Lenin és Sztálin Gorkiban 1922-ben

Egy témával, a kommunista szombatok témájával már foglalkoztunk blogunk keretében azokból a 'lenini eszmékből', amelyek az 1920-as évek nagy keleti átalakulásának történetébe illeszkednek, s amelyek itt vannak velünk, kisérnek minket (kisérték apáinkat), ha más nem, a szóhasználat időtálló örökségeként, ahogy sok más szólás, szállóige (költői kép) is a történelem évszázadaiból ránk hagyományozódott. Mert hát mégsem múlt el az a 45 év se nyomtalanul (mégha kisebb is a hatása, mint a török hódoltság éveinek).

Most a "tanulni, tanulni, tanulni" hármas igei kifejezés szóhasználatával, annak keletkezési körülményeivel foglalkozunk, ami olyan egy mai fiatal számára, mint az örökösen unt "dolgozni csak pontosan, szépen" világból-kikergetős elcsépelt frázisa. Leninnek tulajdonítjuk, mégsem ő mondta így (ki) - bár írt le hasonlót -, hanem az, aki az ő vállán állt (ill. a képen mellette ül). Igen, Koba. Erről lesz szó, a szállóige előzményeiről és annak történelmi 'illeszkedéseiről'.

Először a hármasságról. Mint minden örökbecsűként fentmaradt hármas szóalakú mondás, szállóige, ez is nyomatékosító értelmű, ami épp a tanulni ige esetében külön bájt ad az egésznek. Megjegyzem az учиться nem jelent cselekvést, azaz aktív tanulást, azt a  заниматься (foglalkozni valamivel) igével fejezi ki. Jelent viszont egy megértést, elsajátítást, befogadást, azaz passzív tanulást.

1923-ban vagyunk, négy évvel a Nagy Kezdeményezés (Великий почин) - ez a kommunista szombat, aki még nem olvasta, az itt megteheti  - idejétől. Ez még nem a szállóige keletkezésének éve, az csak öt év múlva lesz, de itt van, ekkor fogalmazódott meg, s került papírra a nagy előd gondolata. A polgárháború befejeződött, az intervenciós hadseregek kivonultak, megkezdődött a békés építkezés (későbbi terminológiával a konszolidáció) időszaka.

1923. március 4-én jelent meg a Pravdában Leninnek egy cikke "Inkább kevesebbet, de jobban" címmel (az orosz eredetibe - Лучше меньше, да лучше - a лучше szóalak kétszeri szereplésével még egy kis szójáték is került, így válik a hátrány előnnyé, mikor a fokozást segédszóval fejezi ki egy nyelv.) Van abban egy mondat (viszonylag az elején, 8. bekezdés):

"Нам надо во что бы то ни стало поставить себе задачей для обновления нашего госаппарата: во-первых — учиться, во-вторых — учиться и в-третьих — учиться и затем проверять то, чтобы наука у нас не оставалась мертвой буквой или модной фразой (а это, нечего греха таить, у нас особенно часто бывает), чтобы наука действительно входила в плоть и кровь, превращалась в составной элемент быта вполне и настоящим образом"

fordítása a Lenin Összes 33. kötet 490. oldala szerint: "Államapparátusunk megújítása érdekében a következő feladatot kell mindenáron magunk elé tűznünk: először - tanulni, másodszor - tanulni, és harmadszor - tanulni, és aztán ügyelni arra, hogy tudásunk ne maradjon holt betű, vagy divatos frázis (ami nálunk minek is tagadnánk, bizony igen gyakran megesik) hogy a tudás valóban a vérünkbe menjen át, hogy teljes mértékben és igazán mindennapi életünk alkotórészévé váljon." (Lenin azé' ennél színesebben fogalmazott)

