецкому султану", Г. Андросов, azaz A Zaporozsjeiek bocsánatkérő levelet írnak a török szultánnak

 

2. aztán az egyéni önkifejezés újabb példája Kozma Prutkov komputergrafikája

 Мастерская Чугунного Козьмы
Козьма Прутков пишет письмо запорожцев турецкому султану
Илья Репин в галерее современного искусства
Компьютерная графика
19 – 21 в.в

 

3. Ez csak úgy (sörreklám Simpsonéktól)


4. Végül egy bronzba öntött ábrázolás (nálam giccs)  

 

 

A poszt nagymértékben épített az Index Történelem Fórumának "Zaporozsci, azaz A zaporozsjei kozákok" topikjában összegyűlt információkra.

Linkajánló
Victor A. Friedman : The Zaporozhian letter to the Turkish Sultan: Historical Commentary and Linguistic Analysis 1. rész Történeti kommentár

Ukrán hagyományörző site a kozákokról  (angol nyelvű)

A Zaporozsjei Szics (Запорожская Сечь) orosz nyelvű

A bejegyzés trackback címe:

https://toriblog.blog.hu/api/trackback/id/tr191259911

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

SchA · http://katpol.blog.hu 2009.07.24. 16:20:33

Ez tetszett, grat! A kozákok igazi katonanép, nem csak a harcmezőn, de a mentalitásukban is.

De egy kérdés - az első kép alatt a szövegben nem "szultánnak" kellene lenni a "cár" helyett?

Sigismundus · https://csakugyirkalok.blogspot.com/ 2009.07.24. 17:03:42

" bizonyos J.P.Novickij találta meg egy XVIII. századi másolatát, pontosabban a levél nem volt ismeretes, hogy létezik (kvázi nem is keresték, egyszerűen rábukkant ez a műkedvelő jóember, ha nem éppen ő írta). "

Ha jól értelmezem ezt, maga a levélírás-sztori egy kitalált történet?

tenegri 2009.07.24. 21:12:38

Nagyon jó cikk, ez igazi felüdülés volt :)

A levél itt szereplő fordításában levő "podolszkiji gonosztevő" nincs benne a fenti eredeti szövegben.

Az eredeti szövegnek az itteni mellet hamarjában több változatát is megtaláltam a neten.

Itt pl. kettő:
ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83

Az idézett Friedman cikk is két változatról tud, de csak egyet idéz, s az nem egyezik sem az itteni cikkben levővel, sem a fenti linken levőkkel. Mindenesetre a Friedman félében megvan a Подолянський злодіюка és a ru.wikisource.org-os oldal egyik szövegében is. Amúgy az itt szereplő változat mintha itt-ott a többi keveréke lenne - persze lehet, hogy még ezeknél is több változat van forgalomban :) Érdekes téma az biztos, történelmi tényként vagy anekdotaként, de nyelvileg is.

Markgraf · http://www.legiobrigetio.com 2009.07.24. 22:48:25

Remek kép, remek sztorival:) Egy darabig ez volt a háttér a gépemen.

Egyébként emlékeim szerint a Napoleonról szóló képregény egyik képkockájában is visszaköszön a festmény. Csak ott a Párizs utcáin mulatozó kozákokat "illusztrálja" :)

Karikásostor · http://sirasok.blog.hu/ 2009.07.24. 23:22:11

Mire vonatkozik ez a Nagy és Kis Egyiptom?

tenegri 2009.07.25. 00:01:53

És ha már a fordítást piszkálom, az армянська злодиюка nem örmény disznó, mert az армянська свиня lenne, viszont örmény gonosztevő az lehetne. Igazából a hozzáférhető változatokban mindkettő előfordul, de itt a posztban nem stimmel a fordítás. Kimaradt még a "распройоб твою мать" fordítása is. Na mindegy, csak arra akartam kilyukadni, hogy mintha az itteni magyar fordítás nem annak a változatnak a fordítása lenne, mint ami fölé került.

töriblog · http://toriblog.blog.hu 2009.07.25. 00:09:31

@Karikásostor: Talán arra, hogy az oszmán egyiptomi ejálet (eyalt-i Mısır) területileg kisebb volt (Kis-Egyiptom), mint az elfoglalt mameluk Egyiptom (Nagy-Egyiptom). Vagy nem:)

lécci 2009.07.25. 09:49:55

@SchA: :) Végig, az írás ideje alatt dolgozott bennem egy Ilf-Petrovi kép, Osztap Benderi hangulatban, "levelet írnak a cárnak" megfogalmazással. De már azt se tudom, hogy a szultánt hívta-e így (mert ugye az ukránra/oroszra fordított szultáni levélben is jelen van ez a 'cár' szóalak - царь над царями), vagy volt benne valami szatírikus 'fordulat' és kincskereső/autóversenyző hőseinkkel történt ott valami... ez ügyben.
Mindennek a ködös emlékét (vagy annak képzetét) hesegettem végig a fejemből, aztán mégse sikerült. Köszi az észrevételt, meg azt, hogy 'mertél szólni' :)

lécci 2009.07.25. 10:00:18

@Sigismundus: Szia! Jó időben jó helyen, és jól jött, hogy megtalálta, és senki nem firtatta. (akár gyanús is lehetne :)

Ettől függetlenül azt gondolom, hogy akár az 1870-es években akár mostanság meg lehetne mondani egy levélről, hogy tényleg a XVIII. század közepén készült-e.

lécci 2009.07.25. 10:37:07

@tenegri : Szia!