Lenin tolószékben 1923-ban

Az időpont fontos, ekkor Lenin már nagy beteg, a cikket az egyik utolsó lehelletének tartják, amivel még intő szót üzen a túlélőknek. A pártvezetői feladatokat is átvette már hónapokkal korábban (1922 december) Sztálin, miután az 1922-es év az egyik legeseménydúsabbnak mondható ebben az időszakban. Februárban még tartott a Távol-Keleten a polgárháború (Habarovszk), s Vilnius is inkább Lengyelországhoz szeretett volna csatlakozni, ahogy sor is került erre az ország déli részén. Áprilisban a gazdasági kérdésekkel foglalkozó Genoai Konferencián (1922. április 10. - május 19.) a szovjet-orosz küldöttség jelenléte már Szovjet-Oroszország nemzetközi elszigeteltségének végét jelentette. A küldöttség tagja volt Litvinov is, a harmincas évek külügyminisztere, akkor még csak népbiztos-helyettesként, egyúttal Észtországba kinevezett követként (az egyedüli országgal, mellyel 1920-ban diplomáciai kapcsolatot sikerült a szovjethatalomnak felállítania), de a delegációt épp a nemzetközi elszigeteltségből való feloldás példájaként nem külügyi diplomata, hanem (kül)kereskedelmi ügyekkel foglalkozó diplomata vezette (Kraszin), ez lényegében ugyanaz, miközben mégsem. Azon túl, hogy maga a konferencia kudarccal végződött a pénzügyi stabilizáció érdekében tárgyalt alapkérdés, a nemzetközi adóságok rendezése ügyében, ez egyben Szovjet-Oroszország első diplomáciai sikere is volt (a Rapallói egyezménnyel egyidőben), mert ezzel meghiúsult a volt cári adósságok szovjet elismertetése is.

Ezzel egyidőben április 16-án Litvinov akkori főnöke Csicserin (az akkori népbiztos) aláírta a rapallói egyezményt a németekkel. Ebben Szovjet-Oroszország ugyan lemondott a jóvátételről, igaz a németek is elfogadták az oroszországi német javak államosítását, de mindkettejük számára jelentős kereskedelmi megállapodás is volt, a két újra éledező ország közti diplomáciai és konzuli kapcsolat felvételének pillanata ez, nem beszélve, hogy később alapja az ennél 'szélesebb körű' német-orosz együttműködéseknek.

Ja, és év végén létrejött a Szovjetúnió, a későbbi 'nagy testvér' (ennek módja is megérne egy posztot). Azaz minden a konszolidáció útján haladt, a külkapcsolatok rendeződni látszódtak, annál több volt az elintéznivaló odahaza. S az öreg, a Nagy Szervező kidőlt.

Szovjet-Oroszországon belül több minden történt, s fontosabbak, mint idegenben. A konszolidáció kezdeteként a közigazgatás átszervezésének része volt a Cseka megszűntetése. Lett helyette más ugyan, a GPU (Állami Politikai Hatóság), immár - elődjétől eltérően - betagolva (alárendelve) a Belügyi Népbiztosság szervezetébe, annak önálló osztályaként működve tovább. A Lubjanka megmaradt.

Az előző évben elfogadott és fokozatosan bevezetett Új gazdaságpolitika (NEP) a gazdaságpolitika alapvető átszervezését, az 1918-tól működtetett hadikommunizmus befejezését/leállítását jelentette. A monetáris politikában is jelentős változást hozott ez az 1922. év, szintén a konszolidáció részeként. Bevezették új fizető eszközként az arany alapra helyezett cservonyecet. Ekkortől, az év második felétől, de még 1923-ban is párhuzamosan létezett a cservonyec és a korábbi papírrubel, utóbbi elképesztő mértékben inflálódva, és kiszorulva (mert ez is volt a cél). A havi reálbér még mindig harmada volt a háború előtti utolsó békeévének (9,47 rubel a 25 rubelhez képest), s áru továbbra is kevés, a bérek 50 %-át árukban és szolgáltatásokban 'adták ki' (ez nem ugyanaza az áru, amiről írtam, hogy nincs, mert a 'kiadás' nem a keresletnek megfelelő árut jelentett, hanem azt, amit a nagy elosztó-rendszer éppen be tudott szerezni, ha cukor, akkor azzal lett tele a kamra, miközben liszt éppen hiányzott). Ez évben állították fel a Prombankot (Promislennij Bank, azaz Ipari Bank), az ipar hitelezésére, s határoztak egy agrárkódex bevezetéséről, mely megerősítette a föld államosítását, szemérmesebbek számára nacionalizálását (nemzeti tulajdonba vételét), megtíltva egyben a föld forgalmát, a gazdaságok felaprózódását, viszont engedélyezte a földbérletet és a bérmunkát az agráriumban. Ez azért nem járt együtt a magánkezdeményezések támogatásával. Az azévi 'vagyonpolitikai irányelvek'hez kapcsolódott az egyházi javak elkobzása az éhezőknek szánt pénzalap javára. Tyihon pátriarkát tiltakozása miatt a Donszkoj-kolostorba internálták.

Új munka törvénykönyvet is bevezettek az évben, ez biztosította a nyolc órás munkaidőt, 2 hét fizetett szabadságot, társadalombiztosítást, s lehetővé tette a munkahelyi kollektív szerződések rendszerét. Persze kisebb területen, s kevesebb orosz számára, az I VH-hoz képest 710 e km2-tel (8 Magyarországnyival !) lett kisebb Oroszország, s a háború, majd a polgárháború, a területveszteségek, s nem utolsósorban a szegénységből eredő éhínség 28,5 millió orosszal rövidítette a 'jelenléti ívet'.

A párt XI. kongresszusán (márc. 27. - ápr. 2.) létrehozták a főtitkári tisztséget, melyre Kamenyev javaslatára (Leninre nem hallgatva) Sztálint választották meg. A pártplénumot követő Komszomol-konferencián elhatározták az úttörőmozgalom megszervezését (ennek témánk szempontjából külön jelentősége van) 'kézbe véve' az ifjúság ideológiai nevelését. Ősszel, november 1-én dekrétumot fogadnak el a felsőfokú tanintézmények számára kötelező társadalomtudományi tantárgyak egységes bevezetéséről. Innentől kezdve volt kötelező a "történelmi materializmus", "a kapitalizmus és a proletárforradalom", valamint "az orosz föderció politikai rendszere és társadalmi feladatai" c. tantárgyak. Az első oktatása végigkísérte az egész rendszer időszakát egészes az 1980-as évekig.

Andrej Mironov, mint Osztap Bender a 12 szék 1976-os változatában

Ilf és Petrov korszaka volt ez, az Ippolit Matvejevicseké, meg az Osztap Bendereké. A hatalom már eldőlt, de még nem szilárdult meg, s nem lehetett még látni, végül milyen alakot ölt. Borzasztóan izgalmas évek voltak az 1920-as évek, nagy buzdulásokkal, s nagy féltésekkel. Mindkét oldalon. Az 1920-as II. Internacionálé kongresszusra írt Tézisekben,  a Nagy Kombinátor (az igazi) hatodik tézisként világosan kifejtette, hogy az osztályharc nem szűnik meg, hanem erősödni fog a szovjetek hatalomra jutása után (majd mindenhol, ahol hatalomra fog jutni - remélte). Ezért kapott a GPU jogot októberben bírósági eljárás nélküli likvidálásra, munkatáborba zárásra a társadalmilag veszélyesnek minősített elemeket érintően, mely minősítést ő maga végezhette el. S ezért ítéltek halálra 34 eszer (SZR, azaz szociálrevolucionyer) vezetőt a nyár folyamán, akiket csak a II. Internacionálé vezetőinek személyes moszkvai fellépése mentett meg a haláltól. (Az eszer még a menyseviknél is 'rosszabb' volt akkoriban)

Mindez olyan idők voltak, ami kedvezett a feketegazdaságnak, a hétköznapi ügyeskedésnek, mindannak, amiről a Tizenkét székben (1928), és az Aranyborjúban (1931) szatíraként olvashatunk. Két volt Csekástól, akik közül az egyiket vszeg likvidálták (1937, Ilf, hivatalosan TBC), a másik Szevasztopol ostrománál halt hősi halált (1942, Petrov, lezuhan a visszatérő repülő).

Akár Mironovval nézegetjük, akár Gajdaj pár évvel korábbi filmkockái diszleteit, ruhatárát tekintjük, színesen tárul elénk ez a világ.

Épp csak véget értek a Ragyogj, ragyogj csillagom (1969) polgárháború sújtotta évei, mégis Oleg Tabakov (Iszkremas) és Jevgenyij Leonov (Páska, a mozigépész) nagyszerű kettősének  keserédes története konkrétan illeszkedik témánkhoz a szovjet-orosz értelmiség (ezen túl a hivatalnokok, pártvezetők) képzésének igényéhez, vagy ahogy maga Lenin mondaná "szükségszerűségéhez". Általában a kultúra, a tudomány, az ismeretek eljutattatásához a tömegekhez. (kedvcsinálónak 1. rész 4:30-től kezdődően, vagy 2. rész 6:30 tól kezdődően, oroszul van, de megint csak a 'színek' és a hangulat a lényeges).
Majakovszkij ez évben írta az Önagyonülésezőket.  (Talán segít megvilágítani egy oldalról - az előbb mutatott képfestő elemek mellett - az 1920-as évek szovjet-orosz szellemiségét Trockij 1930-as cikke  Majakovszkij öngyilkosságáról) S mint a példánk mutatja, az államaparátus megújítása napirenden volt.