Azért választottam az István által az Index Töri Fórum Kanizsai Imre nyomdokain c. topikjában forum.index.hu/Article/showArticle?t=9185509&la=89087855 közöltet, mert ismerve téma iránti elkötelezettségét, történelmi ismereteit és ukrán nyelvtudását megbízom benne, hogy az ő tolmácsolása a mai élő nyelven alapuló fordítás.

Az Index egyik nyelvészeti topikjában, a Szláv nyelvek, nyelvjárások címűben LvT nevű nicktársunk szintúgy adott egy fordítást forum.index.hu/Article/jumpTree?a=44971744&t=9119637
Az ő nyelvészeti ismeretei, szláv nyelvekben való jártassága s irodalmi affinitása szintúgy közismert a topiklátogatók előtt.

Ráth-Véghnél is bizonyára más szöveg van, feltételezem 'árnyaltabb' mert egy talán nem ennyire szabadszájú társadalmi közegben nagy példányszámmal, tehát tudatosan terjesztve a kultúrát, támogatottan (TTT ugyi), könyv alakban jelent meg. Lektor stb.

Valamennyi, mindhárom fordítás - mégha nem is egyeznek, mert miért egyeznének, fordítás - megítélésem szerint autentikus. Példa arra, miként lehet egy vulgáris elemekkel bőven megtűzdelt levelet tartalmában és hangulatában 'visszaadni'.

Itt így pontos jelentősége annak sincs, hogy a melyik az eredeti szöveg (bár azt, tényleg jó lenne tudni :)

Ha van ötleted egyes részeinek (vagy akár az egésznek) az 'átfogalmazására', min változtatnál, meg ilyenek, azt szerintem szívesen vennénk (miért az a szóhasználat, hangulati elem, stb.).

Sigismundus · https://csakugyirkalok.blogspot.com/ 2009.07.25. 10:59:29

@lécci: Pont erre gondoltam, egy oklevél vagy dialketus szakértő (vagy valaki hasonló) biztos meg tudja állapítani hogy XIX századi orosz, vagy XVIII századi ukrán kordokumentumokra hasonlítt-e a szóhasználat, stb stb...:-)

Sigismundus · https://csakugyirkalok.blogspot.com/ 2009.07.25. 11:01:04

@Markgraf: Jól emlékszel, nekem is megvan az a Napóleon képregény-kötet, (mert többféle rajzoló munkái vannak benne) és ott valóban szerepelnek, a párizsiak meg csak bámulják az exotikus megjelenésű vendégeket...:-)

tenegri 2009.07.25. 15:03:37

@lécci: A fordítással magával nincs probléma, sőt, nagyon is szép, veretes és ízes fordítás, s mint műfordításnál nem is cél a pontos, szó szerinti megfelelés - de a tartalmi megfelelés azért igen. Szóval a fordítás szerintem jó, csak nem az itt szereplő eredetinek a fordítása (az itten eredeti egyébként ugyanaz, mint a belinkelt ru.wikisource.org oldalon az egyik változat), hanem bizonyára egy másik változaté - de hogy hol ez a változat azt nem tudom, mert gondolom ide az eredeti is az idézett indexes fórumból került a fordítással együtt, s már ott sem egyeznek. Gondolom a fordító tudná megmondani mit is fordított le (én úgy látom, hogy az általam hamarjában a neten fellelt egyik változatnak sem felel meg pontosan, azok "keveréke") és akkor be lehetne tenni a fordítás mellé annak tényleges eredetijét. De ez végül is csak szőrszálhasogatás, az eredeti szöveg végül is itt csak illusztráció, nem a poszt lényege :)

David Bowman 2010.03.02. 16:18:37

Mintha a "faszunk görbülete" kitétel itt hiányozna:

G.O.K 67 2011.09.26. 16:16:31

Zsniális könyv! Mint minden amit a Professzor Úr írt!

Deak Tamas · http://valtozomult.blog.hu 2019.11.11. 09:10:06

Szinte bizonyosan nem kitalálás, hiszen IV. Mehmed hasonló stílusú levéllel kedveskedett Lipótnak és Sobieski Jánosnak, előbbi gyáván megfutott, utóbbi kíváncsibb természetű ember lévén inkább elpcsta a levélküldőket ...
süti beállítások módosítása