Előzményei

A tanulni ige, az arra való felszólítás, buzdítás, már korábban is a lenini terminológia része volt, hiszen a Komintern 1922. november 13-i IV. Kongresszusa kapcsán az "Oroszországi forradalom öt éve" címmel írott - ekkor még 'nem-annyira-beteg' - beszédében/írásában már megfogalmazza az alaptézist: "Важнейшей задачей для нас является сейчас: учиться и учиться" magyarul: "Jelenleg a legfontosabb feladatunk tanulni és tanulni", amely majd 5 év múlva a Komszomol (oroszul: ВЛКСМ) 8. kongresszusán 1928 május 16-án tartott nyitó beszédében hangzik el Sztálintól hármas alakban (ezzel is meghaladva mesterét), az immár továbbgondolt 'sztálini gondolat', hogy "Учиться, учиться, учиться..." Úgy, mint az akkori ifjúság legfontosabb feladata.

A teljességhez el kell mondani, hogy ezt megelőzően Leninnek egy, a szociál-demokraták akkori helyzetét elemző 1899-es művében - mely ugyan csak 1924-ben jelent meg - szerepel egy hasonló (háromszor leírt) előfordulása a "tanulni, tanulni, tanulni" alaknak, de tartalmában ez másról szól. Nem szólít fel, nem hív fel cselekvésre, hanem elmondja, hogy a "mi" munkásmozgalmunk (az övék) semmiben sem maradhat el az európaitól. Mert a munkások közt igazi hősök teremnek, akik - annak ellenére, hogy képzetlenek, s gályáznak a gyárakban - annyira, de annyira [jó, csak 1x van] jellemesek, s annyi bennük az akaraterő, hogy az elég ahhoz, hogy tanuljanak (3x) és igazi szociál-demokratát faragjanak magukból, munkás értelmiségit. Meg ilyenek. [Tényleg]

И наше русское рабочее движение обещает не отстать в этом отношении от европейского. В то время, как образованное общество теряет интерес к честной, нелегальной литературе, среди рабочих растет страстное стремление к знанию и к социализму, среди рабочих выделяются настоящие герои, которые — несмотря на безобразную обстановку своей жизни, несмотря на отупляющую каторжную работу на фабрике, — находят в себе столько характера и силы воли, чтобы учиться, учиться и учиться и вырабатывать из себя сознательных социал-демократов, “рабочую интеллигенцию”.

A tanulni ige főnévi igenevi alakja ebben a szövegkörnyezetben nyelvtani szabály miatt főnévi igenév, mert a célhatározói mellérendelő mondat-szerkezetben a két mellékmondat alanya azonos (ha eltérő lenne, pl. az első mondat alanya a második mondat tárgya lenne, akkor múlt idő lenne). 

Olyan meg, hogy "tanulni, tanulni s megint csak tanulni", azaz "учиться, учиться и еще раз учиться" sosem létezett.

A bejegyzés trackback címe:

https://toriblog.blog.hu/api/trackback/id/tr901623316

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Sicc 2009.12.28. 19:43:38

Tanulni, tanulni, tanulni!
Gyaksi, gyaksi, gyaksi!
Csinálni, csinálni, csinálni!
Ezt nem Lenin találta ki, hanem Isten.

Krajcs · http://uralicowboy.blog.hu 2009.12.28. 19:44:40

Koba. hehe; ez jó! Műveletlen vagyok :)

Amenhotep 2009.12.28. 19:48:38

Nos, én vitatnám azt a megállapítást, hogy annak a 45 évnek kisebb lett volna a hatása mint a török hódoltságnak.

hami · http://toriblog.blog.hu 2009.12.28. 19:53:34

@Amenhotep: a szocializmus alatt nem változott sokat a kárunkra az etnikai térszerkezet pl.

Thaddeus Griffin · http://osztgyunamigyun.blog.hu 2009.12.28. 20:15:45

@hami: Attól félek, nehéz lenne összehasonlítani a két korszakot. Mert oké, felsorolhatnánk mindkettő mellé példákat, de azok hatásai nem egyenlőek, és akkor mi alapján végeznénk az összehasonlítást?

Varánusz · http://varanusz.blogspot.com 2009.12.28. 20:37:13

@hami: ha az egész Kárpát-medence etnikai térszerkezetét nézed 1945 és 1990 között (és miért ne tennéd, hisz' a török hódoltsággal kapcsolatban sem csak az Észak-Dunántúl és Felső-Magyarország -- értsd akkori Magyar Királyság -- etnikai térszerkezetét emlegeted, hanem az egész Kárpát-medencéét) akkor én azért árnyaltabban fogalmaznék.

hami · http://toriblog.blog.hu 2009.12.28. 20:43:25

@Varánusz: árnyaltan fogalmaztam, ezért írtam hogy nem változott _sokat_ . a török korhoz képest biztosan nem.

Viktus 2009.12.28. 20:47:57

Ezt a "költeményt" szokták Lenin elvtársnak tulajdonítani

Tanulni a jelenből,
Tanulni a múltból,
Tanulni a szépből,
S tanulni a rosszból.

Tanulni gyűlölni,
Tanulni szeretni,
Tanulni sírni,
S tanulni nevetni.

Tanulni, mi a sötétség,
Tanulni, mi az, ha félek,
Tanulni, mi a szenvedés,
Tanulni, mi az élet…

Marr 2009.12.28. 22:01:46

Jó, azért aki nem látja be, hogy a török és a szovjet-orosz hatás mértéke ég és föld, az kezdjen el foglalkozni a konyhánkkal és a nyelvünkkel (különös tekintettel a szókincsünkre).

lécci 2009.12.28. 22:35:08

@Viktus: Szia!
Ez a "szokták" érdekelne. Kik?

szépmező 2009.12.28. 23:25:39

nem értem, nekem az jött le a cikkből, hogy igenis Leniné a kifejezés kreálásának érdemes.

Viktus 2009.12.28. 23:40:12

@lécci:

Régen tolta anno v.ki gondolom tanulni, tanulni, tanulni az egyetlen összefüggés abból született, de szép.

lécci 2009.12.28. 23:44:23

@szépmező: Akkor jó. Mert igen. (miközben mégse 'mondta') :)

Ez az egész egy szünidei, meg ünnepekek közti könnyű áttekintése egy nem igazán történelmi témának. Ennek apropóján vettettem az olvasókkal egy pillantást a '20-as évek szovjet-orosz hétköznapjaira.
Annyi bulvár volt benne, hogy érdekelje két bejgli közt az olvasót (ez be is jött, címlapos lett).

A többi csak száraz érdekesség, hogy bár a gondolat, mely önképzésre, tanulmányokra sarkallja a fiatal orosz értelmiséget (a leendő állam - és párt- apparátus tagjait) Leniné, ő maga ezt így sosem mondta, sosem írta le, nincs nyoma.

Amikor tehát azt halljuk, hogy "-Látod fiam, Lenin is (!) megmondta, hogy tanulni, stb. ...", akkor fogjuk tudni, hogy no-no, ilyet ő sosem mondott. Szerette volna, ha tanult, meg kupálódott volna az a nemzedék, de 'idézni' csak "pontosan, szépen, ahogy..." :)

Jó pihenést, év végi ellazulást, s majd aztán BUÉK !

lécci 2009.12.29. 00:01:28

@Viktus: Sok mindent írt Lenin, s jó stílusa volt, de versre nem emlékszem.
A szovjet közoktatásban (melyben előre bocsátom, nem vettem részt) tanították, hogyan jegyzetelt, s a kisiskolásoknak el kellett ezt sajátítani. A szavak elejét és végét írta le, s közé tett egy kötőjelet. Valahogy úgy, mintha azt írnám le a konsztyitúcija (alkotmány) szó kapcsán, hogy: konst-ija.

A Filozófiai füzeteket mikor írta, akkor volt szokása, hogy a kikölcsönzött könyveket, jegyzeteket e szerint a módszerrel kipreparálta, s aztán írta meg a maga filózófiai jegyzetét, feljeygzését.
Aztán azokat a példányokat, amiket az egyes könyvtárakban így 'ott hagyott', azokat is mutogatták. Állítólag Londonban is eszerint dolgozott. 1902-1900 között hatszor látogatta meg a British Libraryt.
www.bl.uk/reshelp/findhelpsubject/history/history/lenin/lenin.html

Bandibacsi34 2009.12.29. 00:33:48

Jó lenne azért Koba elvtársról is megtudni egyet s mást 1917 és 1936 között mert nekem az fehér folt, hogy milyen lépcsőkben vette át a hatalmat. Egyszer csak úgy feltűnt Leninnek, hogy kivágták alóla a fát? Szerintem a többieknek sem hiányzott nagyon Lenin, jól elvoltak. Jó lenne erről is egy poszt.
(azért nem biztos, hogy mindenkit ő kezeltetett volna el akkoriban-Frunze, Mehlisz stb., nagy ország, mint az USA, leszámolások ott is voltak minden oldalról, vagy tévedek? Most olvasgatom Beria fiának a könyvét, azt írta, hogy pl. Jezsov 2x is megpróbálta eltetetni láb alól, mert félt, hogy ő örökli majd a posztját-így is lett.)

wannee/mayaa/du/ yaru (törölt) 2009.12.29. 06:59:41

Az első kifejezések egyike, amit megtanultunk a mongol nyelvórákon :)
Сур сур бас дахин сур.

MTi 2009.12.29. 07:37:37

- Mik voltak Majakovszkij utolsó szavai öngyikossága előtt?
- ??
- Elvtársak, ne lőjetek....

GaliLeo 2009.12.29. 08:09:36

A képaláírás sem helyes: nem Gorkijban (azaz Nyizsnyij Novgorodban), hanem Gorki falucskában ül a két bűnöző. Ljubljanka pedig nincsen, ez a szlovén főváros becézése lenne, hanem Lubjanka aztán létezett (és gyilkolt évtizedeken át).

GaliLeo 2009.12.29. 08:46:58

Volt egy versike:
Это что за бармалей к нам залез на мавзолей?
Брови черные, густые, речи длинные, пустые.
Он и маршал, и герой.
Догадайся, кто такой ?
Кто даст правильный ответ,
Тот получит 10 лет.
Magyarul: Ki ez a bunkó, aki felmészott a mauzóleumra? Szemöldöke fekete, sűrű, beszédei hosszúak és üresek. Marsall is ő, meg hős is. Eltaláltad? A helyes válaszért tíz év jár.

GaliLeo 2009.12.29. 08:48:10

Helyesbítek: nem felmészott, hanem felmászott.

alcorbt 2009.12.29. 12:22:58

Mondjuk a Genovai konferencia nem 1919-ben volt, hanem 1922. április 10. - május 19. között. Ezért aztán a rapallói szovjet-német szerződés helyes dátuma 1922. április 16. A szövegben jól szerepel, de a zárójeles dátum meghatározás hibás.

lécci 2009.12.29. 16:20:58

@GaliLeo: A számomra is bosszantó hibákat kijavítottam, remélem mind feltárult (ráadásul a fénykép is egy évvel korábbi 'lett')

A versike külön tetszett, köszönöm.

Lucius Flavius Arrianus 2009.12.29. 20:20:13

@atlagjancsiba:
Sztálin hatalomra jutásának körülményeiről lásd Kenéz: A Szovjetunió története (Akkord, Budapest, 2008.) és a Font-Krausz-Niederhauser-Szvák: Oroszország története (Pannonica, Budapest, 2001.) c. műveket. Mindkettő informatív. Kisebb fenntartásokkal, de jól használható még Béládi-Krausz: Sztálin (Láng Kiadó, Budapest, 1990.).

Lucius Flavius Arrianus 2009.12.29. 20:28:19

A korszakról pedig Bulgakov festett feledhetetlen képet nem csupán A mester és Margaritában, hanem a többi művében is. Olvassátok el egyszer a Turbinék napjai című drámáját - Sztálin kedvence volt, állítólag ötször nézte meg, annak ellenére, hogy a felbőszült kritika legenyhébb jelzője a "fehérgárdista apológia" volt.
Hát igen, drága Arcsibald Arcsibaldovics, Kobától nem állt távol a patológiás mazochizmus :-)
A poszt remek volt!

tiboru · http://blogrepublik.eu 2009.12.30. 16:42:46

OFF 1.:

Már akartam kérdezni: hogy csináljátok a képaláírásokat?

OFF 2.:

Boldog új évet nektek, a lemilblog rokonlelkei nevében is!

ON:

A poszt klassz volt, köszönöm!

Kaif · http://toriblog.blog.hu 2009.12.30. 17:08:55

@tiboru: Eccerű és nagyszerű a trükk: táblázat beszrúrva, 2 sor, 1 oszlop, balra igazítva, keret nélkül. Felső cella a kép, az alsó cella a szöveg:)

Kaif · http://toriblog.blog.hu 2009.12.30. 17:13:19

@tiboru: Ja, és boldog, sikeres posztokban gazdag új évet belétek is:)

tiboru · http://blogrepublik.eu 2009.12.31. 11:00:07

@Kaif:

Ragyogó, köszi; ha nincs kópirájtolva, lenyúlom az ötletet.

Ha van, akkor is :-)

fater.lajos 2010.01.02. 21:19:16

Ebbe a témába én vagy 30 éve ástam be magam. Emlékeim szerint az idézett formulát Lenin hivatalos (kinevezett) életrajzírója, egy Guberina nevezetű nő írta le először.

lécci 2010.01.02. 22:08:33

@fater.lajos: Üdvözöllek. 30 év, szinte most volt (Тысяча лет!)

Érdekelne amit írtál, ha adnál valami kapaszkodót amin el tudnék indulni, hogy utánanézzek.
Sem a Guberina+Lenin, sem a Губерина+Ленин nem segít a keresőben (ad viszont sok Guberina nevű horvát tudóst fel, számtalan hivatkozásaikkal, nehéz köztük 'átjutnom')

vén betyár 2010.01.04. 15:05:12

@Amenhotep: Kisebb, de rombolóbb, máig ható-de ne
menjünk aktuálpolitikába.
Újra elolvastam a kommunista-szombatokról szóló posztot és rájöttem arra, hogy mi zavart már korábban is.A SZU első Munka Törvénykönyvében rögzitették a napi 8 órás munkaidőt, de a hetit, havit nem és tudomásom szerint a terveket meg dekádokra bontva teljesítették.
Nálunk Magyarországon is heti munkaidő volt, napi 8 óra, szombaton is, így csak kommunista vasárnapot lehetett szervezni, vagy szombaton túlóraként kommunista műszakot.Emlékszem, a 60-as
évek végén ámulva hallgattuk az egyik USA-ból rokonlátogatásról hazatért barátunkat, aki elmesélte, hogy ott PÉNTEKEN DU KETTŐKOR abbahagyják a munkát hétfő reggelig.Nálunk vmikor
a 70-es évek végén, 80-asok kezdetén vezették be először kéthetenként a szabadszombatot, majd később minden szombatra kiterjesztették.

A poszt különben hihetetlenül alapos, tartalmas és mégis szórakoztató volt, köszi.

vén betyár 2010.01.04. 15:19:50

Mi annak idején még úgy tanultuk, hogy Lenin ímigyen oktatja Kobát:
Az illegalitásban otthon azt mondod az asszonynak:megyek a szeretőmhöz.
A szeretődnek pedig azt: megyek haza.
Közben nem mész sehova.
De akkor mit csinálok Lenin elvtárs?
Közben lehet: tanulni, tanulni, tanulni.

Lucius Flavius Arrianus 2010.01.04. 16:03:21

@vén betyár:
...valamint mesélik még azt is, hogy amidőn Krupszkaja et.-nő valamiért nemtetszését fejezte ki Sztálin et.-nak valamikor a huszas évek végén, akkor a nagy mókamester hírében álló Népek Atyja imígyen torkolta le: "ha nem fejezi be, kedves et.-nő, akkor igen hamar másik özvegyet fogunk találni Lenin et-nak." :-)

juanitalenteja 2014.03.21. 16:08:25

Nagyon hasznos, informatív poszt volt, köszönöm! :)
Ilf-Petrovból írom most a szakdolgozatom, és pont egy ilyen laza stílusú cikkre volt szükségem a 20-as évek szovjet hétköznapjairól, rengeteget segítettél vele. Egy kérdésem lenne: miből vontad le azt a következtetést, hogy Ilf csak "hivatalosan" halt meg TBC-ben, egyébként meg valószínűleg likvidálták? Ez csak saját vélemény, vagy talán olvastad is valahol? Azért kérdezem, mert kicsit beleástam magam az életrajzukba, és erre sehol nem találtam utalást. Sőt, Petrov a visszaemlékezéseiben azt írja, hogy amikor Ilf halála előtt egy évvel együtt utaztak Amerikában, akkor kezdett el Ilf rosszul lenni, és akkor már vért köpött. ..
süti beállítások módosítása